“Màng l?c” ng?n d?ch

SGGP
Tr??c, trong và sau T?t Tan S?u, nh?ng ng??i lính “quan hàm xanh” TPHCM lu?n t?p trung nêu cao tinh th?n c?nh giác, hoàn thành t?t nhi?m v? qu?n ly, b?o v? v?ng ch?c ch? quy?n, an ninh chính tr?, tr?t t? an toàn x? h?i khu v?c biên gi?i bi?n, c?a kh?u c?ng thu?c ??a bàn thành ph?. Qua ?ó ??m b?o kh?ng ?? l?t b?t c? tr??ng h?p nào mang virus SARS-CoV-2 lay lan vào c?ng ??ng qua ???ng bi?n c?a thành ph?. Phóng viên Báo SGGP ?? ghi l?i m?t s? hình ?nh nh?ng ng??i lính “quan hàm xanh” ?y…
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 1 N?i làm nhi?m v?, c?ng là n?i sinh ho?t c?a cán b?, chi?n s? tr?c ch?t - là c?n phòng r?ng g?n 20m2 trên s?ng
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 2 Ngoài 4 ?i?m ch?t ki?m d?ch trên ??a bàn, tr?m qu?n ly h? th?ng v?i trên 300 camera giám sát t?ng ngóc ngách c?a c?ng
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 3 Qu?n ly, ki?m soát xu?t nh?p c?nh trên ??a bàn biên phòng d?c các s?ng Sài Gòn, ??ng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu, Soài R?p
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 4 Các cán b?, chi?n s? tham gia làm nhi?m v? s?n sàng ?ng tr?c t?i các ?i?m m?c tiêu
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 5 Th?c hi?n nghiêm các ch? th? c?a c?p trên, tri?n khai nh?ng bi?n pháp nghi?p v? theo ?úng quy ??nh
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 6 Ph?i h?p ch?t ch? v?i các l?c l??ng liên quan tu?n tra, ki?m soát liên t?c 24/24 gi? trên tuy?n s?ng ??ng Nai, quy?t tam kh?ng ?? x?y ra các s? su?t
'Màng l?c' ng?n d?ch ?nh 7 Các cán b?, chi?n s? tr?c chi?n v?i 3 ca tr?c luan phiên/ngày, ??m b?o 24/24 gi?

HOàNG HùNG - QUANG HUY

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看