L? vaccine Covid-19 ??u tiên do COVAX Facillity h? tr? ?? v? Vi?t Nam

SGGPO

Sáng 1-4, 811.200 li?u vaccine Covid-19 c?a COVAX Facillity th?ng qua UNICEF cung ?ng ?? v? ??n San bay Qu?c t? N?i Bài. ?ay là l? vacine ??u tiên trong cam k?t h? tr? c?a COVAX Facility cho Vi?t Nam cùng v?i 92 qu?c gia trên toàn th? gi?i.

Th? tr??ng B? Y t? ?? Xuan Tuyên cùng bà Rana Flowers, Tr??ng ??i di?n Qu? Nhi ??ng Liên H?p Qu?c (UNICEF) và ?ng Kidong Park, Tr??ng ??i di?n T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) t?i Vi?t Nam cùng ti?p nh?n l? vaccine t?i San bay Qu?c t? N?i Bài.

Ngay khi v? ??n Vi?t Nam, l? vaccine này ???c chuy?n ??n b?o qu?n t?i kho l?nh c?a Vi?n V? sinh D?ch t? Trung ??ng, sau ?ó B? Y t? s? ?i?u ph?i phan b? ?? tiêm ch?ng t?i 63 t?nh, thành ph? trong tháng 4-2021.

Bà Rana Flowers cho bi?t, do ch?m tr? trong quá trình s?n xu?t, vi?c giao hàng b? ch?m l?i t?i t?t c? các qu?c gia ???c COVAX cung c?p vaccine, ch? kh?ng riêng Vi?t Nam. COVAX Facility cam k?t ti?p theo s? cung c?p cho Vi?t Nam 3.364.800 li?u vaccine Covid-19, d? ki?n trong tháng 5-2021. Các l? còn l?i trong cam k?t 30 tri?u li?u vaccine Covid-19 c?a COVAX s? v? ??n Vi?t Nam vào cu?i n?m nay và ??u n?m 2022. Toàn b? 30 tri?u li?u vaccine Covid-19 s? ???c COVAX cung c?p mi?n phí cho Vi?t Nam, th?ng qua UNICEF mua và cung ?ng.

Lô vaccine Covid-19 ??u tiên do COVAX Facillity h? tr? ?ã v? Vi?t Nam ?nh 1 ??i di?n B? Y t?, các c? quan ch?c n?ng và t? ch?c qu?c t? vui m?ng chào ?ón l? vaccine Covid-19 ??u tiên do COVAX Facility h? tr? ?? v? t?i Vi?t Nam

COVAX Facility là c? ch? "Ti?p c?n toàn c?u v?i vaccine Covid-19”. C? ch? này ???c l?p ra b?i WHO, Liên minh toàn c?u v? vaccine và tiêm ch?ng GAVI, UNICEFF, Liên minh ??i m?i sáng t?o s?n sàng cho d?ch b?nh CEPI và các nhà s?n xu?t vaccine và các ??i tác. COVAX ???c thi?t l?p nh?m ??m b?o cho các qu?c gia ???c ti?p c?n c?ng b?ng v?i vaccine Covid-19. Hi?n COVAX có 92 qu?c gia tham gia vào COVAX Facility.

Theo k? ho?ch vào cu?i gi? chi?u nay, l? ti?p nh?n l? vaccine Covid-19 ??u tiên do COVAX Facility h? tr? Vi?t Nam s? di?n ra t?i Vi?n V? sinh D?ch t? Trung ??ng tr??c s? ch?ng ki?n c?a Phó Th? t??ng V? ??c ?am, Tr??ng Ban ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19.

NGUY?N QU?C

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

T? v?n phòng b?nh quai b?

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看