SCB tài tr? c?ng tác phòng ch?ng d?ch Covid-19

SCB tài tr? c?ng tác phòng ch?ng d?ch Covid-19

V?a qua, Ngan hàng Sài Gòn (SCB) ?? ?ng h? c?ng tác phòng ch?ng d?ch Covid-19 t?i H?i D??ng, th?ng qua vi?c g?i s? ti?n tài tr? 200 tri?u ??ng ??n ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam t?nh H?i D??ng.
CEO D??c ph?m Tam Bình qua l?ng kính con trai

CEO D??c ph?m Tam Bình qua l?ng kính con trai

“?au l?ng m?i g?i tê tay/ Bà con c? bác mua ngay Tam Bình”… là nh?ng cau th? d? nh?, d? thu?c mà h?n nhi?u ng??i xem truy?n hình ?? nghe. Phía sau nh?ng v?n th? ?y là c? m?t cau chuy?n dài v? cách làm truy?n th?ng và xay d?ng th??ng hi?u ??c ?áo c?a TG? Lê Th? Bình. 
SCB tri an khách hàng n? nhan d?p 8-3

SCB tri an khách hàng n? nhan d?p 8-3

V?i th?ng ?i?p “Thay cho l?i c?m ?n” ?? tri an và g?i nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t dành cho phái ??p nhan ngày Qu?c t? Ph? n? 8-3, Ngan hàng Sài Gòn (SCB) tri?n khai chu?i các ch??ng trình ch?m sóc khách hàng trên toàn h? th?ng và ch??ng trình chi tiêu qua th? SCB ?? trao hàng ngàn ?u ??i và ph?n quà y ngh?a.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看