Tin vui cho b?nh nhan m?c b?nh x??ng kh?p: Cu?n sách ph? c?p v? b?nh x??ng kh?p ???c phát t?ng mi?n phí

Tin vui cho b?nh nhan m?c b?nh x??ng kh?p: Cu?n sách ph? c?p v? b?nh x??ng kh?p ???c phát t?ng mi?n phí

B?nh th?p kh?p là m?t lo?i b?nh th??ng g?p, ? n??c ta 70% b?nh nhan x??ng kh?p (nh? b?nh viêm kh?p d?ng th?p, thoái hóa ??t s?ng c?, thoát v? ??a ??m, t?ng sinh x??ng, viêm kh?p vai...), th? dùng qua r?t nhi?u ph??ng pháp ch?a tr? nh?ng v?n kh?ng có hi?u qu?, th?m chí b?nh tình ngày càng nghiêm tr?ng, kh?ng th? t? ch? ???c trong cu?c s?ng hàng ngày, có ng??i còn tr? thành tàn ph?. T?i sao l?i nh? v?y? ?áp án n?m trong cu?n sách này ?ay.

?nh minh h?a: ngu?n internet

T?ng 1.000 cu?n sách “S?c kh?e nam gi?i”

Nh?ng tri?u ch?ng nh?: li?t d??ng, xu?t tinh s?m, m?t m?i v? l?c; eo chan ?au m?i; chan tay l?nh; b?c tóc r?ng tóc; ?n l?nh; kh? nóng; ra m? h?i tr?m, m? h?i l?nh; chóng m?t ù tai; tinh th?n ? r?, v?n ?? v? tuy?n ti?n li?t, ti?u nhi?u ti?u sót… ??u là nh?ng 'n?i ni?m' c?a cánh ?àn ?ng.

Khai tr??ng 64 showroom xe máy ?i?n VinFast k?t h?p trung tam tr?i nghi?m Vin3S toàn qu?c

Khai tr??ng 64 showroom xe máy ?i?n VinFast k?t h?p trung tam tr?i nghi?m Vin3S toàn qu?c

Tu?n qua, VinFast khai tr??ng ??ng lo?t 64 showroom k?t h?p trung tam tr?i nghi?m Vin3S t?i 30 t?nh thành trên c? n??c. V?i s? ??u t? bài b?n, dài h?n cùng ??nh h??ng ?ng d?ng c?ng ngh? hi?n ??i, Vin3S h?a h?n s? thu hút hàng tri?u khách hàng t?i tr?i nghi?m, mua s?m kh?ng ch? các s?n ph?m xe ?i?n c?a VinFast mà còn các s?n ph?m, d?ch v? ??ng c?p khác c?a t?p ?oàn Vingroup.
T?ng sách “Chìa khóa vàng cho s?c kh?e tu?i già, tránh xa b?nh m?n tính”

T?ng sách “Chìa khóa vàng cho s?c kh?e tu?i già, tránh xa b?nh m?n tính”

Nh?m nang cao nh?n th?c v? s?c kh?e c?a ng??i trung niên và ng??i cao tu?i trên c? n??c, giúp ng??i cao tu?i thoát kh?i các b?nh m?n tính, ?? ???c s?ng kh?e m?nh và tr??ng th?, cu?n sách “Chìa khóa vàng cho s?c kh?e ng??i già, tránh xa b?nh m?n tính” hi?n ?ang ???c phát hành c?ng ích trên c? n??c v?i s? l??ng 10.000 b?n. ?ay là cu?n sách d??ng sinh ph? bi?n kh?p chau á ?ang phát hành v?i s? l??ng có h?n, h?y nhanh tay ??ng ky.
Hòa Bình nh?n th? khen t? ch? ??u t? Aeon Mall Hà ??ng

Hòa Bình nh?n th? khen t? ch? ??u t? Aeon Mall Hà ??ng

V?a qua, t?i l? vinh danh th??ng hi?u B?S d?n ??u n?m 2020-2021 do Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam, T?p chí Reatimes và VIRES t? ch?c, TTTM Aeon Mall Hà ??ng ?? vinh d? nh?n ???c gi?i th??ng Top 5 Tòa nhà v?n phòng và TTTM t?t nh?t 2020.
Kh?i ??u th?p k? m?i v?i li?u pháp insulin n?n

Kh?i ??u th?p k? m?i v?i li?u pháp insulin n?n

H?i th?o khoa h?c Kh?i ??u th?p k? m?i v?i li?u pháp insulin n?n v?a ???c T?ng h?i Y h?c Vi?t Nam (VMA) và Liên chi h?i ?ái tháo ???ng & N?i ti?t TPHCM (HADE) ph?i h?p C?ng ty TNHH Sanofi-Aventis Vi?t Nam (Sanofi) t? ch?c ? Hà N?i và TPHCM nh?m ?ánh d?u c?t m?c 100 n?m phát tri?n c?a insulin và th?o lu?n vai trò c?a insulin n?n trong vi?c ?i?u tr? ?ái tháo ???ng.
C?t nóc v??t ti?n ?? tòa S6.5 Vinhomes Grand Park

C?t nóc v??t ti?n ?? tòa S6.5 Vinhomes Grand Park

Cu?i tháng 3/2021 v?a qua, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình t? ch?c l? c?t nóc tòa S6.5 v??t ti?n ?? 24 ngày. D? án n?m trong Phan khu 2, Khu Origami thu?c VinHomes Grand Park qu?n 9. Tr??c ?ó, Hòa Bình c?ng ?? t? ch?c c?t nóc 2 tòa S6.2 và S6.3 v??t ti?n ??.
Tam sinh Tam th?

Tam sinh Tam th?

Ti?p n?i thành c?ng c?a Th?p ly ?ào hoa, Ch?m th??ng th? ti?p t?c là cái tên làm nên c?n s?t “tam sinh tam th?” khi quy t? dàn di?n viên c?c “ch?t” nh? ??ch L? Nhi?t Ba, Cao V? Quang, D??ng M?ch, Hoàng Tu?n Ti?p, Quách Ph?m Siêu,…
Nguy?n Th? ánh Viên nh?n h?c b?ng t? ACC Vi?t Nam

Nguy?n Th? ánh Viên nh?n h?c b?ng t? ACC Vi?t Nam

Phòng khám Chuyên khoa Tr? li?u Th?n kinh C?t s?ng Hoa K? (ACC) trao h?c b?ng cho V?V b?i l?i Nguy?n Th? ánh Viên trong 3 n?m (t? 2021-2024), t?ng giá tr? là 40 tri?u ??ng. ánh Viên hi?n là sinh viên ??i h?c n?m 2 c?a tr??ng ??i h?c Th? d?c Th? thao TPHCM.
Amway Vi?t Nam ?ón nh?n b?ng khen c?a B? Y t?

Amway Vi?t Nam ?ón nh?n b?ng khen c?a B? Y t?

Amway Vi?t Nam - th??ng hi?u toàn c?u v? s?c kh?e và s?c ??p v?a nh?n ???c B?ng khen c?a B? Y T? do có nhi?u ?óng góp trong vi?c c?i thi?n tình hình dinh d??ng cho tr? em Vi?t Nam. 
Khai tr??ng Trung tam d?ch v? khách hàng Charm Club t?i Hà H?i

Khai tr??ng Trung tam d?ch v? khách hàng Charm Club t?i Hà H?i

T?p ?oàn Charm Group v?a khai tr??ng Trung tam d?ch v? khách hàng Charm Club t?i qu?n Hai Bà Tr?ng (Hà N?i). V?i kh?ng gian ???c thi?t k? sang tr?ng, tinh t?, ??ng c?p 5 sao, Charm Club s? là c?u n?i giúp khách hàng hi?u r? h?n v? các s?n ph?m c?a t?p ?oàn. 

“Khu?y ??ng hè r?n ràng ?u ??i” cùng Sun Life Vi?t Nam và ACB

Sun Life Vi?t Nam tri?n khai chu?i ch??ng trình khuy?n m?i “Khu?y ??ng hè r?n ràng ?u ??i” t? ngày 01-04 ??n h?t ngày 30-6-2021 dành cho Khách hàng tham gia b?o hi?m qua Kênh phan ph?i Ngan hàng Th??ng m?i C? ph?n á Chau (ACB). Ch??ng trình áp d?ng trên toàn qu?c v?i t?ng giá tr? quà t?ng h?n 20 t? ??ng.

Tri an chi?n s? tuy?n ??u phòng ch?ng d?ch Covid-19

V?a qua t?i TPHCM, H?i Ch? th?p ?? TPHCM ph?i h?p C?ng ty TNHH  LOCK&LOCK t? ch?c ch??ng trình trao t?ng 1.750 s?n ph?m quà h? tr? ??i ng? y bác s?, nhan viên y t?, tình nguy?n viên Ch? th?p ?? trong c?ng tác phòng ch?ng d?ch Covid-19 n?m 2021.

VietinBank ??ng hành cùng doanh nghi?p, ng??i dan th?c hi?n “m?c tiêu kép” c?a Chính ph?

?? th?c hi?u hi?u qu? “m?c tiêu kép” c?a Chính ph?, VietinBank ?? bám sát di?n bi?n c?a th? tr??ng, nhu c?u th?c t? c?a doanh nghi?p, ng??i dan ?? ch? ??ng cung ?ng l??ng tín d?ng k?p th?i, ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u v?n chính ?áng và c?n thi?t c?a khách hàng. Qua ?ó, giúp khách hàng ?n ??nh ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh, nhu c?u tiêu dùng, t? ?ó góp ph?n s?m l?y l?i ?à t?ng tr??ng kinh t? cho ??t n??c.
Phim truy?n hình: H??ng m?t t?a khói s??ng

Phim truy?n hình: H??ng m?t t?a khói s??ng

V?i n?i dung h?p d?n, c?nh quay hoành tráng, dàn di?n viên tr? ??p cùng l?i di?n xu?t thu hút, th?ng ?i?p y ngh?a… “H??ng m?t t?a khói s??ng”  ???c ?ánh giá là m?t trong nh?ng b? phim c? trang ?ình ?ám và ?áng xem nh?t n?m 2018 c?a màn ?nh Hoa ng?…
C?ng ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t t?nh ??ng Tháp trao h?c b?ng “Th?p sáng ??c m?” t?i x? An Khánh, huy?n Chau Thành

C?ng ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t t?nh ??ng Tháp trao h?c b?ng “Th?p sáng ??c m?” t?i x? An Khánh, huy?n Chau Thành

V?a qua, C?ng ty TNHH MTV X? s? ki?n thi?t t?nh ??ng Tháp ph?i h?p v?i H?i Khuy?n h?c huy?n Chau Thành và ?ài Phát thanh Truy?n hình t?nh ??ng Tháp t? ch?c bu?i l? trao h?c b?ng “Th?p sáng ??c m?” cho em Bùi Thanh Tri?u, hi?n ?ang là h?c sinh l?p 9A3, Tr??ng THCS An Khánh; ?ang c? ng? t?i s? nhà 289, ?p An H?ng, x? An Khánh, huy?n Chau Thành.
Tinh hoa Vi?t Nam tái hi?n phong t?c, ??i s?ng, nh?ng nét ??p v?n hóa truy?n th?ng

S?p chính th?c c?ng di?n 3 show di?n tri?u ?? t?i Phú Qu?c United Center

L?n ??u tiên t?i Vi?t Nam, 3 siêu show trình di?n th?c c?nh k?t h?p c?ng ngh? hi?n ??i mang tên “Tinh hoa Vi?t Nam”, “S?c màu Venice” và “Once Show” s? cùng h?i t? và c?ng chi?u b?t ??u t? tháng 4-2021 t?i “siêu ?i?m ??n m?i” c?a chau á - Phú Qu?c United Center. V?i t?ng v?n ??u t? lên ??n 26 tri?u ??, ?ay s? là nh?ng màn trình di?n h?p d?n, hoành tráng b?c nh?t chau l?c, góp ph?n nang t?m ngành c?ng nghi?p gi?i trí Vi?t Nam trên b?n ?? ?i?m ??n du l?ch th? gi?i.
Hòa Bình ?ón nh?n 2 danh hi?u uy tín

Hòa Bình ?ón nh?n 2 danh hi?u uy tín

Ngày 26-3-2021 t?i l? vinh danh th??ng hi?u B?S d?n ??u n?m 2020 - 2021 do Hi?p h?i B?t ??ng s?n Vi?t Nam, T?p chí Reatimes và VIRES t? ch?c, T?p ?oàn Xay d?ng Hòa Bình ?? ???c vinh danh v? trí s? 1 trong T?p 5 nhà th?u xay d?ng - b?t ??ng s?n t?t nh?t n?m 2020.

??c nhi?u nh?t

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

N?ng nghi?p

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看