Prudential Vi?t Nam chi tr? h?n 6.700 t? ??ng quy?n l?i b?o hi?m trong 2020

N?m 2020 ?ánh d?u h?n 2 th?p k? C?ng ty TNHH B?o hi?m Nhan th? Prudential Vi?t Nam ??ng hành cùng ng??i dan Vi?t Nam. Prudential Vi?t Nam kh?ng ??nh m?t n?m t?ng tr??ng b?n v?ng, kinh doanh hi?u qu?, ti?p t?c ?u tiên hành ??ng vì s?c kh?e và th?nh v??ng c?a khách hàng c?ng nh? ?óng góp cho s? phát tri?n c?a n?n kinh t?.

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 
VN-Index t?ng g?n 12 ?i?m

VN-Index t?ng g?n 12 ?i?m

Sau khi VN-Index v??t 1.200 ?i?m thuy?t ph?c trong tu?n tr??c, th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam trong phiên giao d?ch ??u tu?n ngày 5-4 ti?p t?c di?n bi?n tích c?c. 
C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: Xóa rào c?n, t?o bình ??ng

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: Xóa rào c?n, t?o bình ??ng

10,13 t? USD là t?ng s? v?n ??u t? n??c ngoài vào Vi?t Nam trong 3 tháng ??u n?m 2021. Theo nhìn nh?n c?a nhi?u doanh nghi?p ngo?i, Vi?t Nam v?n là qu?c gia có m?i tr??ng ??u t? an toàn, h?p d?n nh?t khu v?c chau á trong nh?ng n?m t?i. Trong khi ?ó, nhi?u DN n?i l?i than phi?n “d??i th?m ?? v?n còn r?t nhi?u ?inh”. 
N?ng dan H?u Giang ?i?u khi?n máy bay phun thu?c trên ru?ng lúa

S?n xu?t n?ng nghi?p th?i chuy?n ??i s?

N?ng dan ?BSCL ?ang ?ng d?ng nhi?u m? hình tiên ti?n vào s?n xu?t n?ng nghi?p nh? s?n xu?t d?a trong nhà l??i, nu?i t?m ?ng d?ng c?ng ngh? cao… Theo ?ó, nh?ng chi?c máy bay phun thu?c, máy phun gi?ng, máy c?y m? ?? xu?t hi?n ? m?t s? n?i trên ??ng ru?ng. Chuy?n ??i s? là xu h??ng t?t y?u trong quá trình hi?n ??i hóa ngành n?ng nghi?p b?i c?ng ngh? s? giúp nang cao n?ng su?t và giá tr? nh? h? th?ng canh tác theo quy m? và qu?n ly hi?u qu?.
??i bi?u Tr?n Hoàng Ngan (TPHCM), ?y viên ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u phát tri?n TPHCM

Ph?i ??u t? ??ng b? kinh t?, x? h?i, v?n hóa

C?ng tác ki?n toàn nhan s? c?p cao c?a b? máy nhà n??c s?p hoàn thi?n. Nhi?u ??i bi?u Qu?c h?i k? v?ng nhi?m k? m?i s? ti?p t?c có nhi?u thành t?u. ??i bi?u Tr?n Hoàng Ngan (TPHCM), ?y viên ?y ban Kinh t? c?a Qu?c h?i, Vi?n tr??ng Vi?n Nghiên c?u phát tri?n TPHCM, trao ??i v?i phóng viên Báo SGGP xung quanh v?n ?? này.

S?n xu?t t?i C?ng ty c? ph?n Kido, KCN Tay B?c C? Chi, TPHCM. ??n v? ?? phát hành TPDN ??u n?m 2021. ?nh: CAO TH?NG

Trái phi?u doanh nghi?p h? nhi?t

Theo th?ng kê t? các c?ng ty ch?ng khoán, trong nh?ng tháng ??u n?m 2021, th? tr??ng trái phi?u doanh nghi?p (TPDN) có d?u hi?u “h? nhi?t” so v?i tr??c ?ó. Nguyên nhan do các thay ??i trong quy ??nh phát hành TPDN ?? b? si?t ch?t.
H?n 70.000 t? ??ng v?n ??u t? c?ng ch?a phan b?

H?n 70.000 t? ??ng v?n ??u t? c?ng ch?a phan b?

Theo báo cáo c?a B? Tài chính, ngu?n v?n ??u t? c?ng ?? phan b? kho?ng 391.200 t? ??ng, hi?n còn 70.100 t? ??ng ngu?n v?n ch?a ???c phan b?, chi?m h?n 15% k? ho?ch Th? t??ng Chính ph? giao. 
Chính th?c tri?n khai giám sát t? ??ng hàng kh?ng

Chính th?c tri?n khai giám sát t? ??ng hàng kh?ng

Sáng nay 1-4, Chi c?c H?i quan san bay qu?c t? Tan S?n Nh?t ?? chính th?c tri?n khai h? th?ng qu?n ly, giám sát t? ??ng hàng kh?ng ??i v?i các kho hàng t?i c?ng, g?m kho TCS và SCSC. Vi?c tri?n khai giám sát t? ??ng hàng kh?ng góp ph?n gi?m thi?u th?i gian giao nh?n, làm th? t?c hàng hóa, ti?t ki?m nhi?u chi phí, nang cao n?ng l?c c?nh tranh và ho?t ??ng kinh doanh cho doanh nghi?p.
Giá gas gi?m m?nh

Giá gas gi?m m?nh

Chi?u 31-3, C?ng ty TNHH MTV D?u khí TPHCM (Saigon Petro) th?ng báo, t? ngày 1-4, giá gas gi?m 1.708 ??ng/kg, t??ng ???ng 20.500 ??ng/bình 12kg. 
G? khó cho ?ánh b?t th?y s?n

G? khó cho ?ánh b?t th?y s?n

Nh?ng n?m g?n ?ay, ngh? ?ánh b?t th?y s?n t?i Bà R?a - V?ng Tàu có nhi?u chuy?n bi?n tích c?c theo h??ng t?ng c?ng su?t tàu, gi?m ?ánh b?t ven b?, ch?p hành quy ??nh ?ánh b?t có ??a ch?, nh?t ky khai thác. Tuy nhiên, ngh? “s?n l?c bi?n” c?ng ?ang g?p kh?ng ít khó kh?n.
C?ng nhan làm vi?c t?i Khu ch? xu?t Tan Thu?n, qu?n 7, TPHCM. ?nh: VI?T D?NG

KCX-CN TPHCM t?ng thu hút ??u t?

Ngày 31-3, t?i bu?i h?p báo th?ng tin v? tình hình ho?t ??ng quy 1 t?i các Khu ch? xu?t và c?ng nghi?p (KCX-CN) trên ??a bàn TPHCM, Tr??ng ban Qu?n ly KCX-CN H?a Qu?c H?ng cho bi?t, vi?c thu hút ??u t? t?ng khá so v?i cùng k?. 
Ng??i tiêu dùng mua s?m t?i Co.opmart Ly Th??ng Ki?t. ?nh: CAO TH?NG

Ngành bán l? n? l?c khai thác th? tr??ng 200 t? USD

N?m 2020, th? tr??ng Vi?t Nam có b??c nh?y ngo?n m?c v? quy m?, tr? thành 1 trong 16 n?n kinh t? m?i n?i thành c?ng nh?t th? gi?i. Trong ?ó, l?nh v?c bán l? có s?c h?p d?n v??t tr?i, ??y ti?m n?ng v?i nhi?u d? ??a phát tri?n.
Nh?ng c?ng trình c?p n??c ng?t mi?n phí t?i huy?n Th?i Bình,  t?nh Cà Mau ???c ??a vào s? d?ng trong mùa kh? 2021

?BSCL: ??m b?o n??c ng?t trong mùa h?n m?n

Th?i ?i?m này nh?ng n?m tr??c, nhi?u n?ng dan kh?n kh? vì h?n m?n, thì n?m nay h?u h?t các tuy?n kênh cung c?p ngu?n n??c chính ? ?BSCL v?n còn ?? n??c ng?t. Bên c?nh s? ch? ??ng c?a ng??i dan, các ngành ch?c n?ng ??a ph??ng có nhi?u gi?i pháp ?ng phó nh? tr? n??c, ?óng c?ng, ??p ??p ng?n m?n… góp ph?n c?i thi?n tình tr?ng thi?u n??c ? các “?i?m nóng”. 
Toàn c?nh phiên h?p báo Chính ph?. ?nh: QUANG PHúC

Ki?m soát ch?t tín d?ng cho vay b?t ??ng s?n

Tính ??n ngày 31-3-2021, Chính ph? kh?ng còn n? ??ng v?n b?n h??ng d?n thi hành lu?t nào. ?ay c?ng là nhi?m k? Chính ph? duy nh?t cho ??n nay kh?ng n? ??ng v?n b?n sang nhi?m k? sau.

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

N?ng nghi?p

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Du l?ch

K? v? bi?n ??o Vi?t Nam

Vào lúc 11 gi? 02 h?m nay 6-4, clip “Vi?t Nam: ?i ?? yêu! - Bao la bi?n g?i” chính th?c ra m?t trên n?n t?ng YouTube c?a T?ng c?c Du l?ch, ??a ??n cho du khách th??c phim tuy?t ??p v? nh?ng b?i bi?n quy?n r? làm nên th??ng hi?u du l?ch bi?n Vi?t Nam.

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看