Agribank khuy?n m?i l?n m?ng sinh nh?t l?n th? 33

?? ?ánh d?u ch?ng ???ng 33 n?m xay d?ng và phát tri?n c?a Agribank (26-3-1988 - 26-3-2021) và tri an khách hàng ?? cùng ??ng hành cùng Agribank trong th?i gian qua, Agribank tri?n khai nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i v?i nhi?u gi?i th??ng h?p d?n tr? giá h?n 02 t? ??ng.

Agribank dành 1 t? ??ng t?ng th??ng cho Ch? th? N?i ??a

Nhan d?p k? ni?m 33 n?m thành l?p Agribank (26-3-1988 - 26-3-2021), v?i mong mu?n tri an khách hàng s? d?ng s?n ph?m d?ch v? th? n?i ??a, Agribank tri?n khai ch??ng trình khuy?n m?i “Sinh nh?t r?n ràng – Ng?p tràn ?u ??i” v?i t?ng ngan sách gi?i th??ng lên ??n 1 t? ??ng.

Cùng Agribank “Sinh nh?t r?n ràng – Ngàn l?i tri an”

?? ?ánh d?u ch?ng ???ng 33 n?m xay d?ng và phát tri?n c?a Agribank (26-3-1988 - 26-3-2021) và tri an khách hàng ?? ??ng hành cùng Agribank trong th?i gian qua, t? ngày 22-3-2021 ??n h?t ngày 31-5-2021, Agribank tri?n khai ch??ng trình khuy?n m?i “Sinh nh?t r?n ràng – Ngàn l?i tri an” v?i 376 gi?i th??ng h?p d?n tr? giá g?n 600 tri?u ??ng.
HDBank là doanh nghi?p d?n ??u các ngành Vi?t Nam - ASEAN - EU

HDBank là doanh nghi?p d?n ??u các ngành Vi?t Nam - ASEAN - EU

Ngày 19-3-2021, trong khu?n kh? “Di?n ?àn Doanh nghi?p ASEAN v?i EVFTA” v?i ch? ?? “Ch? ??ng tích c?c hành ??ng trong c?nh tranh sáng t?o phát tri?n b?n v?ng và th?nh v??ng”, HDBank ?? ???c vinh danh t?i L? bi?u d??ng doanh nhan, doanh nghi?p d?n ??u các ngành Vi?t Nam – ASEAN – EU có nhi?u ?óng góp vì s? nghi?p phát tri?n kinh t? trong h?i nh?p kinh t? qu?c t?. 
HDBank ?u ??i hàng lo?t d?ch v?, quà t?ng ??n khách hàng d?p 8-3

HDBank ?u ??i hàng lo?t d?ch v?, quà t?ng ??n khách hàng d?p 8-3

* Mua hàng thanh toán hoá ??n qua App HDBank s? ???c ?u ??i 50.000 – 300.000 ??ng
V?i th?ng ?i?p yêu th??ng cùng nh?ng l?i chúc t?t ??p nh?t ??n m?t n?a c?a th? gi?i nhan ngày 8-3, HDBank dành t?ng hàng ngàn món quà h?p d?n ??n ch? em ph? n? trên kh?p c? n??c. 

?ng Tr?n Thanh M?n - ?y viên B? Chính tr?, Ch? t?ch ?y ban T? MTTQ Vi?t Nam và ?ng Ph?m Qu?c Thanh - T?ng Giám ??c HDBank t?i bu?i l? trao t?ng 1,5 t? ??ng h? tr? t?nh H?i D??ng ch?ng d?ch Covid-19

HDBank h? tr? t?nh H?i D??ng 1,5 t? ??ng phòng ch?ng d?ch Covid-19

V?a qua, t?i ?y ban M?t tr?n T? qu?c Vi?t Nam (Hà N?i), ?ng Ph?m Qu?c Thanh, T?ng Giám ??c HDBank ?? trao t?ng 1,5 t? ??ng cho t?nh H?i D??ng, ti?p s?c ng??i dan n?i tam d?ch. ?ng Tr?n Thanh M?n - ?y viên B? Chính tr?, Ch? t?ch ?y ban Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam ?? ti?p nh?n ?óng góp này.


HDBank: gi?m l?i cho vay ch? còn 6%

HDBank: gi?m l?i cho vay ch? còn 6%

?áp ?ng nhu c?u mua s?m, kinh doanh và gia t?ng s? l?a ch?n cho khách hàng d?p n?m m?i, HDBank tri?n khai ch??ng trình ?u ??i “Tan S?u an khang – L?i vàng g?n k?t” v?i l?i su?t cho vay ch? t? 6%/n?m, s? ti?n vay lên ??n 5 t? ??ng.
Dù ??i d?ch, HDBank v?n t?ng tr??ng b?n v?ng, n? x?u ch? 0,93%

Dù ??i d?ch, HDBank v?n t?ng tr??ng b?n v?ng, n? x?u ch? 0,93%

Ngan hàng TMCP Phát tri?n TPHCM (HDBank – m? ch?ng khoán HDB) v?a c?ng b? l?i nhu?n tr??c thu? n?m 2020 ??t 5.818 t? ??ng, t?ng 15,9% so v?i n?m 2019 và hoàn thành 102,8% k? ho?ch. T? l? n? x?u riêng l? ???c ki?m soát, ch? 0,93%. 
Agribank ph?i h?p cùng báo Lao ??ng ?em “T?t sum v?y” ??n v?i c?ng nhan nghèo t?i Th? ??

Agribank ph?i h?p cùng báo Lao ??ng ?em “T?t sum v?y” ??n v?i c?ng nhan nghèo t?i Th? ??

Th?u hi?u và s? chia v?i tam tr?ng c?a nh?ng ng??i c?ng nhan lao ??ng xa quê h??ng mong m?i ???c ?oàn viên cùng gia ?ình m?i khi t?t ??n, xuan v?; Agribank ?? ph?i h?p, ??ng hành cùng báo Lao ??ng t? ch?c chu?i các s? ki?n “T?t sum v?y 2021”; nh?m h? tr? ng??i c?ng nhan lao ??ng, ??c bi?t là ng??i lao ??ng nghèo, có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n t?i Hà N?i, Bình D??ng và Thanh Hóa ?? v? quê ?ón t?t cùng gia ?ình. 
G?i ti?t ki?m ? HDBank nh?n l?c ti?n t?

G?i ti?t ki?m ? HDBank nh?n l?c ti?n t?

Xuan Tan S?u n?m nay, khách hàng c?a HDBank ti?p t?c có c? h?i trúng ngay 1 t? ??ng cùng hàng lo?t món quà ??c ?áo ch? v?i 10 tri?u ??ng g?i ti?t ki?m.
N?ng s?n Vi?t Nam xu?t kh?u t?ng m?nh nh? ti?p c?n th? tr??ng 2,2 t? ng??i

N?ng s?n Vi?t Nam xu?t kh?u t?ng m?nh nh? ti?p c?n th? tr??ng 2,2 t? ng??i

Sáng 15-1, trong khu?n kh? H?i ngh? “RCEP - UKVFTA c? h?i thúc ??y chu?i giá tr? n?ng s?n Vi?t Nam v?i th? tr??ng th? gi?i” do Hi?p h?i Trang tr?i và Doanh nghi?p n?ng nghi?p Vi?t Nam, Phòng Th??ng m?i và C?ng nghi?p Vi?t Nam chi nhánh TPHCM, Hi?p h?i Rau qu? Vi?t Nam t? ch?c, nhi?u chuyên gia nh?n ??nh n?ng s?n Vi?t Nam s? t?ng giá tr? xu?t kh?u trong nh?ng n?m ti?p theo.
H??ng t?i qu?c gia xu?t kh?u n?ng s?n ch? bi?n

H??ng t?i qu?c gia xu?t kh?u n?ng s?n ch? bi?n

Trong n?m 2020, ngành n?ng nghi?p có 16 d? án ch? bi?n, b?o qu?n n?ng lam th?y s?n ???c tri?n khai v?i t?ng v?n ??u t? kho?ng 17.300 t? ??ng. Tính chung, trong 4 n?m qua ?? có 67 nhà máy ho?t ??ng trong l?nh v?c này ???c ??a vào ho?t ??ng. Ngành n?ng nghi?p ph?n ??u ??n n?m 2030, s?n ph?m n?ng nghi?p ch? bi?n chi?m 30% t?ng giá tr? xu?t kh?u c?a ngành và d?n ??a Vi?t Nam tr? thành m?t trong nh?ng qu?c gia có s?n ph?m n?ng nghi?p ???c ch? bi?n chi?m t? tr?ng l?n.
Agribank ??y m?nh thanh toán kh?ng dùng ti?n m?t nh?m hi?n th?c hóa chi?n l??c tài chính toàn di?n qu?c gia

Agribank ??y m?nh thanh toán kh?ng dùng ti?n m?t nh?m hi?n th?c hóa chi?n l??c tài chính toàn di?n qu?c gia

V?i s? m?nh ch? l?c ??u t? tín d?ng cho khu v?c n?ng nghi?p, n?ng dan, n?ng th?n, Agribank ?? và ?ang dành nhi?u s?n ph?m d?ch v? nh?m phát tri?n thanh toán kh?ng dùng ti?n m?t t?i khu v?c này, góp ph?n hi?n th?c hóa chi?n l??c tài chính toàn di?n qu?c gia. Phát tri?n ?? án th? t?i khu v?c n?ng nghi?p n?ng th?n, phát tri?n m?ng l??i máy giao d?ch t? ??ng CDM c?ng nh? các giao d?ch qua ngan hàng ?i?n t? trên kh?p c? n??c nói chung và khu v?c n?ng th?n nói riêng… là nh?ng hành ??ng c? th? cho th?y Agribank ?? và ?ang ch? ??ng tích c?c thay ??i thói quen s? d?ng ti?n m?t c?a khách hàng khu v?c này.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看