Ki?n ngh? dành h?n 665.000 t? ??ng ??u t? cho ???ng s?t phát tri?n logistics

SGGP
?y ban Qu?n ly v?n nhà n??c t?i doanh nghi?p (QLVNN) v?a cho bi?t ?? ki?n ngh? B? GTVT dành h?n 665.000 t? ??ng v?n giai ?o?n 2021-2030 ?? ??u t? cho ???ng s?t.

H? th?ng logicstics c?a TPHCM. ?nh: CAO TH?NG

H? th?ng logicstics c?a TPHCM. ?nh: CAO TH?NG

C? th?, trong v?n b?n góp y vào d? th?o Quy ho?ch m?ng l??i ???ng s?t th?i k? 2021-2030, ?y ban QLVNN ?? ngh? ngành ???ng s?t ?ánh giá k? h?n v? hi?n tr?ng k?t c?u h? t?ng, nh?t là hi?n tr?ng nhà ga, h? th?ng kho ga, b?i hàng, ???ng k?t n?i ???ng b?.

Trong ?ó, các nghiên c?u c?n làm r? nh?ng b?t c?p ?ang gay khó kh?n cho vi?c t?ng c??ng k?t n?i và phát tri?n logistics, ??ng th?i ??a ra d? báo nhu c?u, kh?i l??ng v?n t?i hàng hóa t? các khu c?ng nghi?p, c?ng c?n.

?y ban QLVNN d? ki?n t?ng nhu c?u ??u t? cho ???ng s?t 10 n?m t?i là h?n 665.000 t? ??ng, g?p g?n 17 l?n so v?i s? v?n th?c hi?n giai ?o?n 2011-2020.

Nhu c?u v?n này s? ch? y?u t?p trung cho vi?c nang c?p h? t?ng nhà ga, h? th?ng kho ga, b?i hàng, ???ng k?t n?i ???ng b?, phát tri?n logistics ph?c v? v?n chuy?n hàng hóa. 

MINH DUY

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

N?ng nghi?p

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Du l?ch

K? v? bi?n ??o Vi?t Nam

Vào lúc 11 gi? 02 h?m nay 6-4, clip “Vi?t Nam: ?i ?? yêu! - Bao la bi?n g?i” chính th?c ra m?t trên n?n t?ng YouTube c?a T?ng c?c Du l?ch, ??a ??n cho du khách th??c phim tuy?t ??p v? nh?ng b?i bi?n quy?n r? làm nên th??ng hi?u du l?ch bi?n Vi?t Nam.

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看