Kh?i ??ng ch??ng trình Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021

Kh?i ??ng ch??ng trình Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021

Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021 (Vietnam DX Day 2021) d? ki?n s? có s? tham gia c?a 3.000 ??i bi?u. Ch??ng trình s? t?p trung vào 4 n?i dung chính: C?p nh?t xu th? chuy?n ??i s?; gi?i thi?u ph??ng pháp chuy?n ??i s? hi?u qu?; chia s? kinh nghi?m chuy?n ??i s? thành c?ng; và k?t n?i cung c?u chuy?n ??i s?.

Kh?ng ???c ch? quan

Trong 3 tháng ??u n?m 2021, C?c An toàn th?ng tin (B? TT-TT) ghi nh?n 1.271 cu?c t?n c?ng vào các h? th?ng th?ng tin t?i Vi?t Nam, gi?m 20% so v?i cùng k? n?m 2020.

AI ph?i gi?i quy?t các v?n ?? c?p thi?t trong ??i s?ng

Chi?u 2-4, ?oàn c?ng tác c?a B? KH-CN do Th? tr??ng B? KH-CN Bùi Th? Duy d?n ??u ?? có bu?i làm vi?c v?i UBND TPHCM xung quanh ch??ng trình Tri?n khai chi?n l??c qu?c gia v? nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng Trí tu? nhan t?o (AI) ??n n?m 2030 cùng k? ho?ch tri?n khai ch??ng trình nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng AI t?i TPHCM giai ?o?n 2020 - 2030. 
VNPT và HCA k?t n?i ??i tác h?p tác trong chuy?n ??i s?

VNPT và HCA k?t n?i ??i tác h?p tác trong chuy?n ??i s?

Các n?n t?ng chuy?n ??i s? c?a VNPT ?? s?n sàng cho c? ch? h?p tác ?a d?ng phù h?p v?i m?i ??i tác là nh?ng ??n v? kh?i nghi?p, nhà cung c?p s?n ph?m, d?ch v?, nhà kinh doanh tích h?p và nhà phát tri?n ?ng d?ng.
Help 114 - ?ng d?ng báo c?u h? t?c th?i

Help 114 - ?ng d?ng báo c?u h? t?c th?i

Help 114 là ?ng d?ng m?i h? tr? c?ng tác c?u h?, phòng cháy ch?a cháy di?n ra nhanh, thu?n l?i h?n v?i các hình th?c g?i ?i?n nhanh ho?c g?i video ??n 114 ?? th?ng báo tình hình. 
Gi?i th??ng T? Quang B?u 2021 có 4 ?? c?

Gi?i th??ng T? Quang B?u 2021 có 4 ?? c?

Ngày 31-3, Qu? Phát tri?n khoa h?c và c?ng ngh? qu?c gia, c? quan th??ng tr?c Gi?i th??ng T? Quang B?u cho bi?t, n?m nay có 4 ?? c? thu?c ngành khoa h?c trái ??t và sinh h?c n?ng nghi?p cho gi?i th??ng này. 
Thi?t b? máy bay kh?ng ng??i lái ph?c v? n?ng nghi?p  ???c gi?i thi?u t?i m?t tri?n l?m thi?t b? c?ng ngh? t?i TPHCM.  ?nh: T.Ba

Ho?t ??ng KH-CN ph?i c?ng khai, minh b?ch, ??c l?p ph?n bi?n

Hoàn thi?n th? ch?, chính sách, pháp lu?t phù h?p c? ch? th? tr??ng và th?ng l? qu?c t?; t?n tr?ng ??c thù c?a lao ??ng sáng t?o; ch?p nh?n r?i ro, ?? tr? trong khoa h?c; d? b? các rào c?n duy y chí và hành chính hóa ho?t ??ng khoa h?c và c?ng ngh? (KH-CN)… là nh?ng gi?i pháp quan tr?ng ?? KH-CN, ??i m?i sáng t?o th?c s? là ??t phá chi?n l??c, là ??ng l?c phát tri?n kinh t? - x? h?i ??t n??c trong th?i k? m?i.
H?ng Yên h?p tác v?i VNPT ?? phát tri?n toàn di?n h? sinh thái ?i?n t?

H?ng Yên h?p tác v?i VNPT ?? phát tri?n toàn di?n h? sinh thái ?i?n t?

Giai ?o?n 2016 - 2020, v?i vai trò là ??i tác chi?n l??c v? vi?n th?ng và c?ng ngh? th?ng tin (VT-CNTT), T?p ?oàn VNPT ?? t?p trung ??u t? c?ng ngh?, tài chính và ngu?n nhan l?c phát tri?n c? s? h? t?ng VT-CNTT ?áp ?ng nhu c?u tri?n khai Chính quy?n ?i?n t? c?a t?nh H?ng Yên. M?i ?ay, Trung tam ?i?u hành th?ng minh (IOC) t?nh H?ng Yên do VNPT xay d?ng ?? ???c khai tr??ng.
?i?n tho?i Vsmart Star 5 tích h?p gói DATA 4G qua SIM ?o (vSIM) s? d?ng mi?n phí DATA 4G trong 18 tháng

Vsmart Star 5 m? l?i tiên phong c?ng ngh? vSIM v?i 4G mi?n phí

Thay vì ph?i t?t d? li?u liên t?c khi kh?ng s? d?ng vì s? t?n ti?n, ph?i chuy?n ??i gói d? li?u khi phát sinh nhu c?u s? d?ng, ng??i l?n tr? nh? g?p khó khi ph?i nh? n?p ti?n, dùng cú pháp ??ng ky… V?i gói d? li?u Internet 4G 10GB/tháng mi?n phí trong 18 tháng ???c tích h?p qua c?ng ngh? SIM ?o (vSIM), Vsmart Star 5 ?ang t?ng b??c thay ??i tiêu chu?n ph?c v? ng??i tiêu dùng t?i Vi?t Nam. Và VinSmart có nh?ng c? s? ?? t? tin nh? v?y.

S?n ph?m c?ng ngh?

Epson Vi?t Nam thu h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh

Epson Vi?t Nam ph?i h?p cùng L?i ?ay Refill Station, m?t th??ng hi?u h??ng ??n s? b?n v?ng và than thi?n v?i m?i tr??ng, phát ??ng chi?n d?ch “Be Cool with Epson” qua hành ??ng n?p h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh.

Cau chuy?n c?ng ngh?

Th? tr??ng - chính sách

Laptop ngày càng r? và “ngon”

Hi?n nay, laptop kh?ng còn là th? tài s?n mà là c?ng c? ?? “ki?m c?m”, h?c t?p t? h?c sinh ti?u h?c cho ??n ??i h?c, nh?t là trong mùa d?ch Covid-19 n?m ngoái t?i nay. Cùng c?u hình, nh?ng laptop ?ang có xu h??ng ngày càng r?, tính theo m?c thu nh?p và tiêu dùng trung bình c?a ng??i lao ??ng.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看