Phó Ch? t?ch n??c V? Th? ánh Xuan

Phó Ch? t?ch n??c V? Th? ánh Xuan

Qu?c h?i ?? b?u ??ng chí V? Th? ánh Xuan, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y An Giang gi? c??ng v? Phó Ch? t?ch n??c.
Ng?i tr??ng r?c r? hoa ?? quyên n?i biên gi?i

Ng?i tr??ng r?c r? hoa ?? quyên n?i biên gi?i

M? hình "tr??ng h?c du l?ch" l?n ??u tiên xu?t hi?n ? t?nh Lào Cai ?? thu hút kh?ng ít du khách ??n tham quan. ?i?m ??c bi?t, ng?i tr??ng này t? vi?c g?n v?i du l?ch ?? t?ng b??c qu?ng bá v?n hóa ??ng bào các dan t?c ? ?ay. 
Qu?c h?i có 3 tan Phó Ch? t?ch

Qu?c h?i có 3 tan Phó Ch? t?ch

Theo k?t qu? ki?m phi?u b?u m?t s? Phó Ch? t?ch Qu?c h?i v?a ???c c?ng b? t?i phiên h?p toàn th? c?a Qu?c h?i sáng 1-4, các ?ng Tr?n Thanh M?n, Nguy?n Kh?c ??nh và Nguy?n ??c H?i ?? ??c c? ch?c v? Phó Ch? t?ch Qu?c h?i. Qu?c h?i c?ng ?? th?ng qua Ngh? quy?t phê chu?n k?t qu? b?u c? 3 tan Phó Ch? t?ch Qu?c h?i v?i t? l? 455/456 ?BQH có m?t tán thành.
Tan Ch? t?ch Qu?c h?i - V??ng ?ình Hu?

Tan Ch? t?ch Qu?c h?i - V??ng ?ình Hu?

Sáng 31-3, T?ng th? ky Qu?c h?i Nguy?n H?nh Phúc c?ng b? Ngh? quy?t c?a Qu?c h?i khóa XIV th?ng qua ngày 31-3 b?u ??ng chí V??ng ?ình Hu?, ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Thành ?y Hà N?i, Tr??ng ?oàn ?BQH Hà N?i gi? v? trí Ch? t?ch Qu?c h?i. 100% ?BQH có m?t th?ng qua bi?u quy?t.
D?m mình cào don d??i s?ng Trà Khúc

D?m mình cào don d??i s?ng Trà Khúc

Ch? có ? s?ng Trà Khúc m?i có con don, loài th?y s?n ??c bi?t, ??c s?n riêng có c?a t?nh Qu?ng Ng?i. T? sau r?m tháng Giêng, ngh? cào don ? cu?i dòng s?ng Trà Khúc tr? nên s?i ??ng.
Nét ??p ng??i ph? n? vùng cao nguyên ?á Hà Giang

Nét ??p ng??i ph? n? vùng cao nguyên ?á Hà Giang

Hà Giang – m?nh ??t n?i ??a ??u T? qu?c kh?ng ch? h?p d?n b?i phong c?nh núi non hùng v? c?a vùng cao nguyên ?á, mà còn b?i nh?ng con ng??i than thi?n, nh?ng ng??i ph? n? vùng cao m?c m?c, m?n khách, ch?m lao ??ng…
C? n??c có 184 ??n v? b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV

C? n??c có 184 ??n v? b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV

H?i ??ng B?u c? Qu?c gia v?a ban hành Ngh? quy?t s? 64 /NQ-H?BCQG v? s? ??n v? b?u c?, danh sách các ??n v? b?u c? và s? l??ng ??i bi?u Qu?c h?i ???c b?u ? m?i ??n v? b?u c? c?a các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng. Theo ?ó, c? n??c có 184 ??n v? b?u c?.

Cu?c b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV và ??i bi?u H?i ??ng nhan dan các c?p nhi?m k? 2021 - 2026 ???c t? ch?c vào ch? nh?t, ngày 23-5-2021.

Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 3-2021

Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 3-2021

T? tháng 3-2021, nhi?u chính sách m?i có hi?u l?c nh?: Kéo dài th?i h?n b?o hi?m xe máy b?t bu?c t?i ?a 3 n?m; 8 tr??ng h?p khám, ch?a b?nh BHYT ?úng tuy?n; Ph?t n?ng khi cho ng??i khác “m??n” v?n b?ng, ch?ng ch?; Thay ??i cách x?p l??ng giáo viên t? m?m non ??n THCS c?ng l?p...
??a vào khai thác c? s? d? li?u qu?c gia v? dan c? và h? th?ng s?n xu?t, c?p và qu?n ly c?n c??c c?ng dan

??a vào khai thác c? s? d? li?u qu?c gia v? dan c? và h? th?ng s?n xu?t, c?p và qu?n ly c?n c??c c?ng dan

H? th?ng c? s? d? li?u qu?c gia v? dan c? và H? th?ng s?n xu?t, c?p và qu?n ly c?n c??c c?ng dan khi ???c ??a vào khai thác có y ngh?a quan tr?ng ??i v?i quá trình xay d?ng Chính ph? ?i?n t?, ?ánh d?u s? thay ??i l?n trong c?ng tác qu?n ly Nhà n??c, s? d?ng gi?y t? c?a c?ng dan t? “h? s? gi?y” sang “h? s? ?i?n t?”. Hai h? th?ng này chính th?c v?n hành t? ngày 25-2-2021.
Làn sóng Covid-19 th? 3 c?a Vi?t Nam ?? ??t ??nh, nhi?u kh? n?ng s? k?t thúc cu?i tháng 3-2021

Làn sóng Covid-19 th? 3 c?a Vi?t Nam ?? ??t ??nh, nhi?u kh? n?ng s? k?t thúc cu?i tháng 3-2021

Ngày 27-1-2021 làn sóng lay nhi?m Covid-19 th? 3 c?a Vi?t Nam b?t ??u, khi có 2 ca lay nhi?m c?ng ??ng ???c phát hi?n ? H?i D??ng và Qu?ng Ninh. Ngày 28-1-2021 có thêm 91 ca lay nhi?m c?ng ??ng, ngày 29-1-2021 có thêm 61 ca. Sau ?ó lay nhi?m c?ng ??ng ?? xu?t hi?n ? 11 t?nh, thành ph? khác và ??n ngày 17-2-2021 t?ng s? ng??i nhi?m Covid-19 ?ang ???c ?i?u tr? ? các b?nh vi?n là 710, Hình 1.
T?t ? khu cách ly

T?t ? khu cách ly

T?t n?m nay, ??i v?i nh?ng ng??i ?ang ? khu cách ly y t? t?p trung t?i TPHCM th?t ??c bi?t. M?c dù, h? kh?ng cùng gia ?ình quay qu?n bên nhau trong b?a c?m chi?u 30 T?t, cùng nhau ?ón th?i kh?c giao th?a và chúc nhau nh?ng l?i chúc t?t lành c?a ngày ??u n?m m?i, nh?ng h? v?n vui v?, l?c quan, th?c hi?n gi?n cách ?úng quy ??nh c?a ngành y t? trong khu cách ly và g?i t?i ng??i than c?a mình l?i chúc m?ng n?m m?i qua hình th?c tr?c tuy?n.

Nh?ng n? c?u th? ? Húc ??ng

Nh?ng n? c?u th? ? Húc ??ng

Phái ??p ch?i bóng ?á là chuy?n bình th??ng v?i ng??i ham m? m?n th? thao vua ? kh?p n?i trên th? gi?i. Nh?ng ? x? Húc ??ng, huy?n Bình Liêu, Qu?ng Ninh, nh?ng ph? n? Sán Ch? m?c váy áo dan t?c truy?n th?ng, h? h?i, quy?t li?t v?i nhau trong t?ng pha bóng, kh?ng ch? gay ?n t??ng, h?ng thú còn b?t ng? b?i cau chuy?n xung quanh nh?ng tr?n túc c?u ??c ?áo c?a bà con n?i ?ay.
V? th? Vi?t Nam

V? th? Vi?t Nam

M?t n?m 2020 bi?n ??ng kh?n l??ng v?a ?i qua. Cu?c chi?n th??ng m?i gi?a 2 n?n kinh t? l?n nh?t th? gi?i; xung ??t khu v?c; thiên tai, bi?n ??i khí h?u cùng ??i d?ch Covid-19 hoành hành ? quy m? toàn c?u... ?? làm “th? gi?i ph?ng” chao ??o. Gi?a lúc các qu?c gia c?ng mình ??i phó nh?ng thách th?c ch?a t?ng ???c d? báo, hình ?nh Vi?t Nam tích c?c, ch? ??ng tham gia vào c?ng vi?c chung c?a c?ng ??ng th? gi?i ?? ghi d?u ??m nét, ???c Liên hi?p qu?c (LHQ) và các n??c ?ánh giá cao. 
N?m tu?i, sao sáng h?n

N?m tu?i, sao sáng h?n

Th? thao Vi?t Nam ?? ti?n nh?ng b??c r?t dài trên ??u tr??ng qu?c t?, trong ?ó có ?óng góp r?t ?áng tran tr?ng c?a các V?V tài n?ng tu?i S?u. T? bóng ?á ??n qu?n v?t, t? bóng chuy?n ??n ?i?n kinh hay c? b?i l?i c?a ng??i khuy?t t?t…, các l?nh v?c ??u trình làng nh?ng g??ng m?t ?u tú.

Kh?ng gian V?n hóa H? Chí Minh giá tr? và b?n s?c

Kh?ng gian V?n hóa H? Chí Minh giá tr? và b?n s?c

M?t trong nh?ng m?c tiêu mà Ngh? quy?t ??i h?i ??ng b? TPHCM nhi?m k? 2020-2025 ??t ra, là xay d?ng “Kh?ng gian V?n hóa H? Chí Minh” t?i thành ph? mang tên Bác. Kh?ng gian V?n hóa H? Chí Minh là s? lan t?a t? t??ng, ??o ??c, phong cách H? Chí Minh, làm cho nét ??p v?n hóa, con ng??i H? Chí Minh th?m sau vào con ng??i thành ph?.  
Th?m làng h??ng 200 n?m tu?i th?n Cao

Th?m làng h??ng 200 n?m tu?i th?n Cao

Cách Hà N?i kho?ng 70km, làng ngh? h??ng th?m truy?n th?ng th?n Cao, x? B?o Khê, TP H?ng Yên, t?nh H?ng Yên có g?n 200 h? gia ?ình tham gia làm h??ng. V?i ??a th? thu?n l?i v? giao th?ng nên t? lau làng ngh? có th? m?nh s?n xu?t h??ng th??ng m?i cung c?p cho c? n??c, ??c bi?t vào các d?p l?, t?t; n?i ?ay c?ng là m?t trong nh?ng ??a danh làng ngh? n?i ti?ng c?a mi?n B?c, thu hút khách du l?ch v? tham quan, tìm hi?u.

??ng chí Nguy?n Phú Tr?ng ???c tín nhi?m b?u làm T?ng Bí th?

??ng chí Nguy?n Phú Tr?ng ???c tín nhi?m b?u làm T?ng Bí th?

Sáng 31-1, H?i ngh? l?n th? nh?t Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng khoá XIII ti?n hành phiên h?p ?? b?u B? Chính tr?, T?ng Bí th?, Ban Bí th?, ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ??ng, Ch? nhi?m ?y ban Ki?m tra Trung ??ng ??ng. ??ng chí Nguy?n Phú Tr?ng ???c tín nhi?m b?u làm T?ng Bí th? Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng C?ng s?n Vi?t Nam khóa XIII.
Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 2-2021

Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 2-2021

T? tháng 2-2021, nhi?u chính sách m?i có hi?u l?c nh?: Nh?ng tr??ng h?p ??n ph??ng ch?m d?t h?p ??ng ph?i báo tr??c 120 ngày; H? gia ?ình, cá nhan ???c n?p h? s? ??t ?ai t?i UBND c?p x?; ??i t??ng ???c b?o v? khi t? cáo hành vi tham nh?ng, l?ng phí; Quy ??nh hình th?c tr? l??ng cho ng??i lao ??ng... 
Di?n bi?n m?i nh?t d?ch viêm ???ng h? h?p c?p Covid-19

Di?n bi?n m?i nh?t d?ch viêm ???ng h? h?p c?p Covid-19

Tính ??n 9 gi? ngày 23-1-2021 ?? có 98.736.967 ca xác nh?n m?c Covid-19, có 2.116.159 ca t? vong trên th? gi?i (M?: 25.390.042 ca m?c, 424.177 t? vong; ?n ??: 10.640.544 ca m?c, 153.221 ca t? vong; Brazil: 8.755.133 ca m?c, 215.299 ca t? vong; Nga: 3.677.352 ca m?c, 68.412 ca t? vong). T?i Vi?t Nam, có 1.548 tr??ng h?p m?c b?nh, trong ?ó có 1.411 ca ?? ???c ch?a kh?i, 35 ca t? vong.
Lung linh s?c màu H?i An

Lung linh s?c màu H?i An

Ch?u thi?t h?i n?ng do tác ??ng c?a d?ch Covid-19, TP H?i An ?ang ch?t v?t tìm cách g??ng d?y, ph?c h?i kinh t? du l?ch, mong mu?n truy?n t?i th?ng ?i?p ??n du khách và b?n bè g?n xa v? m?t H?i An m?nh m?, xinh ??p. Dù ph?i tr?i qua bao bi?n c? d?ch b?nh, thiên tai nh?ng H?i An v?n yên bình, h?p d?n và là ?i?m ??n an toàn cho du khách.

Các l?c l??ng t?ng duy?t ph??ng án b?o v? ??i h?i ??ng l?n th? XIII

Các l?c l??ng t?ng duy?t ph??ng án b?o v? ??i h?i ??ng l?n th? XIII

Sáng ngày 8-1, t?i Qu?ng tr??ng san v?n ??ng qu?c gia M? ?ình, Ti?u ban B?o v? an ninh ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c ??ng C?ng s?n Vi?t Nam l?n th? XIII (B? C?ng an) t? ch?c t?ng duy?t L? xu?t quan và di?n t?p ph??ng án b?o v? ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng. Bu?i t?ng duy?t có s? tham gia c?a các ??n v? thu?c B? Qu?c phòng, B? C?ng an.
Tình ??ng bào trong gian khó

Tình ??ng bào trong gian khó

Tròn 2 tháng sau b?o s? 9, s?t l?, l? quét gay c? l?p 2 x? Ph??c Thành và Ph??c L?c (huy?n Ph??c S?n, t?nh Qu?ng Nam), chúng t?i tr? l?i n?i này trong nh?ng ngày ??u n?m 2021. Bà con 2 x? nay ?? có n?i ? m?i, tuy kh?ng khang trang nh?ng s?ch s?, ?m áp, có ?i?n, có n??c sinh ho?t và h?n h?t tình là ??ng bào hi?n hi?n m?nh li?t, bà con ai n?y c?ng vui m?ng, ph?n kh?i chu?n b? ?ón n?m m?i v?i nhi?u hy v?ng m?i.

Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 1-2021

Nh?ng chính sách có hi?u l?c t? tháng 1-2021

T? tháng 1-2021, nhi?u chính sách m?i có hi?u l?c nh?: T?ng tu?i ngh? h?u c?a ng??i lao ??ng t? n?m 2021; T? ch?c m? hình chính quy?n ?? th? t?i Hà N?i, TPHCM; B? sung tr??ng h?p xay nhà ? riêng l? ???c mi?n gi?y phép; Kh?ng ph?i l?p bình ch?a cháy trên ? t? 4 ch? ng?i...
M?u sinh trên b?i b?i ven s?ng Thu B?n

M?u sinh trên b?i b?i ven s?ng Thu B?n

Nh?ng ngày sau b?o l?, giá rét c?ng tan d?n, ánh m?t tr?i nh?p nh? trên ng?n tre ??u làng, bà con s?ng bên b? s?ng Thu B?n (Qu?ng Nam) l?i h?i h? ra b?i b?i cu?c, t?a, cày, x?i, d?n d?p nh?ng tàn d? c?a ??t l? l?ch s? v?a qua, b?t ??u cho m?t mùa v? m?i. 
C? làng cùng d?ng c?u ?ón t?t

C? làng cùng d?ng c?u ?ón t?t

Sau m?i mùa l?, c?ng là th?i ?i?m c?n k? T?t Nguyên ?án, các h? dan ? xóm ??ng Min (th?n ??ng Yên, x? Bình D??ng, huy?n Bình S?n, t?nh Qu?ng Ng?i) l?i cùng nhau góp c?ng làm c?u b?c qua s?ng Trà Khúc.

Ki?n trúc ng?i nhà Bá Ki?n qua h?n m?t th? k?

Ki?n trúc ng?i nhà Bá Ki?n qua h?n m?t th? k?

Ng?i nhà Bá Ki?n t?i xóm 11, x? Hòa H?u, huy?n Ly Nhan, Hà Nam (x?a kia g?i làng ??i Hoàng, x? Nhan H?u, Ph? Ly Nhan - Hà Nam) nay ch? còn ng?i nhà chính trong qu?n th? 3 ng?i nhà (g?m 2 nhà ngang và nhà chính). Ng?i nhà chính hi?n nay h?u nh? v?n gi? ???c nguyên b?n nh? nh?ng n?m ??u th? k? XX.

??c nhi?u nh?t

Tin nóng trong ngày

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Phóng s? truy?n hình

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看