Huawei thúc ??y xay d?ng h? sinh thái ??i tác t?i Vi?t Nam ?

SGGPO
T?i H?i ngh? H? sinh thái các ??i tác c?a Huawei Vi?t Nam n?m 2021 (Huawei Vietnam Ecosystem Partners Summit 2021) v?a di?n ta ? TPHCM, T?ng Giám ??c C?ng ty TNHH C?ng ngh? Huawei Vi?t Nam Sun Bohan kh?ng ??nh s? ti?p t?c t?ng c??ng h?p tác v?i t?t c? các bên ?? h? tr? ngành ICT Vi?t Nam…

H?i ngh? có s? tham gia c?a g?n 100 ??i tác t?i Vi?t Nam

H?i ngh? có s? tham gia c?a g?n 100 ??i tác t?i Vi?t Nam

?ng Sun Bohan, T?ng Giám ??c C?ng ty Huawei Vi?t Nam cho bi?t, t?i Vi?t Nam, h? sinh thái ??i tác c?a Huawei ?ang m? r?ng r?t nhanh chóng v?i h?n 90 ??i tác ?? ??ng ky, 7 ??i tác d?ch v? ???c Huawei ch?ng nh?n. Trong n?m 2020, ?? cung c?p h? tr? k? thu?t t?t nh?t, 150 k? s? thu?c các c?ng ty ??i tác ?? v??t qua các k? thi và ??t ch?ng ch? c?a Huawei.

Phía Huawei  cho hay trong n?m 2021, cam k?t c?a Huawei Vi?t Nam v?i khách hàng và ??i tác s? kh?ng thay ??i. Huawei c?ng s? ti?p t?c t?ng c??ng h?p tác v?i t?t c? các bên ?? h? tr? ngành ICT Vi?t Nam, vì s? nghi?p chuy?n ??i s? qu?c gia thành c?ng.

Huawei thúc ??y xây d?ng h? sinh thái ??i tác t?i Vi?t Nam  ? ?nh 1
?ng Sun Bohan c?ng  chia s?: Trong b?i c?nh chuy?n ??i s? ?ang t?ng t?c, th? tr??ng ?ang có nhu c?u cao v? các gi?i pháp k? thu?t s? sáng t?o và ?òi h?i các nhà cung c?p t?t. Huawei ?? có m?t n?m 2020 r?t khó kh?n v?i tác ??ng l?n t? áp l?c bên ngoài. Ngay c? khi b? tác ??ng l?n ??n nh? v?y, chúng t?i ?? ??t ???c m?c t?ng tr??ng c? v? doanh thu và l?i nhu?n… song chúng t?i lu?n h??ng ??n khách hàng và c?i m? h?p tác v?i các ??i tác ?? t?o ra giá tr? cho khách hàng và x? h?i. ?ay là ti?n ?? và n?n t?ng cho s? phát tri?n ti?p t?c c?a ho?t ??ng kinh doanh c?a c?ng ty trong m?t n?m 2020 ??y khó kh?n”.
Vi?t Nam ?? và ?ang trong quá trình chuy?n ??i s?. Cùng v?i s? tác ??ng c?a Covid19, chúng t?i ?? ch?ng ki?n m?t s? l??ng l?n các c?ng ty b?t ??u tham gia vào quá trình này”, CEO Sun Bohan nh?n m?nh. “Ngày càng nhi?u c?ng ty b?t ??u tìm ki?m các gi?i pháp chuy?n ??i s?. Và chúng t?i tin t??ng r?ng Huawei cùng các ??i tác s? tham gia sau h?n vào quá trình chuy?n ??i s? c?a nhi?u c?ng ty, và tr? thành ??i tác chuy?n ??i s? ?a thích c?a các c?ng ty và t? ch?c t?i Vi?t Nam”.

Huawei Vietnam Ecosystem Partners Summit là s? ki?n th??ng niên ???c Nhóm gi?i pháp Doanh nghi?p (Enterprise Business Group - EBG) c?a Huawei Vi?t Nam t? ch?c nh?m ghi nh?n và ?ánh giá nh?ng thành c?ng mà c?ng ty cùng các ??i tác t?i Vi?t Nam ?? ??t ???c. H?i ngh? n?m nay có s? tham gia c?a g?n 100 ??i tác t?i Vi?t Nam, g?m nh?ng nhà phan ph?i và các ??i tác bán l?.

KIM THANH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Ngày nay, vi?c ch?n m?t cái laptop ?ng y và và v?a túi ti?n là h?t s?c d? dàng

Laptop ngày càng r? và “ngon”

Hi?n nay, laptop kh?ng còn là th? tài s?n mà là c?ng c? ?? “ki?m c?m”, h?c t?p t? h?c sinh ti?u h?c cho ??n ??i h?c, nh?t là trong mùa d?ch Covid-19 n?m ngoái t?i nay. Cùng c?u hình, nh?ng laptop ?ang có xu h??ng ngày càng r?, tính theo m?c thu nh?p và tiêu dùng trung bình c?a ng??i lao ??ng.

S?n ph?m c?ng ngh?

MediaTek và Samsung gi?i thi?u TV 8K có h? tr? Wi-Fi 6E

Samsung 8K QLED Y21 s?n ph?m TV 8K trang b? chipset MediaTek’s MT7921AU mang ??n tr?i nghi?m k?t n?i nhanh nh?t nh? gi?i pháp Wi-Fi 6E. Sau khi c?ng b? TV 8K h? tr? Wi-Fi 6 vào n?m ngoái, MediaTek và Samsung m?t l?n n?a thúc ??y ngành c?ng nghi?p TV th?ng minh phát tri?n v?i các tính n?ng k?t n?i m?i nh?t. 

Cau chuy?n c?ng ngh?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看