C?ng bi?n qu?c t? Long An ???c xem là l?i th? quan tr?ng c?a t?nh Long An so v?i các ??a ph??ng khác trong vùng. ?nh: C?NG TO?I

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Nh?ng th??ng v? M&A l?n nh?t n?m 2019

Theo th?ng kê, trong n?m 2019 c? n??c di?n ra nhi?u th??ng v? mua bán và sáp nh?p (M&A) trong các l?nh v?c hàng tiêu dùng, bán l?, tài chính, ngan hàng và b?t ??ng s?n. 

Doanh nghi?p nh? và v?a có th? tra c?u d?ch v? pháp ly trên m?ng

B? Tài chính ?ang xay d?ng chuyên m?c H? tr? pháp ly cho doanh nghi?p nh? và v?a trên C?ng th?ng tin ?i?n t? B? Tài chính. Theo ?ó, trong quy 1-2020, doanh nghi?p nh? và v?a có th? tìm hi?u, tham v?n d?ch v? pháp ly trên trang web này. 
Kh?i ??u n?n kinh t? tu?n hoàn

Kh?i ??u n?n kinh t? tu?n hoàn

Các qu?c gia trên th? gi?i ?? có b??c nh?y v?t trong vi?c bi?n rác thành ngu?n nguyên li?u ??u vào ?? tái t?o, tái ch? thành ?i?n n?ng ph?c v? cho sinh ho?t và s?n xu?t. 
Bi?u quy?t nhà chung c? tính trên m2

Bi?u quy?t nhà chung c? tính trên m2

Theo Th?ng t? s? 06/2019/TT-BXD s?a ??i, b? sung m?t s? ?i?u c?a các Th?ng t? 02/2016/TT-BXD và ?i?u 3 c?a Th?ng t? s? 28/2016/TT-BXD liên quan ??n qu?n ly, s? d?ng nhà chung c? (g?m c?n h? dùng ?? ?, c? s? l?u trú du l?ch, c?ng trình d?ch v?, th??ng m?i, v?n phòng và các c?ng trình khác).
Nhi?u d? án ODA ??i v?n g?p ??i vì chi phí cao

Nhi?u d? án ODA ??i v?n g?p ??i vì chi phí cao

Theo báo cáo c?a Ki?m toán Nhà n??c v? k?t qu? ki?m toán n?m 2018 c?a tình hình s? d?ng v?n ODA cho th?y, hi?u qu? s? d?ng ngu?n v?n ch?a t??ng x?ng, ch?t l??ng c?ng trình ch?a cao, c?ng ngh? ch?a th?c s? tiên ti?n, ch?a t??ng x?ng v?i ngu?n l?c ??u t?.
C? ph?n hóa ??n v? s? nghi?p c?ng l?p

C? ph?n hóa ??n v? s? nghi?p c?ng l?p

Theo báo cáo c?a C?c Tài chính doanh nghi?p (B? Tài chính), ??n cu?i n?m 2018, c? n??c có h?n 50.000 ??n v? s? nghi?p c?ng l?p v?i kh?i l??ng v?n tài s?n nhà n??c g?n 1 tri?u t? ??ng (t??ng ???ng quy m? v?n và tài s?n c?a khu v?c doanh nghi?p nhà n??c), t?o ra h?n 2,5 tri?u vi?c làm cho ng??i lao ??ng, nh?ng ??n nay s? l??ng c? ph?n hóa ??t r?t th?p.
257 quy ho?ch ???c tích h?p vào quy ho?ch c?p qu?c gia

257 quy ho?ch ???c tích h?p vào quy ho?ch c?p qu?c gia

Theo Danh m?c các quy ho?ch ???c tích h?p vào quy ho?ch c?p qu?c gia, quy ho?ch vùng, quy ho?ch t?nh v?a ???c Chính ph? ban hành (th?c hi?n theo ?i?u 59 Lu?t Quy ho?ch), ?? có 257 quy ho?ch ???c tích h?p vào quy ho?ch chung. 

Xúc ti?n c?ng nghi?p th??ng m?i

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.

Ch??ng trình bình ?n th? tr??ng

T?ng h?p tác t?o ngu?n cung, ?n ??nh giá

Theo nh?n ??nh c?a Giám ??c S? C?ng th??ng TPHCM Bùi Tá Hoàng V?, t?ng c??ng h?p tác v?i các t?nh thành là m?t trong nh?ng nhi?m v? ph?i th?c hi?n th??ng xuyên, liên t?c; là c? s? ?? TPHCM ??m b?o ngu?n hàng v?i giá c? ?n ??nh, cung ?ng ??y ?? nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dan.

Quy ho?ch ki?n trúc

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看