H?i sinh th?a thu?n h?t nhan Iran

SGGP
Kênh truy?n hình nhà n??c Iran Press TV ??a tin, B? Ngo?i giao n??c này ?? bác b? b?t k? gi?i pháp nào nh?m d? b? t?ng b??c các l?nh tr?ng ph?t ???c áp ??t ??i v?i Tehran.

M?t k? thu?t viên làm vi?c trong phòng ?i?u khi?n  t?i c? s? chuy?n ??i uranium ? Isfahan, Iran.  ?nh: REUTERS

M?t k? thu?t viên làm vi?c trong phòng ?i?u khi?n t?i c? s? chuy?n ??i uranium ? Isfahan, Iran. ?nh: REUTERS

Quay tr? l?i th?a thu?n JcPOA 

Theo ?ài Press TV, gi?ng nh? cách M? rút kh?i th?a thu?n h?t nhan và tái áp ??t tr?ng ph?t lên Iran mà kh?ng có b?t k? cu?c ?àm phán hay tham v?n nào tr??c ?ó, bay gi? h? c?ng ph?i d? b? l?nh tr?ng ph?t theo cách nh? v?y. L?i kh?ng ??nh ???c ??a ra 1 ngày sau khi gi?i ch?c Iran cùng các n??c P5+1 (g?m Nga, Anh, Pháp, Trung Qu?c, M? và ??c), ngo?i tr? M?, th?ng báo s? nhóm h?p tr?c ti?p trong tu?n t?i t?i Vienna, áo ?? th?o lu?n v? kh? n?ng h?i sinh th?a thu?n h?t nhan Iran mang tên K? ho?ch Hành ??ng chung toàn di?n (JCPOA). Theo Th? tr??ng B? Ngo?i giao Iran Abbas Araqchi, ng??i tham gia phái ?oàn ?àm phán Iran, các bên ?? nh?t trí nhóm h?p tr?c ti?p t?i Vienna, áo vào ngày 6-4 t?i sau các cu?c trao ??i th?ng th?n và nghiêm túc. Trong khi ?ó, hai ngu?n tin ngo?i giao chau ?u c?ng xác nh?n th?ng tin v? cu?c h?p vào tu?n t?i.

Phía M? sau ?ó c?ng xác nh?n s? tham gia cu?c g?p t?i Vienna. Theo Phó Phát ng?n viên B? Ngo?i giao M? Jalina Porter, tr?ng tam c?a các cu?c ?àm phán vào tu?n t?i t?i Vienna s? t?p trung vào các b??c liên quan t?i h?t nhan mà Iran c?n ph?i th?c hi?n ?? quay tr? l?i tuan th? JCPOA. T? New York Times d?n ngu?n ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao M? Ned Price cho bi?t, M? ?? nh?t trí v?i các n??c còn l?i trong Nhóm P5+1 xác ??nh các v?n ?? liên quan ??n vi?c quay tr? l?i th?a thu?n JCPOA n?m 2015. Tuyên b? nh?n m?nh, Washington kh?ng hy v?ng các cu?c ?àm phán s? ngay l?p t?c t?o ???c ??t phá do v?n còn nhi?u khó kh?n phía tr??c, song bày t? tin t??ng ?ay là m?t b??c ti?n thu?n l?i. 

Còn nhi?u mau thu?n

Th?i gian qua, gi?i ch?c Iran nhi?u l?n ?? c?p vi?c quay tr? l?i th?c thi ??y ?? nh?ng cam k?t trong JCPOA n?u M? d? b? các bi?n pháp tr?ng ph?t ???c áp ??t d??i th?i chính quy?n c?a c?u T?ng th?ng Donald Trump. Theo JCPOA, Iran cam k?t h?n ch? các ho?t ??ng h?t nhan ??i l?y vi?c các bi?n pháp tr?ng ph?t n??c này ???c d? b?. Tuy nhiên, n?m 2018, T?ng th?ng M? khi ?ó là ?ng Donald Trump ?? tuyên b? rút n??c này ra kh?i th?a thu?n và áp ??t tr? l?i các bi?n pháp tr?ng ph?t Iran. ?áp l?i, Tehran ?? gi?m các cam k?t c?a mình trong th?a thu?n. Các n??c còn l?i tham gia th?a thu?n g?m Anh, Pháp, Nga, Trung Qu?c và ??c ?ang n? l?c c?u v?n v?n ki?n này.

Trong 2 tháng ??u tiên trên c??ng v? T?ng th?ng M? c?a ?ng Joe Biden, các cu?c ?àm phán di?n ra v?i nh?ng chuy?n bi?n chóng m?t. Các qu?c gia chau ?u tham gia JCPOA ?? xu?t t? ch?c cu?c h?i ?àm gi?a quan ch?c M? và Iran. Phía M? mong ??ng thái này có th? là nh?ng b??c ?? các bên quay tr? l?i tuan th? JCPOA. Tuy nhiên, Iran t? ch?i g?p ??i di?n M? và cho bi?t c?n nh?t trí v? các b??c kh?i ph?c JCPOA tr??c khi h?i ?àm tr?c ti?p. M?t quan ch?c M? cho bi?t: “Phía Iran th?ng báo v?i chúng t?i r?ng t?t nh?t là các bên th?c hi?n, m?t ??ng thái m? ???ng cho các cu?c ?àm phán ?ó. H? mu?n gi?m nh? m?t s? bi?n pháp tr?ng ph?t ?? ??i l?y vi?c ??o ng??c m?t s? quy?t ??nh v? ch??ng trình h?t nhan”.

Các quan ch?c ph??ng Tay tham gia ?àm phán cho bi?t, ??ng l?c cho ??t phá trong ?àm phán di?n ra trong 2 tu?n khi 3 c??ng qu?c chau ?u th?o lu?n v?i M? r?i ?? xu?t v?i Iran th?a thu?n d? phong t?a 1 t? USD ti?n bán d?u cho Hàn Qu?c. Iran s? ???c dùng s? ti?n này ?? mua các m?t hàng nhan ??o và ph?i ?ình ch? ho?t ??ng làm giàu uranium t?i m?c 20%. Tuy nhiên, Iran t? ch?i ?? xu?t và yêu c?u M? d? phong t?a toàn b? doanh thu xu?t kh?u c?a n??c này, ??c tính h?n 30 t? USD, ?? ??i l?y vi?c ?ình ch? làm giàu uranium 20%/tháng. Gi?i ch?c M? nh?n ??nh ?ay là y t??ng kh?ng có tri?n v?ng.

VI?T ANH t?ng h?p

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H? s? - t? li?u

Quy?n l?c “m?m” trong b?u c? T?ng th?ng M?

Cu?c b?u c? T?ng th?ng M? ???c t? ch?c m?i 4 n?m vào ngày th? ba sau ngày th? hai ??u tiên c?a tháng 11. N?m 2020, ba cu?c b?u c? liên bang s? ???c t? ch?c vào ngày 3-11 (gi? ??a ph??ng, t?c 4-11, gi? Vi?t Nam) g?m b?u toàn b? H? vi?n, 1/3 Th??ng vi?n và T?ng th?ng. M?i thành viên c?a H? vi?n ??i di?n cho m?t khu v?c. 

Chính tr??ng th? gi?i

Myanmar c?n duy trì ti?n trình, th? ch? dan ch?

Sau cu?c h?p kh?n vào ngày 5-2, H?i ??ng B?o an Liên hi?p qu?c (H?BA LHQ) ?? ra Tuyên b? chung kêu g?i quan ??i Myanmar tr? t? do cho C? v?n nhà n??c Aung San Suu Kyi và nhi?u ng??i khác ?ang b? giam gi?, ??ng th?i bày t? lo ng?i sau s?c v? cu?c chính bi?n t?i qu?c gia ??ng Nam á này.

Chuy?n ?ó ?ay

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看