Hòa th??ng m?c áo blouse

SGGP
?ó là cách g?i th?t g?n g?i mà m?i ng??i m?i khi nh?c t?i Hòa th??ng, l??ng y Thích Tu? Tam, Giám ??c ?i?u hành Tu? T?nh ???ng Liên Hoa. V?i Hòa th??ng Tu? Tam, vi?c khám b?nh, b?c thu?c, truy?n d?y ??ng y là trách nhi?m v?i ??i.

S? s?ng n?i c?a thi?n

 Ch?a t?i 7 gi? sáng, t? ngoài c?ng vào t?n trong san Tu? T?nh ???ng Liên Hoa (khu?n viên chùa Pháp Luan ? TP Hu?, Th?a Thiên - Hu?) ?? có r?t ??ng ng??i dan ??n ch? khám b?nh. M?i ng??i m?i b?nh, n?ng nh? khác nhau, song ??u x?p hàng l?y phi?u r?i ng?i ngay ng?n ch? ??n l??t mình.

Bà Mai Th? Hoa (65 tu?i) l?n l?i t? Khe Sanh (Qu?ng Tr?) vào g?p Hòa th??ng Tu? Tam v?i hy v?ng s?m ch?a d?t ?i?m b?nh gai c?t s?ng. Bà nói: “?i nhi?u n?i nh?ng b?nh tình kh?ng gi?m. V?y mà t? lúc ??n Tu? T?nh ???ng Liên Hoa khám và cham c?u thì b?nh thuyên gi?m nhi?u, ?i l?i kh?ng còn khó kh?n”.

Ng?i c?nh bà là m?t ng??i ?àn ?ng tên Nguy?n V?n Thanh, tr?c ngoài 50 tu?i, quê Ngh? An. Trong cu?c trò chuy?n ng?n v?i chúng t?i, ?ng nói v? các th?y thu?c ? ?ay m?t cách t?n kính. ?ng cho bi?t, ch?ng may b? tai bi?n, li?t n?a ng??i t? cu?i n?m 2019. T??ng kh?ng còn c? h?i tr? l?i bình th??ng sau khi ?? “vái” t? ph??ng, r?i ???c ng??i quen gi?i thi?u, v? con ?ng li?n ??a vào ?ay khám và cham c?u ph?c h?i ch?c n?ng…

“G?n m?t n?m ???c các y, bác s? ? Tu? T?nh ???ng Liên Hoa t?n tình ch?a tr?, t?i d?n ?i tr? l?i ???c và ??n nay t? lái ? t? t? nhà vào ?ay c?ng kh?ng v?n ?? gì”, ?ng Thanh m?ng r? khoe. ?ó c?ng là tam t? c?a r?t nhi?u ng??i ??n ?ay ?? khám, ch?a các b?nh ??c thù nh? hen, suy?n, c?t s?ng, kh?p, suy nh??c th?n kinh…

Tu? T?nh ???ng Liên Hoa do Hòa th??ng Thích Tu? Tam (tr? trì chùa Pháp Luan) làm Giám ??c ?i?u hành và tr?c ti?p khám ch?a b?nh.  Hòa th??ng Tu? Tam th??ng m?c áo blouse tr?ng khi khám b?nh, b?c thu?c và truy?n d?y ??ng y c?u ng??i. ?ng b?o, so v?i nhi?u c? s? ??ng y truy?n th?ng ? c? ?? Hu?, Tu? T?nh ???ng Liên Hoa có l?ch s? khiêm t?n 40 tu?i. “Ngh? ??ng y v?i t?i c?ng là cha truy?n con n?i. Tr??c khi th? giáo m?t v? s? ph? khác ? Hu? và TPHCM, tui ???c ?ng c? truy?n d?y ngh? y t? nh?”, Hòa th??ng Tu? Tam n? n? c??i phúc h?u m? ??u cau chuy?n.

T? nh?ng bu?i ??u v?a h?c v?a th?c hành b?t m?ch, b?c thu?c, Hòa th??ng ?? ch?a kh?i b?nh mi?n phí cho hàng ch?c r?i d?n ??n hàng tr?m b?nh nhan nghèo. Ti?ng lành ??n xa, nhan dan quanh vùng ??n ch?a b?nh ngày càng ??ng. Khi ?? v?ng vàng h?n trong ngh? th?y thu?c, Hòa th??ng Tu? Tam v?a cham c?u, b?c thu?c, v?a nh?n thêm ?? t? ?? truy?n ngh? và cùng ch?a b?nh.

“N?m 1982, t?i cùng 6 h?c trò r?i chùa Huy?n Kh?ng S?n Th??ng (th? x? H??ng Trà, Th?a Thiên - Hu?) v? chùa Di?u ?? (???ng B?ch ??ng, TP Hu?) l?p Tu? T?nh ???ng. G?i là Tu? T?nh ???ng, ch? th?t s? ngày ?ó m?i th? ??u t?m b?. Hàng tu?n tranh th? vào ngày ch? nh?t, th?y trò t?a ?i các n?i hái thu?c v? ph?i, sao ?? ch?a b?nh”, Hòa th??ng Tu? Tam k?, r?i gi?ng ch?t chùng xu?ng, ánh m?t c?ng xa x?m khi nh? v? nh?ng n?m tháng tr??c ?ay.

“Ban ??u th?y trò ??ng chan ? chùa T?ng Quang (ng?i chùa Ph?t giáo Nam t?ng ??u tiên t?i TP Hu?) ?? khám ch?a b?nh. ??n n?m 1989, T? ch?n tr? y h?c dan t?c sáp nh?p v?i Phòng khám tay y tr? thành Tu? T?nh ???ng ? nh? khu?n viên chùa Di?u ??. Phòng khám ch?ng khác gì ng?i chùa gi?a “ch? ??i”, b? b?a vay b?i bao th? phi và cám d?… Có ngày vì ?? dành ti?n mua thu?c ch?a tr? cho b?nh nhan mà th?y trò ph?i ?n cháo bo bo n?u rau khoai”, Hòa th??ng nh? l?i.

N?i c?a thi?n t?nh l?ng, Hòa th??ng Tu? Tam cùng h?c trò v?n ngày ngày l?ng l?, mi?t mài v?a làm, v?a rút kinh nghi?m. Nh? s? h? tr? ?áng k? c?a ph?t t? kh?p n?i, Tu? T?nh ???ng Di?u ?? ngày m?t l?n m?nh, tr? thành ??a ch? khám b?nh t? thi?n n?i ti?ng t?i Hu?. ??n n?m 2005, Tu? T?nh ???ng chuy?n qua khu?n viên chùa Pháp Luan và ??i tên thành Tu? T?nh ???ng Liên Hoa cho ??n bay gi?.

Hòa th??ng m?c áo blouse ?nh 1 Hòa th??ng Tu? Tam b?t m?ch ch?n ?oán b?nh cho b?nh nhan
N?i dài h?nh nguy?n

T?i g?i h?i sao Hòa th??ng l?i nh?p th?, phát tam theo ngh? y? Hòa th??ng Thích Tu? Tam di?n gi?i, ?ó là tam nguy?n khi t?i b??c vào c?a thi?n n?m 14 tu?i. Lúc ?y, th?y m?t s? ng??i dan s?ng quanh chùa b?nh t?t mà kh?ng ti?n ch?y ch?a thu?c thang thì ??u óc ?ng b? ám ?nh. Chính th?i ?i?m ?y, ?ng th?p nhang, phát nguy?n v?i ??c Ph?t t? nay v? sau s? ph?ng s? chúng sinh b?ng ngh? ??ng y ch?a b?nh c?u ng??i. “??i tu hành, m?i ng??i có m?t h?nh nguy?n. Ng??i thuy?t gi?ng, ng??i vi?t kinh sách. T?i thì ch?n ch?a b?nh c?u ng??i”, Hòa th??ng Thích Tu? Tam bày t?.

Cách làm t? thi?n c?a Tu? T?nh ???ng Liên Hoa do Hòa th??ng Tu? Tam kh?i x??ng khá l? so v?i nhi?u n?i khác. M?i ngày, bình quan có t? 200-250 b?nh nhan, ph?n l?n là b?nh nhan nghèo t? kh?p các t?nh, thành mi?n Trung, Tay Nguyên ??n khám và ch?a b?nh.

Ngoài vi?c mi?n phí ti?n khám b?nh, cham c?u và c?y ch? cho b?nh nhan, Tu? T?nh ???ng Liên Hoa còn mi?n phí ti?n thu?c cho ng??i nghèo; các gia ?ình ít khó kh?n h?n ???c gi?m 30%-50% ti?n thu?c. V?i b?nh nhan có ?i?u ki?n kinh t? thì thu ti?n bình th??ng. Hòa th??ng Tu? Tam còn kêu g?i ph?t t? th??ng xuyên t? ch?c t?ng quà, khám ch?a b?nh mi?n phí cho bà con nghèo vùng sau, vùng xa.

Hòa th??ng Thích Tu? Tam r?t xem tr?ng vi?c truy?n ngh?, c?ng là cách ?? ?ng nhan lên nhi?u l?n vi?c giúp ?? m?i ng??i, n?i dài h?nh nguy?n “ch?a b?nh c?u ng??i” mà ?ng ?? su?t ??i t?n hi?n.

“Ngoài vi?c l?y d??c nu?i y và ngu?n thu t? quán c?m chay d??ng sinh tr??c chùa Pháp Luan ?? h? tr? t? 3,5-4 tri?u ??ng/tháng/ng??i cho 40 nhan viên làm vi?c t?i Tu? T?nh ???ng Liên Hoa, t?i khuy?n khích các l??ng y ?i h?c h?i m?i n?i ?? nang cao tay ngh?. ??ng th?i, m? l?p truy?n ngh? mi?n phí cho ?? t? và sinh viên, ho?c b?t c? ai mu?n h?c theo hình th?c c?m tay ch? vi?c”, Hòa th??ng Thích Tu? Tam chia s?.

Ngo?nh l?i ?? g?n 40 n?m, Hòa th??ng Tu? Tam v?n mi?t mài h?c t?p, nghiên c?u, làm vi?c và khám ch?a b?nh m?i ngày. “T?i ??c nguy?n xay d?ng m?t b?nh vi?n ?i?u d??ng ?? v?a ?i?u tr?, v?a h??ng d?n b?nh nhan các ph??ng pháp d??ng sinh, thi?n, ?? h? t? t?o cho mình cu?c s?ng kh?e m?nh và h?nh phúc”, Hòa th??ng Tu? Tam nói.

Hòa th??ng Tu? Tam ?? ???c Th? t??ng Chính ph? t?ng nhi?u b?ng khen v? th?c hi?n chính sách qu?c gia trong c?ng tác y d??c c? truy?n, góp ph?n vào s? nghi?p b?o v? và ch?m sóc s?c kh?e nhan dan. N?m 2019, Hòa th??ng ???c Ch? t?ch n??c phong t?ng danh hi?u Ngh? nhan Nhan dan vì c?ng hi?n xu?t s?c trong gi? gìn và phát huy di s?n v?n hóa phi v?t th? c?a dan t?c…

Hòa th??ng Tu? Tam còn dày c?ng nghiên c?u, tìm tòi các bài thu?c quy ?? ch?a b?nh c?u ng??i, nh? “Cao ??n hoàn tán”, “Hoàn thìa canh”, “Hoàn trí n?o”, “Viên thu?c Tr??ng th? hoàn”... H?i ??ng y Vi?t Nam c?ng nh?n Hòa th??ng Tu? Tam là th?y thu?c ??ng y tiêu bi?u, “Cay kim vàng” c?a Vi?t Nam.


V?N TH?NG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看