HDBank tri?n khai nhi?u ch??ng trình ?u ??i cho khách hàng s? d?ng app

T? nay ??n h?t n?m 2021, nhi?u quà t?ng h?p d?n s? ???c dành t?ng nh?ng khách hàng giao d?ch trên App HDBank và gi?i thi?u ng??i than, b?n bè cùng s? d?ng ?ng d?ng Mobile Banking hi?n ??i.

HDBank tri?n khai nhi?u ch??ng trình ?u ??i cho khách hàng s? d?ng app

Ch??ng trình ?u ??i “Ti?n thanh toán - L?i ??i ???ng cùng app HDBank” s? ???c tri?n khai t? nay ??n h?t tháng 12 n?m nay, trên toàn h? th?ng. Theo ?ó, các khách hàng cá nhan th?c hi?n thành c?ng các giao d?ch n?p ti?n ?i?n tho?i, thanh toán hóa ??n sinh ho?t, thanh toán QR Code s? nh?n ???c quà t?ng t? HDBank.

 C? th?, 500 khách hàng ??u tiên giao d?ch thanh toán trên App HDBank vào khung gi? vàng 12 gi? – 14 gi? c?a m?i ngày 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10, 11-11 và 12-12-2021 s? ???c hoàn 50% giá tr? giao d?ch (T?i ?a 50.000 ??ng). Các giao d?ch c?n có giá tr? t?i thi?u 100.000 ??ng.

Ngoài ra, c?ng trong nh?ng ngày ??c bi?t trên, 10 khách hàng có t?ng doanh s? giao d?ch h?p l? cao nh?t trên app HDBank (t?i thi?u 2.000.000 ??ng) s? ???c t?ng 350.000 ??ng vào tài kho?n.

Th?ng tin chi ti?t ch??ng trình tham kh?o t?i ?ay: http://bit.ly/flashdealt4.

Nh?m lan t?a nh?ng ti?n ích c?ng ngh? hi?n ??i ??n t?ng ??a ph??ng trên kh?p c? n??c, HDBank khuy?n khích khách hàng gi?i thi?u ng??i than, ??ng nghi?p, b?n bè cùng tr?i nghi?m app HDBank – H?p tác kinh doanh. Khách hàng s? nh?n quà t?ng lên ??n 3.000.000 ??ng cho m?i l?n gi?i thi?u thành c?ng ng??i khác s? d?ng s?n ph?m, d?ch v? c?a HDBank.

HDBank ?? và ?ang tri?n khai chi?n l??c chuy?n ??i s? m?nh m? nh?m s? hóa nh?ng hành trình, mang ??n nh?ng tr?i nghi?m m?i m?, ??c ?áo cho hàng tri?u khách hàng trên kh?p c? n??c. HDBank c?ng tiên phong tri?n khai xác th?c th?ng tin khách hàng tr?c tuy?n (eKYC) và là ngan hàng th??ng m?i Vi?t Nam ??u tiên th?c hi?n phát hành, cung c?p d?ch v? thanh toán, b?o l?nh tín d?ng th? (L/C) trên n?n t?ng c?ng ngh? blockchain.

H.N

Các tin, bài vi?t khác

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看