Hàn - Nh?t - M? nh?t trí s?m n?i l?i ??i tho?i v?i Tri?u Tiên

SGGP
Ngày 3-4, C? v?n An ninh qu?c gia Hàn Qu?c Suh Hoon th?ng báo, Hàn Qu?c cùng Nh?t B?n và M? ?? nh?t trí c?n ph?i gi?i quy?t v?n ?? h?t nhan Tri?u Tiên m?t cách hòa bình.

C? v?n An ninh qu?c gia Hàn Qu?c Suh Hoon. ?nh: YONHAP/TTXVN

C? v?n An ninh qu?c gia Hàn Qu?c Suh Hoon. ?nh: YONHAP/TTXVN

Tuyên b? trên ???c ??a ra trong b?i c?nh ba bên tái kh?ng ??nh nh?ng n? l?c chung nh?m nhanh chóng n?i l?i ti?n trình ?àm phán phi h?t nhan hóa v?i Bình Nh??ng. Ngoài ra, gi?i ch?c 3 n??c c?ng th?ng nh?t nh?ng n? l?c nh?m s?m n?i l?i ti?n trình ?àm phán Tri?u Tiên - M? trong th?i gian s?m nh?t.

Tr??c khi di?n ra s? ki?n này, M? cho bi?t n??c này s? th?ng báo v? quá trình xem xét chính sách ??i v?i Tri?u Tiên v?i 2 ??ng minh quan tr?ng ? chau á, ??ng th?i t?o ?i?u ki?n cho Seoul và Tokyo m?t c? h?i khác ?? ??a ra y ki?n ?óng góp cho chính sách m?i c?a M?. 

VI?T Lê

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H? s? - t? li?u

Quy?n l?c “m?m” trong b?u c? T?ng th?ng M?

Cu?c b?u c? T?ng th?ng M? ???c t? ch?c m?i 4 n?m vào ngày th? ba sau ngày th? hai ??u tiên c?a tháng 11. N?m 2020, ba cu?c b?u c? liên bang s? ???c t? ch?c vào ngày 3-11 (gi? ??a ph??ng, t?c 4-11, gi? Vi?t Nam) g?m b?u toàn b? H? vi?n, 1/3 Th??ng vi?n và T?ng th?ng. M?i thành viên c?a H? vi?n ??i di?n cho m?t khu v?c. 

Chính tr??ng th? gi?i

Myanmar c?n duy trì ti?n trình, th? ch? dan ch?

Sau cu?c h?p kh?n vào ngày 5-2, H?i ??ng B?o an Liên hi?p qu?c (H?BA LHQ) ?? ra Tuyên b? chung kêu g?i quan ??i Myanmar tr? t? do cho C? v?n nhà n??c Aung San Suu Kyi và nhi?u ng??i khác ?ang b? giam gi?, ??ng th?i bày t? lo ng?i sau s?c v? cu?c chính bi?n t?i qu?c gia ??ng Nam á này.

Chuy?n ?ó ?ay

Di?t kh?i u b?ng c?ng ngh? nhi?t ??ng

H?ng thi?t b? y t? IceCure c?a Israel cho bi?t, C? qu?n Qu?n ly th?c ph?m và d??c ph?m M? (FDA) v?a ch?ng nh?n s?n ph?m c?ng ngh? ProSense c?a h?ng này hi?u qu? trong ?i?u tr? kh?i u b?ng nhi?t ?? th?p m?t cách an toàn, nhanh chóng và kh?ng gay ?au ??n.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看