Hai ph? n? nh?p c?nh qua c?a kh?u M?c Bài m?c Covid-19

SGGPO

Chi?u t?i 4-4, Ban Ch? ??o qu?c gia phòng ch?ng d?ch Covid-19 ?? th?ng tin v? 2 ca m?c m?i Covid-19 (t? ca b?nh 2.630- 2.631),  ??u là ca nh?p c?nh ???c cách ly ngay t?i Tay Ninh.

Hai ph? n? nh?p c?nh qua c?a kh?u M?c Bài m?c Covid-19

Ngày 2-4, ca b?nh 2630 (n?, 24 tu?i, ? ph??ng Thác M?, th? x? Ph??c Long, t?nh Bình Ph??c) và ca b?nh 2631 (n?, 1 tu?i, ? ph??ng Thác M?, th? x? Ph??c Long, t?nh Bình Ph??c) t? n??c ngoài nh?p c?nh C?a kh?u Qu?c t? M?c Bài t?nh Tay Ninh và ???c cách ly ngay sau khi nh?p c?nh t?i t?nh Tay Ninh.

K?t qu? xét nghi?m ngày 4-4, các b?nh nhan d??ng tính v?i SARS-CoV-2. Hi?n các b?nh nhan ???c cách ly, ?i?u tr? t?i Trung tam Y t? B?n C?u.

Hai ph? n? nh?p c?nh qua c?a kh?u M?c Bài m?c Covid-19 ?nh 1

Tính ??n chi?u cùng ngày, c? n??c có 2.631 ng??i m?c Covid-19, trong ?ó có t?ng c?ng 1.603 ca m?c do lay nhi?m trong n??c. S? l??ng ca m?c m?i tính t? ngày 27-1 ??n nay là 910 ca. T?ng s? ng??i ti?p xúc g?n và nh?p c?nh t? vùng d?ch ?ang ???c cách ly, theo d?i s?c kh?e là 27.478 ng??i.

 V? tình hình ?i?u tr?, c? n??c ?? có 2.383 b?nh nhan m?c Covid-19 ???c ?i?u tr? kh?i b?nh. Trong s? các b?nh nhan Covid-19 ?ang ?i?u tr? có 101 ng??i ?? am tính v?i virus SARS-CoV-2. S? b?nh nhan Covid-19 t? vong v?n là 35 ca.

MINH KHANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

T? v?n phòng b?nh quai b?

B?nh quai b? có th? thành d?ch tr? l?i

Quai b? là b?nh truy?n nhi?m c?p tính, gay thành d?ch do virus quai b? gay nên. B?nh th??ng g?p ? tr? em và l?a tu?i thanh thi?u niên. B?nh quai b? ???c gi?i chuyên m?n c?nh báo có kh? n?ng thành d?ch tr? l?i, nh?t là trong giai ?o?n chuy?n mùa.

S?c kh?e c?ng ??ng

T? v?n dinh d??ng

Thu?c

Nguy hi?m khi s? d?ng thu?c gi?m ?au kh?ng ?úng cách

Thu?c gi?m ?au là các thu?c nh?m ?i?u tr? tri?u ch?ng, làm gi?m các c?n ?au c?p tính ho?c m?n tính. 2 nhóm thu?c ph? bi?n nh?t có th? ???c phép bán kh?ng c?n ??n t?i các hi?u thu?c là paracetamol và nhóm kháng viêm kh?ng ch?a steroid, vi?t t?t là NSAIDs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs).
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看