Gi? b?n s?c Vi?t

SGGP
Th?i ??i h?i nh?p, các xu h??ng ngh? thu?t, s?n ph?m ?i?n ?nh, am nh?c, san kh?u… n??c ngoài ? ?t du nh?p n??c ta. Kh?ng khó ?? th?y, tam ly sính ngo?i, lai c?ng ? m?t s? ng??i khi th?c hi?n các s?n ph?m ngh? thu?t khi?n nhi?u s?n ph?m ?ánh m?t b?n s?c Vi?t.

B?t k? trào l?u nào th?nh hành ? các n??c chau á, ngay sau ?ó có phiên b?n t?i Vi?t Nam. Th?i ?i?m phim c? trang ?n ào màn ?nh Trung Qu?c, Hàn Qu?c thì nhi?u nhà sáng t?o ngh? thu?t n??c ta c?ng r?n r?n làm phim c? trang, MV ca nh?c c? trang. R?i ??n phim ?nh, MV l?y tình ??t át ki?u Hàn Qu?c, Thái Lan, m?t th?i tràn ng?p màn ?nh Vi?t. 

Nhi?u n?m qua, dòng nh?c th? tr??ng tràn ng?p sáng tác sính ngo?i nh? nh?c Hoa l?i Vi?t, nh?c Hàn l?i Vi?t, nh?c Vi?t chèn ti?ng Anh... ?ó là ca khúc, còn nói ??n hình ?nh minh h?a, xu?t hi?n kh?ng ít s?n ph?m mang ??m giá tr? ngh? thu?t và b?n s?c… n??c khác. M?i ?ay, phim am nh?c ng?n N??c ch?y hoa tr?i, l?y b?i c?nh c? trang Trung Qu?c, có y?u t? ?am m? ???c ??y lên t?n cùng b?ng nh?ng c?nh nóng… r?c. Th?m chí, th?ng tin gi?i thi?u s?n ph?m này nhi?u ?o?n ghi ca khúc l?y c?m h?ng t? 2 cau th? trong Truy?n Ki?u -  “Ph?n sao ph?n b?c nh? v?i/ ?? ?ành n??c ch?y hoa tr?i l? làng”. ?ay là MV am nh?c c? trang ???c ??u t? ??n 10 t? ??ng cho b?i c?nh, ph?c trang, ??o c?, k? x?o… Tuy nhiên, nh?ng c?nh nóng ???c m?nh danh ?? nh?t “gi??ng chi?u” ?am m? ch?a t?ng th?y ? Vi?t Nam hay c?nh cung ?i?n ng?p tràn zombie khát máu… khi?n ng??i xem ngh?t th?. Hay ho gì khi m?t b? ph?n khán gi? tung h? “MV ca nh?c c? trang hay nh?t l?ch s? Vi?t Nam là ?ay” khi hình ?nh, cau chuy?n, trang ph?c… hoàn toàn b?t ch??c n??c ngoài? 

Tr??c ?ó, hàng lo?t MV am nh?c c? trang ng?p tràn hình ?nh xiêm y n??c khác nh?: Cánh hoa t?n th??ng, S?ng xa anh ch?ng d? dàng, L?c gi?a nhan gian, H?a tình… Ph?n l?n các MV này ch?n trang ph?c, b?i c?nh, cau chuy?n và nhan v?t theo h?i h??ng các phim ki?m hi?p, d? s? Trung Qu?c. Nhi?u s?n ph?m ch? chú tr?ng xay d?ng k?ch b?n hoành tráng mà ch?a ??u t? nghiên c?u nghiêm túc cau chuy?n, nhan v?t, y?u t? mang b?n s?c Vi?t. Còn m?t s? s?n ph?m ???c cho là l?y c?m h?ng c? trang Vi?t Nam l?i kh?ng nghiên c?u k? trang ph?c khi ??a vào MV. Cùng MV, có nhan v?t m?c gi?ng trang ph?c Vi?t, l?i có nhan v?t m?c trang ph?c Trung Qu?c… 

Sau s?c nóng phim cung ??u c? trang Trung Qu?c, khán gi? Vi?t c?ng t?ng ???c xem b? phim cung ??u “made in Vi?t Nam” là Ph??ng kh?u. V?n ?? gi?i h?n c?a vi?c h? c?u l?ch s? trong b? phim tr? thành “c?n s?t”, gay tranh c?i xung quanh nhan v?t l?ch s? có th?t, ?i?n hình là Nhan Tuyên hoàng thái h?u, 2 ?ng hoàng Miên áo và Miên Uy?n… Vi?c h? c?u quá ?à nh? phim d? s? n??c ngoài v?p ph?i ph?n ?ng c?a ng??i xem b?i xuyên t?c hình t??ng nhan v?t l?ch s?, ch?a d?a trên vi?c phan tích s? ki?n logic. 

Khi làn sóng v?n hóa ngh? thu?t Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n ? ?t vào n??c ta v?i ?? lo?i phim ?nh, am nh?c, truy?n ng?n tình... kh?ng ph?i ngh? s? tr? nào c?ng ?? b?n l?nh ?? ti?p thu, th?c hi?n s?n ph?m mà kh?ng b? ?nh h??ng. MV c? trang vì l? ?ó c?ng là cái b?y cho nh?ng ai thi?u y t??ng, làm bi?ng sáng t?o, ch? thích... b?t ch??c. 

V?i ngh? thu?t, vi?c ti?p thu, h?c h?i cách th? hi?n n?i dung, hình th?c… t? các tác ph?m là ph? bi?n. Nh?ng ngh? thu?t kh?ng ph?i ch? ?? gi?i trí cho vui, mà ngh? thu?t còn là s?n ph?m v?n hóa, b?n s?c v?n hóa dan t?c. Ch?a k?, nhi?u ngh? s? còn nhan danh sáng t?o cho “ngh? thu?t ???ng ??i”, “gi? h?n dan t?c” ?? th?c hi?n nh?ng s?n ph?m ?i quá gi?i h?n. 

Gi? b?n s?c Vi?t trong v?n hóa ngh? thu?t là vi?c ph?i làm, b?ng nh?ng s?n ph?m y ngh?a, có tính ch?t giáo d?c và g?n g?i s? Vi?t, ch? kh?ng ph?i là nh?ng s?n ph?m h?i h?t khoác áo ngh? thu?t ti?p tay cho ?n h?a “xam l?ng v?n hóa”. Cho nên, trong th?i ??i h?i nh?p, càng ?òi h?i nh?ng ng??i làm v?n hóa ngh? thu?t Vi?t ph?i b?n l?nh h?n lúc nào h?t, làm sao ?? chúng ta hòa nh?p mà kh?ng hòa tan - v?n gi? ???c b?n s?c Vi?t!

V? TH?M

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Kh?ng ?? th? tr??ng b?t ??ng s?n b? bóp méo

Nh?ng con s? t? báo cáo m?i nh?t v? th? tr??ng b?t ??ng s?n (B?S) c?a B? Xay d?ng c?ng nh? t? nh?ng nghiên c?u th? tr??ng c?a các t? ch?c, di?n ?àn ??u cho th?y, th? tr??ng B?S v?n ?ang “nóng” ? nhi?u ??a ph??ng. 

Giao th?ng - ?? th?

S? c??ng ch? bàn giao qu? b?o trì chung c?

Thanh tra B? Xay d?ng v?a c?ng b? k?t lu?n thanh tra 22 d? án chung c? có khi?u ki?n kéo dài c?a ng??i dan. Trong ?ó, hàng lo?t ch? ??u t? ?? th?a nh?n sai ph?m, bu?c tr? l?i 250 t? ??ng ti?n qu? b?o trì cho nhi?u ban qu?n tr? chung c?.

Quy ho?ch

Tin bu?n

TIN BU?N

Huy?n ?y, H?ND, UBND, UBMTTQ huy?n C? Chi, Phòng Lao ??ng - Th??ng binh và X? h?i huy?n C? Chi, TPHCM;  ??ng ?y - H?ND - UBND - UBMTTQ x? Ph??c Hi?p và gia ?ình v? cùng th??ng ti?c báo tin: Bà m? Vi?t Nam Anh hùng Nguy?n Th? Mi?ng
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看