Gi?i tr? Indonesia quay l?i v?i máy ?nh phim

SGGP
B?t ch?p s? ph? bi?n c?a các máy ?nh k? thu?t s? và máy ?nh tích h?p trên ?i?n tho?i di ??ng, gi?i tr? ? Jakarta ?ang quay l?i v?i máy ch?p ?nh phim truy?n th?ng.

Gi?i tr? ? Jakarta ?ang quay l?i v?i máy ch?p ?nh phim truy?n th?ng

Gi?i tr? ? Jakarta ?ang quay l?i v?i máy ch?p ?nh phim truy?n th?ng

Jakarta c?ng ?ang ch?ng ki?n s? gia t?ng các phòng lab ?nh, các d?ch v? phát tri?n phim, quét phim và in ?nh. Nh?ng phòng thí nghi?m ?nh này cung c?p kh? n?ng ti?p c?n d? dàng v?i giá c? ph?i ch?ng, cho các nhi?p ?nh gia analog tr? m?i b?t ??u ch?p ?nh phim. Các phòng ?nh tr? thành c?u n?i gi?a các nhà phan ph?i phim ??a ph??ng và các nhà kinh doanh máy ?nh c?.

Vi?c gi?i tr? tham gia vào nhi?p ?nh analog nh? b?t ??u m?t cu?c phiêu l?u m?i, s? nhi?t tình c?a h? c?ng khai sinh các c?ng ??ng nhi?p ?nh t??ng ?ng. C?ng ??ng Kamera Ria c?a Jakarta t?i Tebet ?óng vai trò nh? m?t di?n ?àn m?i cho các nhi?p ?nh gia analog.

???c thành l?p n?m 2018, c?ng ??ng th??ng xuyên t? ch?c các bu?i trò chuy?n trên Instagram ?? duy trì k?t n?i v?i các thành viên c?a h? gi?a ??i d?ch Covid-19.

LAM ?I?N

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

Trong th? gi?i youtube: ám ?nh b?c t?

“Làm YouTuber có th? ki?m ???c ti?n tri?u, th?m chí ti?n t? d? dàng”, ?ó là l?i truy?n tai, t?o ti?n ?? cho s? ra ??i liên ti?p YouTuber m?i. Nh?ng l?i ??n ?y có ?úng hay kh?ng và ?úng ? m?c nào ch? có ng??i trong cu?c m?i bi?t r?. Th?c t?, ?? có nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng trên YouTube, ch?a bao gi? d? dàng.

Phim

?m nh?c

Liveshow “Tri am" c?a M? Tam “cháy vé” nh? tên tu?i h?ng A Vbiz

Hàng nghìn ng??i s?n vé liveshow “Tri am” khi “h?a my tóc nau” ti?t l? danh tính nh?ng khách m?i ??c bi?t. Fan M? Tam, Hà Anh Tu?n, Phan M?nh Qu?nh, Wowy ?ang ch?y ?ua ?? vét nh?ng t?m vé cu?i cùng trên VinID cho b?a ti?c am nh?c ?áng ch? ??i nh?t n?m 2021, s? di?n ra ch?a ??y m?t tháng t?i.

San kh?u

Sách và cu?c s?ng

V?nh Th?ng và D?u ?n th??ng chau th?


T? nh?ng ngày còn ng?i trên gh? tr??ng ph? th?ng, V?nh Th?ng (n?m nay 25 tu?i) ?? có nh?ng t?p th? riêng: Và quá kh? th?y ta (2012) và Tr?ng thái yêu (2015).

Sáng tác

L?i c? ta v?

Ph? c? ?au r?i
Ta men v? mi?n d? v?ng
Ng??i c? ?au r?i
Tà áo l?a thanh thiên?

M? thu?t

Tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba”

Chi?u 1-4, t?i Gác Tr?nh, s? nhà 203/19 (d?y nhà C khu t?p th?) ???ng Nguy?n Tr??ng T?, TP Hu? di?n ra tri?n l?m tranh “Tr?nh và nh?ng am ba” nhan k? ni?m 20 n?m ngày nh?c s? Tr?nh C?ng S?n qua ??i. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看