Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao th?ng

Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao th?ng

Ngay t? khi tái l?p t?nh (n?m 1997), t?nh Bình D??ng ?? xác ??nh k?t c?u h? t?ng giao th?ng là n?n t?ng c?n b?n ??i v?i s? phát tri?n kinh t? - x? h?i, t? ?ó ?? ?u tiên ??u t?, xay d?ng hàng lo?t tr?c giao th?ng ???ng b? huy?t m?ch giúp Bình D??ng tr? thành m?t trong nh?ng t?nh d?n ??u c? n??c v? thu hút ??u t?. 

C?n s? chung tay, ??ng lòng

C?ng tác x? ly, ki?m soát các ?i?m nóng giao th?ng nói riêng và c?ng tác ??m b?o an toàn giao th?ng trên ??a bàn thành ph? nói chung, kh?ng th? tách r?i v?i vi?c l?p l?i tr?t t? k? c??ng ???ng ph?. 

Gi?m nhi?t ?i?m nóng giao th?ng

Vi?c nh?n di?n các ?i?m nóng giao th?ng d?p cu?i n?m, kh?ng nh?ng giúp c? quan ch?c n?ng ??a ra ??i sách, mà còn ?? ng??i dan có th? ch? ??ng tìm h??ng l?u th?ng khác, tránh khu v?c có nguy c? cao v? ùn ? giao th?ng. Các ?i?m nóng giao th?ng trên ??a bàn TPHCM t?p trung ? khu v?c san bay qu?c t? Tan S?n Nh?t, c?ng Cát Lái và khu v?c trung tam thành ph?.

D?c s?c ??m b?o an toàn giao th?ng cu?i n?m

T? nay ??n cu?i n?m, TPHCM có nhi?u ho?t ??ng v?n hóa, chính tr?, x? h?i l?n, lu?n thu hút nhi?u ng??i tham gia và c?ng ti?m ?n nguy c? gay m?t tr?t t? an toàn giao th?ng (ATGT). ?? ??m b?o tr?t t? ATGT t? nay ??n cu?i n?m, TPHCM tri?n khai hàng lo?t nhi?m v?, gi?i pháp tr?ng tam, quy?t li?t x? ly tình tr?ng ùn t?c giao th?ng, t? t?p, ch?y xe gay r?i tr?t t? c?ng c?ng nh?m ??m b?o an toàn cho m?i ng??i.

M?a d?m th?m lau

M?c dù Chính ph? ?? ban hành nhi?u quy ??nh, ngh? ??nh trong c?ng tác ??m b?o tr?t t? an toàn giao th?ng (ATGT), tuy nhiên, tình tr?ng gay m?t tr?t t? ATGT, tai n?n giao th?ng gay ch?t ng??i v?n còn th??ng xuyên x?y ra.
Xe Container l?u th?ng trên ???ng Nguy?n Duy Trinh, qu?n 9. ?nh: CAO TH?NG

C?i thi?n giao th?ng ???ng Nguy?n Duy Trinh: C?p bách

???ng Nguy?n Duy Trinh (n?i qu?n 2 và qu?n 9, TPHCM) nhi?u n?m nay ?? tr? thành n?i ám ?nh ??i v?i ng??i l?u th?ng và ng??i dan s?ng d?c tuy?n ???ng này. M?c dù thành ph? ?? có nhi?u gi?i pháp x? ly c? v? h? t?ng l?n ch? tài... tuy nhiên tình tr?ng ùn t?c, m?t tr?t t? an toàn giao th?ng ? ?ay v?n ch?a ???c c?i thi?n. 

T?ng c??ng ??m b?o an toàn giao th?ng d?p cu?i n?m


Th?c t? cho th?y, c? vào d?p cu?i n?m thì nhu c?u ?i l?i s? t?ng cao. L?u l??ng ph??ng ti?n giao th?ng và ng??i tham gia giao th?ng t?ng cao, ti?m ?n nguy c? x?y ra các v? va ch?m, tai n?n giao th?ng (TNGT). ?? ??m b?o tr?t t? an toàn giao th?ng (ATGT), S? GTVT TPHCM s? tri?n khai nhi?u bi?n pháp quy?t li?t. 
Gi?i bài toán xe quá t?i cu?i n?m

Gi?i bài toán xe quá t?i cu?i n?m

Nh? quy lu?t b?t thành v?n, nh?ng tháng cu?i n?m, áp l?c giao th?ng trên ??a bàn TPHCM th??ng t?ng m?nh, d? d?n ??n tình tr?ng bùng phát n?n ch? hàng quá t?i.
Tr? “ma men”

Tr? “ma men”

“?n nh?u” có th? là 2 t? ?? ch? m?t bàn ti?c vui v? c?a gia ?ình và b?n bè, m?t s? giao l?u g?p g? c?a c?ng nhan sau gi? tan ca, m?t bu?i h?i ng? c?a nh?ng ng??i b?n vài n?m kh?ng g?p, m?t b?a ti?c m?ng c? dau chú r? trong ngày c??i; c?ng có th? là m?t bu?i “?n m?ng th?ng l?i” c?a các doanh nhan sau khi ky k?t ???c các h?p ??ng l?n... Có chuy?n vui thì nh?u ?? ?ành, nhi?u ng??i g?p chuy?n bu?n c?ng nh?u... 
Ki?m tra n?ng ?? c?n ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n giao th?ng. ?nh: CAO TH?NG

T?ng c??ng gi?i pháp ng?n ch?n vi ph?m n?ng ?? c?n

Càng v? cu?i n?m thì nh?ng bu?i t?ng k?t, g?p m?t, chia tay... c?ng ngày m?t nhi?u. M?t kh?o sát c?a ?y ban An toàn giao th?ng (ATGT) qu?c gia cho th?y, t? l? th?c khách t? ?i?u khi?n ph??ng ti?n sau khi u?ng r??u bia chi?m 68%, trong ?ó kho?ng 40% ng??i say r??u bia v?n t? lái xe v? nhà.
Cu?c thi clip ng?n “Hành trình h?nh phúc”

Cu?c thi clip ng?n “Hành trình h?nh phúc”

Clip d? thi ph?i có n?i dung phù h?p v?i các tiêu chí nêu trong th? l? cu?c thi, kh?ng có b?t c? chi ti?t nào mang tính qu?ng cáo. B?i c?nh th? hi?n ph?i liên quan ??n ph??ng ti?n giao th?ng c?ng c?ng nh? xe buyt, xe khách ???ng b? ho?c b?n xe c?ng c?ng… 
Ng?n ng?a d?ch trên ph??ng ti?n c?ng c?ng

Ng?n ng?a d?ch trên ph??ng ti?n c?ng c?ng

M?t ??t tuyên truy?n r?ng kh?p trên ??a bàn TPHCM ?? phòng ng?a lay lan d?ch Covid-19 khi ng??i dan di chuy?n b?ng ph??ng ti?n giao th?ng c?ng c?ng s? ???c Ban An toàn giao th?ng (ATGT) TPHCM ti?n hành t? nay cho ??n 31-12-2020.

Phòng cháy ch?a cháy

Thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 

Phát tri?n b?n v?ng

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看