L?a ch?n th?c ph?m có ngu?n g?c, xu?t x? r? ràng

Sáng 22-3-2019. Báo SGGP ?i?n t? t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n v?i ch? ?? “An toàn th?c ph?m tr??ng h?c tr??c nguy c? d?ch b?nh”. T?i bu?i giao l?u tr?c tuy?n, các chuyên gia, nhà qu?n ly ?? gi?i ?áp nhi?u th?c m?c và t? v?n gi?i pháp ?? b?o ??m an toàn v? sinh th?c ph?m tr??c nguy c? d?ch b?nh hi?n nay.

 

??y m?nh qu?ng bá và ?a d?ng s?n ph?m du l?ch TPHCM

Nh?m phát tri?n các y t??ng, t? duy m?i ph?c v? ngành du l?ch; th?c hi?n t?t c?ng tác b?o v?, h? tr? khách du l?ch; chung tay xay d?ng ?i?m ??n an toàn, than thi?n, hi?u khách. Qua ?ó, xúc ti?n, ??y m?nh phát tri?n các s?n ph?m du l?ch trên ??a bàn TPHCM. Sáng 21-11, Báo Sài Gòn Gi?i Phóng ?i?n t? t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n v?i ch? ??: “Khai thác ti?m n?ng và l?i th? du l?ch TPHCM”.

Giao l?u tr?c tuy?n ch? ?? “S?ng chung” v?i ?ái tháo ???ng

Giao l?u tr?c tuy?n ch? ?? “S?ng chung” v?i ?ái tháo ???ng

Nh?m t? v?n cho b?n ??c hi?u ?úng và có ph??ng pháp ?i?u tr? phù h?p b?nh ?ái tháo ???ng, Báo Sài Gòn Gi?i Phóng t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n v?i ch? ?? “S?ng chung” v?i ?ái tháo ???ng. Th?i gian giao l?u: t? 9 gi? ??n 11 gi? ngày th? sáu 14-9-2018.

Quang c?nh bu?i giao l?u tr?c tuy?n. ?nh: HOàNG HùNG

Giao l?u tr?c tuy?n v? vi?c ?i?u ch?nh giá d?ch v? y t?

Nh?m b?o ??m quy?n l?i c?a ng??i b?nh và t? v?n cho ng??i b?nh v? giá d?ch v? t?i các c? s? y t? trên ??a bàn TPHCM sau khi áp d?ng Th?ng t? 15/2018/TT-BYT, chi?u 12-7, Báo SGGP ?i?n t? t? ch?c bu?i giao l?u tr?c tuy?n ch? ?? “?i?u ch?nh giá d?ch v? y t?, ng??i dan h??ng l?i”.
Giao l?u tr?c tuy?n v?i ngh? s? Giang Qu?c C? và ng??i b?n ??i MC H?ng Ph??ng

Giao l?u tr?c tuy?n v?i ngh? s? Giang Qu?c C? và ng??i b?n ??i MC H?ng Ph??ng

"Chúng t?i, Qu?c C? - Qu?c Nghi?p, g?n k?t nhau nh? hình v?i bóng. Chúng t?i ?? t?ng ?i v?i nhau r?t nhi?u n??c trên th? gi?i và tình c?m chúng t?i có th? nói là kh?ng th? tách r?i. Sau khi k?t thúc s? nghi?p, chúng t?i s? m? ra m?t l?p ?ào t?o nh?ng b?n tr? yêu thích b? m?n ngh? thu?t này" - ngh? s? Giang Qu?c C?.

Quang c?nh bu?i giao l?u tr?c tuy?n. ?nh: ??C C??NG

Giao l?u tr?c tuy?n: áp l?c h?c ???ng - Nguyên nhan và gi?i pháp

Th?i gian qua, liên ti?p x?y ra các v? b?o l?c h?c ???ng, h?c sinh bóp c? c? giáo, giáo viên b?t h?c sinh qu?, ép h?c sinh u?ng n??c v?t t? gi? lau b?ng… Ph?i ch?ng t?t c? b?t ??u t? áp l?c h?c ???ng? V?y nguyên nhan và gi?i pháp cho v?n ?? này là gì?

Quang c?nh bu?i giao l?u. ?nh: ??C C??NG

Phòng ng?a b?nh h?c ???ng trong n?m h?c m?i

?? giúp cho h?c sinh, sinh viên có th? b?o v? s?c kh?e và tinh th?n m?t cách t?t nh?t, sáng 15-9, Báo SGGP t? ch?c giao l?u tr?c tuy?n v? vi?c phòng ng?a các b?nh h?c ???ng. 

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看