Coi ch?ng l?m d?ng tuy?n th?ng vào ??i h?c

Coi ch?ng l?m d?ng tuy?n th?ng vào ??i h?c

??n nay các tr??ng ??i h?c (?H) trên c? n??c ?? c?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021. ?i?u n?i b?t là s? tr??ng ?H áp d?ng xét tuy?n th?ng, ?u tiên xét tuy?n th?ng (h?c sinh THPT ? các tr??ng chuyên, các tr??ng THPT có ?i?m thi THPT qu?c gia d?n ??u c? n??c và thí sinh t?t nghi?p THPT qu?c t?) l?i bùng n? s? l??ng. Nhi?u c? s? l?m d?ng ph??ng th?c tuy?n th?ng là ?i?u c?n ph?i c?nh báo. 

Kh?ng thu h?i b?ng t?t nghi?p c?a 125 h?c viên Tr??ng C? Y t? Hà T?nh

Ngày 4-4, ?ng Tr?n Xuan Hoan, Hi?u tr??ng Tr??ng Cao ??ng (C?) Y t? Hà T?nh cho bi?t, k?t qu? thi và b?ng t?t nghi?p c?a 125 h?c viên 2 ngành D??c và H? sinh trình ?? C? ?ào t?o liên th?ng theo ch??ng trình liên k?t ?ào t?o v?i Tr??ng Trung c?p Y t? Qu?ng Bình (nay là Tr??ng C? Y t? Qu?ng Bình) chính th?c ???c c?ng nh?n.

B?o ??m quy?n l?i c?a h?c sinh ? các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p

V? hàng tr?m h?c sinh H?c vi?n Múa Vi?t Nam kh?ng ???c c?p b?ng, gay x?n xao d? lu?n trong tu?n qua, ??n nay ?? ???c B? VH-TT-DL và B? GD-?T ph?i h?p gi?i quy?t. Tuy v?y, qua v? vi?c này cho th?y ho?t ??ng ?ào t?o c?a các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ?ang có nhi?u v?n ??, quy?n l?i h?c t?p c?a h?c sinh ch?a ???c ??m b?o.
TPHCM ch?a thí ?i?m d?y ti?ng ??c và ti?ng Hàn là ngo?i ng? 1

TPHCM ch?a thí ?i?m d?y ti?ng ??c và ti?ng Hàn là ngo?i ng? 1

Sáng 2-4, trao ??i v?i PV Báo SGGP, ?ng Nguy?n V?n Hi?u, Phó giám ??c S? GD-?T TPHCM cho bi?t, TPHCM trong nhi?u n?m tr? l?i ?ay ?? th?c hi?n thí ?i?m d?y ngo?i ng? 2 m?n ti?ng Hàn và ti?ng ??c nh?ng g?p nhi?u khó kh?n, nh?t là v? ??i ng? giáo viên.
Ng??i h?c h??ng l?i n?u ??u m?i qu?n ly th?ng nh?t

Ng??i h?c h??ng l?i n?u ??u m?i qu?n ly th?ng nh?t

M?i ?ay, Hi?p h?i các tr??ng ??i h?c, cao ??ng Vi?t Nam (g?i t?t là Hi?p h?i) g?i ki?n ngh? ??n Th??ng tr?c Ban Bí th?, ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i và Th??ng tr?c Chính ph? v? chuy?n vai trò qu?n ly nhà n??c h? ?ào t?o cao ??ng t? B? L?TB-XH v? B? GD-?T. B?n ki?n ngh? này ?? thu hút s? quan tam c?a các c? s? giáo d?c, nhà qu?n ly v?i nhi?u quan ?i?m khác nhau. 

H??ng nghi?p - tuy?n sinh

Các tr??ng quan ??i c?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021

Ban Tuy?n sinh quan s? B? Qu?c phòng v?a c?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021, các tr??ng trong quan ??i ti?p t?c th?c hi?n tuy?n sinh theo ph??ng án c?a B? GD-?T, s? d?ng k?t qu? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng ?? xét tuy?n.

Giáo d?c h?i nh?p

Khai tr??ng Trung tam Giáo d?c Troia ? qu?n Tan Bình

Troia kh?ng ch? ?ào t?o ngo?i ng? nh? các trung tam th?ng th??ng mà ?ào t?o g?n v?i ??nh h??ng ngh? nghi?p c? th? cho t?ng nhóm ??i t??ng khác nhau nh? du h?c, ??nh c? hay ?? ?i lao ??ng ? n??c ngoài.

V?n hay ch? t?t

Trao gi?i “V?n hay ch? t?t” và “L?n lên cùng sách”

H?i thi “V?n hay ch? t?t” c?p thành ph? l?n th? 21 ???c t? ch?c vào ngày 7-1 và h?i thi “L?n lên cùng sách” l?n th? 6 ???c t? ch?c vào ngày 8-1 v?a qua ?? khép l?i thành c?ng t?i L? t?ng k?t trao gi?i sáng nay 15-1 t?i TPHCM.

Gi?i th??ng v? tr??ng to?n

Gi?i th??ng V? Tr??ng To?n 2020: Nh?ng c?ng hi?n trong s? nghi?p “tr?ng ng??i”

Ghi nh?n 4 trong s? 50 g??ng nhà giáo là cán b?, giáo viên ???c trao gi?i th??ng V? Tr??ng To?n 2020, chúng t?i nh?n th?y các th?y c? là nh?ng giáo viên nhi?t huy?t, say mê v?i ngh?, có nhi?u ?óng góp trong c?ng tác giáo d?c, lan t?a các sáng ki?n hay v? ??i m?i ph??ng pháp qu?n ly và t? ch?c gi?ng d?y, ???c ??ng nghi?p tin yêu, ph? huynh và h?c sinh kính tr?ng.

H?c b?ng nguy?n v?n h??ng

Mong ??c c?a ng??i truy?n l?a

Bu?i sáng cu?i tu?n, các bác s? tr?, sinh viên ngành y d??c t?ng ???c nh?n h?c b?ng Nguy?n V?n H??ng ?? h?n nhau ??n th?m gia ?ình bác s? T? Trung Qu?c, m?nh th??ng quan ?ng h? tài chính giúp sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n v??t khó v??n lên trong h?c t?p, th?c hi?n ??c m? khoác áo blouse tr?ng, trong h?n 10 n?m qua. 

Gi?i th??ng t?n ??c th?ng

Hun ?úc ng?n l?a sáng t?o

“N?u kh?ng có bà Bé Ba, ch?c gi? này chúng t?i ?? b? cu?c và phá s?n”, ?ng Ph?m Thành L?c, C?ng ty c? ph?n N?ng nghi?p c?ng ngh? cao Thanh Bình, b?c b?ch trong lúc d?n chúng t?i ?i th?m nh?ng m? hình tr?ng khí canh ??y ?p rau xanh ? huy?n C? Chi, TPHCM. 

Di?n ?àn Ch?ng b?nh thành tích trong giáo d?c

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看