Gia t?ng ngu?n hàng h? tr? ng??i dan ch? ??ng ch?ng d?ch b?nh Covi-19

SGGPO

Tình hình d?ch b?nh Covid-19 d? ki?n v?n còn di?n bi?n ph?c t?p. Do v?y, vi?c gia t?ng ngu?n hàng hoá bao g?m các m?t hàng kh?u trang, gel r?a tay, dung d?ch sát khu?n và th?c ph?m thi?t y?u h?ng ngày..., h? tr? ng??i dan ch? ??ng phòng ch?ng d?ch b?nh là r?t c?n thi?t.   

Gia t?ng ngu?n hàng h? tr? ng??i dan ch? ??ng ch?ng d?ch b?nh Covi-19

?ìNH D?

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Làm th? nào ?? kh?ng ??nh v? th? doanh nghi?p n?i trong chu?i cung ?ng toàn c?u?

Làm th? nào ?? kh?ng ??nh v? th? doanh nghi?p n?i trong chu?i cung ?ng toàn c?u?

Làm s?n xu?t c?ng nghi?p h? tr? ch?a bao gi? d? dàng v?i doanh nghi?p trong n??c. ??c bi?t, ?? ??a s?n ph?m c?ng nghi?p h? tr? do mình s?n xu?t tham gia các chu?i cung ?ng toàn c?u l?i càng khó kh?n h?n r?t nhi?u. Th? nh?ng, v?i s? kiên trì và n? l?c kh?ng ng?ng ngh?, nhi?u doanh nghi?p trong n??c ?? t?ng b??c v??n mình, gia nh?p ngày càng sau h?n vào chu?i cung ?ng toàn c?u. Và C?ng ty C? khí Duy Khanh là m?t ?i?n hình. H?y ?ón nghe cau chuy?n k? t? ?ng ?? Ph??c T?ng, Ch? t?ch H?TV C?ng ty C? khí Duy Khanh v? ch?ng ???ng gian nan c?a mình.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看