Làm th? nào ?? kh?ng ??nh v? th? doanh nghi?p n?i trong chu?i cung ?ng toàn c?u?

Làm th? nào ?? kh?ng ??nh v? th? doanh nghi?p n?i trong chu?i cung ?ng toàn c?u?

Làm s?n xu?t c?ng nghi?p h? tr? ch?a bao gi? d? dàng v?i doanh nghi?p trong n??c. ??c bi?t, ?? ??a s?n ph?m c?ng nghi?p h? tr? do mình s?n xu?t tham gia các chu?i cung ?ng toàn c?u l?i càng khó kh?n h?n r?t nhi?u. Th? nh?ng, v?i s? kiên trì và n? l?c kh?ng ng?ng ngh?, nhi?u doanh nghi?p trong n??c ?? t?ng b??c v??n mình, gia nh?p ngày càng sau h?n vào chu?i cung ?ng toàn c?u. Và C?ng ty C? khí Duy Khanh là m?t ?i?n hình. H?y ?ón nghe cau chuy?n k? t? ?ng ?? Ph??c T?ng, Ch? t?ch H?TV C?ng ty C? khí Duy Khanh v? ch?ng ???ng gian nan c?a mình.

An toàn s?c kho? v?i rau thu? canh

Khi ng??i tiêu dùng s? d?ng rau thu? canh s? ??m b?o s?c kho? vì rau thu? canh kh?ng ch?a 2 lo?i vi khu?n là E.coli và Salmonella, kh?ng b? nhi?m các lo?i kim lo?i n?ng nh? ??ng, chì, thu? ngan và kh?ng s? d?ng các lo?i thu?c b?o v? th?c v?t.

Kh?i th?ng v?n cho doanh nghi?p n?i

Kh?i th?ng dòng v?n là gi?i pháp c?p thi?t giúp nu?i d??ng n?i l?c doanh nghi?p Vi?t, nh?t là trong b?i c?nh doanh nghi?p n?i ?ang có d?u hi?u ?u?i s?c vì d?ch b?nh Covid-19 kéo dài. Trên c? s? ?ó, ?? giúp doanh nghi?p n?m b?t c? h?i ti?p c?n ngu?n v?n ?u ??i, PV Báo Sài Gòn Gi?i Phóng ?? có cu?c trao ??i v?i ?ng Nguy?n Ng?c Hoà, Ch? t?ch H?i ??ng thành viên C?ng ty ??u t? Tài chính Nhà n??c TP.HCM (HFIC) v? v?n ?? này. 

Hàng hoá d?i dào ph?c v? ?a d?ng nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dan sau T?t

Sau k? ngh? t?t, cu?c s?ng th??ng nh?t và c?ng vi?c c?a nhi?u ng??i ?? b?t nh?p tr? l?i. ?? ??m b?o m?i nhu c?u mua s?m cho khách hàng, hàng hóa t?i h? th?ng siêu th?, c?a hàng ti?n l?i c?a Saigon Co.op nh? Co.opmart, Co.opXtra, Co.opFood, Co.op Smile… v?n lu?n ???c chu?n b? ??y ??, phong phú, d?i dào.

H?p d?n s?n ph?m m?t ph?c v? T?t Nguyên ?án

H?p d?n s?n ph?m m?t ph?c v? T?t Nguyên ?án

??n v?i Co.opmart trong nh?ng ngày này, khách hàng s? có c? h?i l?a ch?n mua s?m cho mình các lo?i m?t t?t v? cùng ?ng y cùng v?i m?c giá bình ?n h?p ly. Nh?ng s?n ph?m m?t t?t có tính c?i ti?n ?áng k? và có s? b? sung thêm m?i, t?o s? h?ng kh?i tiêu dùng cho khách hàng cho mùa t?t n?m nay.

Hàng Vi?t tr??c nh?ng ngày c?n T?t Tan S?u 2021

Hàng Vi?t tr??c nh?ng ngày c?n T?t Tan S?u 2021

Ch? còn vài ngày n?a là ??n T?t Tan S?u 2021, ghi nh?n t?i h? th?ng c?a Saigon Co.op cho th?y, các m?t hàng t??i s?ng, rau c? qu?, n??c gi?i khát ?? ??y ?p trên các qu?y k?. Trong ?ó, nhi?u m?t hàng khuy?n m?i v?i m?c gi?m giá cao ?? ph?c v? nhu c?u c?a khách hàng ??n mua s?m t?t.

Th?t ch?t ki?m soát an toàn th?c ph?m cung ?ng t?t

Th?t ch?t ki?m soát an toàn th?c ph?m cung ?ng t?t

V?i mong mu?n có ???c ngu?n th?c ph?m an toàn tuy?t ??i và ??m b?o s?c kh?e ?? làm b?a c?m ngon lành cho gia ?ình trong nh?ng ngày t?t s?p t?i, ?a s? ng??i tiêu dùng tin t??ng, yên tam l?a ch?n mua s?m t?i h? th?ng siêu th? Co.opmart trong kh?ng khí nh?ng ngày c?n t?t Tan S?u 2021 này.
?u tiên s? d?ng hàng Vi?t trong các s? ki?n l?n c?a qu?c gia

?u tiên s? d?ng hàng Vi?t trong các s? ki?n l?n c?a qu?c gia

G?n 700.000 s?n ph?m dinh d??ng, ?? u?ng nh? s?a, s?a chua, n??c trái cay… c?a Vinamilk ?? ???c s? d?ng ?? ph?c v? các s? ki?n l?n c?a qu?c gia trong N?m Vi?t Nam Ch? t?ch ASEAN 2020 và m?i ?ay nh?t là ??i H?i ??ng l?n th? XIII v?a di?n ra.
H?n 5.000 t? ??ng d? tr? l??ng hàng hóa thi?t y?u ph?c v? T?t Tan S?u

H?n 5.000 t? ??ng d? tr? l??ng hàng hóa thi?t y?u ph?c v? T?t Tan S?u

Tr??c tình hình d?ch b?nh Covid-19 di?n bi?n ph?c t?p, ng??i dan các t?nh và c?ng nhan lao ??ng t?i các khu ch? xu?t, khu c?ng nghi?p s? ? l?i TP HCM ?ón T?t nhi?u h?n các n?m tr??c. Do v?y, UBND TPHCM ?? ch? ??o các s? ban ngành, ??n v? liên quan t?ng d? tr? hàng hoá thi?t y?u. Trên c? s? ?ó, Liên hi?p H?p tác x? Th??ng m?i TP.HCM – Saigon Co.op nhanh chóng nang t? l? d? tr? hàng hóa thi?t y?u ?? ?? có th? ph?c v? ng??i dan trong 3 tháng v?i t?ng giá tr? lên ??n h?n 5.000 t? ??ng.

Gi?m giá hàng hoá thi?t y?u, h? tr? ng??i dan yên tam phòng ch?ng d?ch b?nh Covid-19

Gi?m giá hàng hoá thi?t y?u, h? tr? ng??i dan yên tam phòng ch?ng d?ch b?nh Covid-19

Ngay khi B? Y t? c?ng b? phát hi?n thêm các ca m?c Covid-19 m?i trong c?ng ??ng t?i m?t s? t?nh phía B?c, Liên hi?p h?p tác x? th??ng m?i TP.HCM ?? gia t?ng l??ng hàng hoá thi?t y?u cung ?ng khu v?c này. ??ng th?i, ??y m?nh ho?t ??ng mua hàng online, giao hàng t?n nhà nh?m t?o ?i?u ki?n ?? ng??i dan ???c ?ón nh?ng ngày T?t c? truy?n sum v?y, ??m ?m.
Gi? quà t?t ??c quy?n t?i Co.opmart và Co.opXtra

Gi? quà t?t ??c quy?n t?i Co.opmart và Co.opXtra

Nh?m ?áp ?ng nhu c?u bi?u t?ng quà t?t cho khách hàng trong d?p T?t Tan S?u 2021, Liên hi?p H?p tác x? Th??ng m?i TPHCM - Saigon Co.op tri?n khai ch??ng trình "G?n k?t tình than, t?t xa thêm g?n" v?i m?t hàng gi? quà t?t v? cùng ??c ?áo, l? m?t, s?n ph?m ch?t l??ng, giá c? h?p ly.

 

 

D?ch Covid-19 gay khó kh?n cho n?n kinh t? toàn c?u, nh?ng l?i giúp th??ng m?i ?i?n t? Vi?t Nam t?ng tr??ng ??t m?c 18% v?i quy m? 11,8 t? USD

N?m 2020, th??ng m?i ?i?n t? Vi?t Nam t?ng tr??ng 18%

Theo th?ng tin t? C?c Th??ng m?i ?i?n t? và kinh t? s? (B? C?ng th??ng), trong n?m 2020, d?ch Covid-19 gay khó kh?n cho n?n kinh t? toàn c?u, làm gián ?o?n các ho?t ??ng s?n xu?t - kinh doanh, nh?ng l?i giúp th??ng m?i ?i?n t? Vi?t Nam t?ng tr??ng ??t m?c 18% v?i quy m? 11,8 t? USD.
L??ng ? t? nh?p v? Vi?t Nam gi?m m?nh

L??ng ? t? nh?p v? Vi?t Nam gi?m m?nh

T?ng c?c H?i quan v?a c?ng b? báo cáo tình hình nh?p kh?u ? t? trong tháng 12-2020 và c? n?m 2020. Theo ?ó, c? n?m 2020, l??ng ? t? nguyên chi?c nh?p v? Vi?t Nam là 105.201 chi?c, gi?m 24,5% so v?i n?m tr??c.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看