Facebook th?a nh?n vi ph?m quy?n riêng t?

(SGGPO).- Ni?m tin vào các d?ch v? c?a m?ng x? h?i Facebook liên t?c gi?m khi ngày 19-10, ??i di?n trang m?ng x? h?i này th?a nh?n ?? vi ph?m quy?n riêng t? c?a ng??i s? d?ng. Th?a nh?n này ???c ??a ra sau khi t? Wall Street Journal c?ng b? k?t qu? m?t cu?c ?i?u tra c?a báo này, theo ?ó ?? tìm ???c b?ng ch?ng cho th?y các ch??ng trình ph? bi?n c?a Facebook ?? “chia s?” th?ng tin cá nhan c?a ng??i s? d?ng v?i m?t bên th? ba. 

Th?ng tin c?a ng??i ch?i game “FarmVille” ?? b? chuy?n t?i các trang m?ng qu?ng cáo và theo d?i Internet

Cu?c ?i?u tra phát hi?n r?ng c? 10 ch??ng trình ph? bi?n hi?n nay c?a Facebook, bao g?m c? nh?ng game n?i ti?ng nh? FarmVille, Mafia Wars và Texas Hold’em..., ?? truy?n nh?ng th?ng tin cá nhan c?a ng??i ch?i cho nh? các c?ng ty qu?ng cáo trên m?ng và các t? ch?c theo d?i Internet…. Riêng game FarmVille, kh?ng nh?ng th?ng tin c?a ng??i ch?i, mà c? th?ng tin cá nhan c?a b?n bè ng??i ch?i, c?ng b? l? ra ngoài.

Các s? ki?n g?n ?ay ?? ??t trang m?ng ph? bi?n này lên v? trí hàng ??u trong các cu?c th?o lu?n liên quan ??i s?ng riêng t? trên Web. H?i ??u tháng 5, m?t s? c? k? thu?t x?y ra ?? cho phép m?t s? ng??i dùng có th? xem các cu?c trò chuy?n riêng b?n bè - ch?a ??y 3 tháng sau khi m?t l?i khác khi?n kh?ng ít ng??i dùng Facebook nh?n ???c nh?ng tin nh?n kh?ng ph?i dành cho h?.

Facebook hi?n có kho?ng 500 tri?u ng??i s? d?ng trên toàn th? gi?i. S? vi ph?m các quy ??nh v? m?ng x? h?i này ?nh h??ng ??n hàng tri?u ng??i “ch?i” Facebook. M?i n?m, có kho?ng 2 tri?u th?ng tin cá nhan b? “?ánh c?p”. M?c dù l?n này Facebook th?a nh?n cáo bu?c trên, nh?ng h? cho r?ng “s? vi ph?m” này là l?i do s? su?t c?a k? thu?t.

H.Xuan

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

S?n ph?m c?ng ngh?

realme 8 và realme 8 Pro ???c bán ra t?i Vi?t Nam

V?i hai dòng s?n ph?m realme 8 và realme 8 Pro m?i, realme k? v?ng s? ti?p t?c gay “b?o” sau thành c?ng c?a h?n 33.000.000 s?n ph?m thu?c dòng realme s? ?? ???c các khách hàng trên toàn c?u. 

Cau chuy?n c?ng ngh?

Chuy?n ??i s? là t??ng lai c?a ngành d?ch v? ch?m sóc khách hàng

Infobip, n?n t?ng giao ti?p ?ám may toàn c?u giúp các doanh nghi?p xay d?ng hành trình khách hàng li?n m?ch ?? phát hành báo cáo v?i tên g?i M?t n?m gián ?o?n, qua ?ó ch? ra r?ng khi kh?ng còn gi?n cách x? h?i và làm vi?c t?i nhà n?a thì quá trình chuy?n ??i s? v?n là t?t y?u.

Th? tr??ng - chính sách

Gojek cán m?c 200.000 ??i tác tài x?

H?m nay 20-4, Gojek - n?n t?ng d?ch v? di ??ng theo yêu c?u hàng ??u khu v?c ??ng Nam á c?ng b? ?? cán m?c 200.000 ??i tác tài x? xe m? t? hai bánh t?i Vi?t Nam.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看