K? v? bi?n ??o Vi?t Nam

K? v? bi?n ??o Vi?t Nam

Vào lúc 11 gi? 02 h?m nay 6-4, clip “Vi?t Nam: ?i ?? yêu! - Bao la bi?n g?i” chính th?c ra m?t trên n?n t?ng YouTube c?a T?ng c?c Du l?ch, ??a ??n cho du khách th??c phim tuy?t ??p v? nh?ng b?i bi?n quy?n r? làm nên th??ng hi?u du l?ch bi?n Vi?t Nam.
30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

Ngày 5-4, trong h?p báo v? Di?n ?àn Du l?ch n?i ??a toàn qu?c 2021 và H?i ch? Du l?ch qu?c t? Vi?t Nam- VITM Hà N?i 2021, ?ng V? Th? Bình, Phó th??ng tr?c Ch? t?ch Hi?p h?i Du l?ch Vi?t Nam (VITA) cho bi?t hi?n ?? có 80% nhan l?c làm vi?c trong ngành du l?ch kh?ng ???c làm vi?c th??ng xuyên và 30% nhan l?c ?? r?i b? h?n ngành trong th?i gian qua.

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3

Nam Phú Qu?c s? ti?p t?c th?ng h?ng sau cú hích mang tên Fashion Voyage #3

V?i hai show di?n ??ng c?p mang ch? ?? “Chasing the Sun - Rong ru?i theo ánh m?t tr?i”, Fashion Voyage #3 ?? gay ?n t??ng m?nh cho hàng tr?m quan khách kh?ng ch? b?i nh?ng b? s?u t?p ?n t??ng mà còn b?i v? ??p di?m l? c?a “th? tr?n ??a Trung H?i” do Sun Group ki?n t?o t?i b? Nam Phú Qu?c, n?i di?n ra s? ki?n ?ình ?ám nh?t trong làng th?i trang Vi?t.
Quang c?nh bu?i t?a ?àm

Du l?ch ?à N?ng quy?t tam ??i m?i ?? “h?i sinh”

T?a ?àm “Gi?i pháp kh?i ph?c & phát tri?n du l?ch thành ph? ?à N?ng n?m 2021” di?n ra sáng 1-4 t?i ?à N?ng ?? ??a ra nhi?u gi?i pháp ?? có th? tháo g? khó kh?n, làm m?i và ??a du l?ch ?à N?ng t?ng b??c v??t b?o, ph?c h?i và b?t phá sau ??i d?ch Covid-19.
Saigontourist Group ti?p t?c kích c?u du l?ch v?i nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i quy m? l?n quy II-2021

Saigontourist Group ti?p t?c kích c?u du l?ch v?i nhi?u ch??ng trình khuy?n m?i quy m? l?n quy II-2021

Trong ch??ng trình khuy?n m?i quy m? l?n quy II-2021 v?a ???c tri?n khai, các khách s?n thu?c T?ng C?ng ty Du l?ch Sài Gòn (Saigontourist Group) ti?p t?c khuy?n khích hình th?c “du l?ch t?i ch?”, “ngh? d??ng trong ngày”, gói combo h?p d?n dành cho 2 khách, v?i m?c ?u ??i ??n 60% dành cho d?ch v? l?u trú. Các d?ch v? l? hành, ?m th?c, ti?c c??i và h?i ngh? c?ng ???c ?u ??i ??n 30%. Ch??ng trình khuy?n m?i ???c áp d?ng t? ngày 1-4 ??n ngày 30-6-2021.
C?u Vàng Sun World Bà Nà Hills

Du l?ch ?à N?ng quy?t tam ??i m?i ?? “h?i sinh”

T?a ?àm “Gi?i pháp kh?i ph?c & phát tri?n du l?ch thành ph? ?à N?ng n?m 2021” di?n ra sáng 1-4 t?i ?à N?ng ?? ??a ra nhi?u gi?i pháp ?? có th? tháo g? khó kh?n, làm m?i và ??a du l?ch ?à N?ng t?ng b??c v??t b?o, ph?c h?i và b?t phá sau ??i d?ch Covid-19.
Ch?y trên nh?ng cánh ??ng hoa mùa xuan ? Jeju

Ch?y trên nh?ng cánh ??ng hoa mùa xuan ? Jeju

T?ng c?c Du l?ch Hàn Qu?c t?i Vi?t Nam (KTO t?i Vi?t Nam) và C?c xúc ti?n Du l?ch Jeju t?i Vi?t Nam ??ng t? ch?c Gi?i ch?y tr?c tuy?n ??u tiên v?i ch? ?? "Run to Jeju- Jeju spring virtual run" t? ngày 25- 3 ??n ngày 25 - 4 trên n?n t?ng th? thách ch?y b? tr?c tuy?n 84RACE.

Du khách tham quan, ch?p hình t?i qu?ng tr??ng Lam Viên – ?à L?t. ?nh: ?OàN KIêN

Du l?ch ?à L?t ph?c h?i

???ng ph? t?p n?p, t? l? khách thuê phòng l?u trú có xu h??ng t?ng, các ??a ?i?m ?ón khách du l?ch t?i TP ?à L?t (Lam ??ng) b?t ??u nh?n nh?p tr? l?i sau khi d?ch Covid-19 c? b?n ???c ki?m soát.
Tour c?n l? và ngh? hè “nóng” d?n

Tour c?n l? và ngh? hè “nóng” d?n

Nhi?u doanh nghi?p (DN) l? hành cho hay khách tìm hi?u th?ng tin v? các tour du l?ch d?p ngh? l? 30-4 và 1-5, tour hè ?ang “nóng” d?n. Tín hi?u kh? quan v? tour tuy?n mùa này giúp DN t?t b?t tri?n khai các s?n ph?m chuyên sau c?ng nh? các gói ??i trà ?? ph?c v? du khách. 
The Arena kh?n tr??ng chu?n b? ?ón ngu?n khách “kh?ng” c?a Khánh Hòa

The Arena kh?n tr??ng chu?n b? ?ón ngu?n khách “kh?ng” c?a Khánh Hòa

Nh?ng thành qu? trong vi?c phòng, ch?ng d?ch Covid -19 trong th?i gian qua, ??c bi?t là c?ng tác tri?n khai tiêm v?c xin phòng Covid-19 trên toàn c?u ?? mang ??n nhi?u tín hi?u kh? quan trong k? ho?ch kích c?u du l?ch n?i ??a và ?ón ngu?n khách qu?c t? tr? l?i Khánh Hòa trong n?m nay.
Giá tour có s?c c?nh tranh t?t vào d?p l? s?p t?i

Giá tour có s?c c?nh tranh t?t vào d?p l? s?p t?i

Tình hình d?ch b?nh ?ang ???c ki?m soát t?t nên l??ng khách tìm hi?u, ??t tour d?p l? 30-4 và 1-5 này t?ng ?áng k?. Giá tour d?p này kh?ng cao, có s?c c?nh tranh t?t so v?i cùng k?, gi?m t? 5-10%.
S?c xuan trên non thiêng Yên T?

S?c xuan trên non thiêng Yên T?

Chìm trong m?a xuan nhè nh?, non thiêng Yên T? (TP U?ng Bí, Qu?ng Ninh) trong nh?ng ngày này th?nh th?i, bình yên ??n l?. 

 

Du khách mua s?m t?i m?t trung tam th??ng m?i ? TPHCM

Phát tri?n du l?ch mua s?m t?i TPHCM

T?i cu?c h?p m?i ?ay v?i l?nh ??o TPHCM, bà Nguy?n Th? ánh Hoa, Giám ??c S? Du l?ch TPHCM, th?ng tin v? vi?c t?p trung khai thác s?n ph?m du l?ch n?i ?? c?a thành ph?; trong ?ó nh?n m?nh ??n du l?ch mua s?m. Thành ph? s? thu hút khách t? các ??a ph??ng lan c?n và ng??c l?i, doanh nghi?p (DN) du l?ch c?ng ??a khách thành ph? ??n các ??a ph??ng khác.
Nín th? ch? ngày khám phá “Ngàn l? 1” tr?i nghi?m b?t t?n ch? có ? Phú Qu?c United Center

Nín th? ch? ngày khám phá “Ngàn l? 1” tr?i nghi?m b?t t?n ch? có ? Phú Qu?c United Center

Trên h?n 1.000ha c?a Phú Qu?c United Center, m?i mét vu?ng ??u mang ??n chu?i tr?i nghi?m th?i th??ng liên hoàn. Su?t 24 gi? m?i ngày, 365 ngày/n?m, du khách s? có “ngàn l? 1” nh?ng ho?t ??ng “khám phá, vui ch?i, ngh? ng?i, h??ng th?” kh?ng ng?ng ngh?, trong m?t kh?ng gian h?i hè b?t t?n tràn ??y n?ng l??ng và ni?m vui nh? nh?ng thành ph? kh?ng ng? n?i ti?ng hàng ??u trên th? gi?i. 
TPHCM: S? hóa 100 ?i?m tham quan

TPHCM: S? hóa 100 ?i?m tham quan

Ngày 15-3, bà Nguy?n Th? ánh Hoa, Giám ??c S? Du l?ch TPHCM cho bi?t, trong n?m 2021, s? này s? nghiên c?u, th?c hi?n s? hóa các ?i?m ??n du l?ch trên ??a bàn TPHCM.
 TPHCM n? l?c v?c d?y ngành du l?ch

TPHCM n? l?c v?c d?y ngành du l?ch

Ngày 12-3, ??ng chí Phan Th? Th?ng, Phó Ch? t?ch UBND TPHCM, ch? trì bu?i làm vi?c c?a ?oàn c?ng tác s? 3 v?i S? Du l?ch thành ph?. N?i dung bàn v? k? ho?ch th?c hi?n m?c tiêu, nhi?m v?, các ch? tiêu ch? y?u v? phát tri?n kinh t? x? h?i, thu chi ngan sách và danh m?c các n?i dung d? ki?n tham m?u UBND TP… c?a S? Du l?ch n?m 2021. T?i ?ay, nhi?u gi?i pháp c?a doanh nghi?p (DN), các s? ngành ???c ??a ra nh?m v?c d?y ngành du l?ch thành ph?. 
Kh?i ??ng tour vòng cung Tay B?c - mùa ban n?

Kh?i ??ng tour vòng cung Tay B?c - mùa ban n?

Ngày 12-3, t?i Hà N?i, H?i L? hành Hà N?i, Cau l?c b? Du l?ch b?n v?ng VGREEN và B?o tàng L?ch s? Qu?c gia t? ch?c kh?i ??ng ch??ng trình Caravan vòng cung Tay B?c- mùa ban n?, gi?i thi?u các s?n ph?m du l?ch ch?t l??ng, khác bi?t và b?n v?ng.

??c nhi?u nh?t

30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành

Ngày 5-4, trong h?p báo v? Di?n ?àn Du l?ch n?i ??a toàn qu?c 2021 và H?i ch? Du l?ch qu?c t? Vi?t Nam- VITM Hà N?i 2021, ?ng V? Th? Bình, Phó th??ng tr?c Ch? t?ch Hi?p h?i Du l?ch Vi?t Nam (VITA) cho bi?t hi?n ?? có 80% nhan l?c làm vi?c trong ngành du l?ch kh?ng ???c làm vi?c th??ng xuyên và 30% nhan l?c ?? r?i b? h?n ngành trong th?i gian qua.

Th? tr??ng

Vinamilk v??t m?c 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a

Th?ng tin t? C?ng ty C? ph?n s?a Vi?t Nam (Vinamilk) cho bi?t, c?ng ty ?? thi?t l?p 500 c?a hàng bán s?a và các s?n ph?m s?a mang tên Gi?c M? S?a Vi?t trên toàn qu?c. Cùng v?i ?ó, Vinamilk ?? phát tri?n c?a website th??ng m?i ?i?n t? giacmosuaviet.com.vn, góp ph?n gia tang ti?n ích, tr?i nghi?m mua s?m c?a ng??i dan.

??a ?c

Sóng ng?m “c?n s?t giá” nhà ph?

Th? tr??ng b?t ??ng s?n TPHCM g?n ?ay kh?ng ng?ng ch?ng ki?n nh?ng c?n s?t giá ? h?u kh?p các phan khúc. Trong ?ó, giá nhà l?, nhà ph? có biên ?? t?ng cao nh?t, khi?n kh?ng ch? gi?c m? nhà ? càng xa v?i mà v?i nhà ??u t? c?ng “khóc ròng” vì b? qua c? h?i.

Ngan hàng - Ch?ng khoán

L?i su?t cho vay mua nhà ? x? h?i gi? m?c 4,8%/n?m

Theo Quy?t ??nh 532/2021 c?a Th? t??ng Chính ph? v?a ban hành, m?c l?i su?t cho vay ?u ??i t?i Ngan hàng Chính sách x? h?i áp d?ng ??i v?i các kho?n vay ?? mua, thuê mua nhà ? x? h?i, xay d?ng m?i ho?c c?i t?o s?a ch?a nhà ?? ? theo quy ??nh t?i Ngh? ??nh 100/2015 v? Phát tri?n và qu?n ly nhà ? x? h?i là 4,8%/n?m. M?c v?n vay trong tr??ng h?p mua, thuê, thuê mua nhà ? x? h?i t?i ?a b?ng 80% giá tr? h?p ??ng mua, thuê, thuê mua nhà. 

N?ng nghi?p

T? gi?i thi?u

Tin vui cho b?nh nhan m?c b?nh x??ng kh?p: Cu?n sách ph? c?p v? b?nh x??ng kh?p ???c phát t?ng mi?n phí

B?nh th?p kh?p là m?t lo?i b?nh th??ng g?p, ? n??c ta 70% b?nh nhan x??ng kh?p (nh? b?nh viêm kh?p d?ng th?p, thoái hóa ??t s?ng c?, thoát v? ??a ??m, t?ng sinh x??ng, viêm kh?p vai...), th? dùng qua r?t nhi?u ph??ng pháp ch?a tr? nh?ng v?n kh?ng có hi?u qu?, th?m chí b?nh tình ngày càng nghiêm tr?ng, kh?ng th? t? ch? ???c trong cu?c s?ng hàng ngày, có ng??i còn tr? thành tàn ph?. T?i sao l?i nh? v?y? ?áp án n?m trong cu?n sách này ?ay.

??u t?

C?i thi?n m?i tr??ng ??u t?: C?n nh?ng cú hích ??t phá

Kh?ng ch? g?p khó trong ho?t ??ng ??u t?, kinh doanh mà doanh nghi?p (DN) trong n??c còn g?p nhi?u ch?ng gai v?i vi?c tìm ki?m ngu?n v?n ??u t?. V?y c? h?i nào ?? DN Vi?t xoay tr? mình, v??n lên thành nh?ng “con s?u ??u ?àn” có kh? n?ng d?n d?t chu?i cung ?ng DN Vi?t v??n xa? 

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看