Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Khách ?i tour bi?n ??o Nha Trang t?ng ??t bi?n

Khách ?i tour bi?n ??o Nha Trang t?ng ??t bi?n

K? t? ??u tháng 4 ??n nay, du khách ?i tour bi?n ??o ? Nha Trang b?t ng? t?ng 100-150% so v?i tháng tr??c. ?ay là nh?p t?ng ??t bi?n t? khi ngành du l?ch Khánh Hòa ch?u ?nh h??ng c?a d?ch b?nh.

Th? tr??ng

??a ?c

Ngan hàng - Ch?ng khoán

N?ng nghi?p

T? gi?i thi?u

Ng??c dòng th?i gian ?? yêu anh

??i v?i nh?ng ai là fan c?a b? manga n?i ti?ng “N? hoàng Ai C?p” thì ch?c ch?n s? kh?ng th? b? l? nh?ng t?p phim h?p d?n c?a “Ng??c dòng th?i gian ?? yêu anh”, ?ay c?ng là bom t?n ti?p theo ??n t? màn ?nh Thái Lan dành cho nh?ng ai yêu thích th? lo?i tình yêu xuyên kh?ng.

??u t?

Long An ??nh h??ng phát tri?n thành vùng kinh t? c?ng ngh? cao

Sáng 19-4, UBND t?nh Long An t? ch?c t?a ?àm "??nh h??ng phát tri?n vùng kinh t? c?ng ngh? cao”. Tham d? có Phó Th? t??ng Th??ng tr?c Chính ph? Tr??ng Hòa Bình và ??i di?n V?n phòng Chính ph?, phòng C?ng nghi?p và Th??ng m?i Vi?t Nam VCCI, cùng các chuyên gia, khách m?i... 

Chuy?n ??ng kinh t? & ??i s?ng 24H

Th?ng tin kinh t?

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看