??ng y gi?i thi?u các ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t, Nguy?n Thanh Hi?p ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i; Cao Thanh Bình ?ng c? ??i bi?u H?ND TPHCM

SGGPO

100% c? tri tham d? h?i ngh? ?? ??ng y gi?i thi?u các ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t, Nguy?n Thanh Hi?p ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV; Cao Thanh Bình ?ng c? ??i bi?u H?ND TPHCM khóa X.

Ngày 4-4, ?y ban MTTQ ph??ng Hi?p Thành, qu?n 12 ?? t? ch?c h?i ngh? l?y y ki?n nh?n xét và tín nhi?m c?a c? tri t?i n?i c? trú ??i v?i ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t, Phó Tr??ng ?oàn chuyên trách ?oàn ?BQH TPHCM khoá XIV, ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV, nhi?m k? 2021-2026.

Sau khi nghe tiêu chu?n c?a ??i bi?u Qu?c h?i, ti?u s? tóm t?t c?a ?ng c? viên V?n Th? B?ch Tuy?t, ?a s? c? tri ?ánh giá ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t là cán b? n? lu?n sau sát, hòa ??ng v?i c?ng ??ng dan c?. B?n than ??ng chí và gia ?ình lu?n có y th?c ch?p hành t?t các ch? tr??ng, chính sách.

C? tri nh?n xét, ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t n?u ???c tín nhi?m b?u ti?p t?c là ?BQH s? phát huy n?ng l?c, kinh nghi?m, th?c hi?n t?t vai trò là c?u n?i gi?a ng??i dan và chính quy?n.

Phát bi?u t?i h?i ngh?, ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t ?? ti?p thu ??y ?? y ki?n c? tri. ??ng chí bày t?, n?u trúng c? s? c? g?ng làm tròn trách nhi?m c?a ng??i ??i bi?u ??i di?n cho y chí c?a nhan dan.

H?i ngh? ?? ti?n hành bi?u quy?t v?i k?t qu? 100% c? tri tham d? h?i ngh? ??ng y gi?i thi?u ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t ?ng c? ?BQH khóa XV nhi?m k? 2021-2026.

Cùng ngày, ?y ban MTTQ Vi?t Nam x? Bình H?ng, huy?n Bình Chánh, TPHCM t? ch?c h?i ngh? ?? l?y y ki?n nh?n xét và tín nhi?m c?a c? tri t?i n?i c? trú ??i v?i ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p, ?y viên Ban ch?p hành ??ng b? Kh?i ??i h?c, Cao ??ng TPHCM; Phó Ch? t?ch H?i ??ng Tr??ng, Phó Hi?u tr??ng (?i?u hành) Tr??ng ??i h?c Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch.

Các c? tri nh?n xét, ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p là trí th?c có b? dày kinh nghi?m c?ng tác, có nhi?u ?óng góp cho TPHCM, ??c bi?t ? l?nh v?c giáo d?c, khoa h?c và y t?. C? tri tin t??ng n?u ???c tín nhi?m b?u tr? thành ?BQH, ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p s? phát huy n?ng l?c, kinh nghi?m và tam huy?t ?? làm t?t vai trò ng??i ??i bi?u.

??ng ý gi?i thi?u các ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t, Nguy?n Thanh Hi?p ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i; Cao Thanh Bình ?ng c? ??i bi?u H?ND TPHCM ?nh 1 C? tri tham d? h?i ngh? l?y y ki?n nh?n xét và tín nhi?m ??i v?i ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p

Tran tr?ng s? tín nhi?m c?a c? tri, ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p phát bi?u cam k?t, n?u ???c tín nhi?m và trúng c?, s? lu?n l?ng nghe tam t?, nguy?n v?ng, y ki?n c? tri và chuy?n t?i t?i y chí c?a c? tri t?i di?n ?àn Qu?c h?i.

H?i ngh? ?? ti?n hành bi?u quy?t v?i k?t qu? 100% c? tri tham d? h?i ngh? ??ng y gi?i thi?u ??ng chí Nguy?n Thanh Hi?p ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i khóa XV, nhi?m k? 2021-2026.

Cùng ngày, ?y ban MTTQ Vi?t Nam ph??ng Long Ph??c, TP Th? ??c, TPHCM t? ch?c h?i ngh? l?y y ki?n nh?n xét và tín nhi?m c? tri n?i c? trú ??i v?i ??ng chí Cao Thanh Bình, Chánh V?n phòng ?oàn ?BQH và H?ND TPHCM, ng??i ?ng c? ?B H?ND TPHCM khóa X, nhi?m k? 2021-2026.

??ng ý gi?i thi?u các ??ng chí V?n Th? B?ch Tuy?t, Nguy?n Thanh Hi?p ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i; Cao Thanh Bình ?ng c? ??i bi?u H?ND TPHCM ?nh 2 C? tri tham d? h?i ngh? l?y y ki?n và tín nhi?m ??i v?i ??ng chí Cao Thanh Bình

T?i h?i ngh?, th? ky h?i ngh? ?? c?ng b? quy ??nh v? tiêu chu?n c?a ?B H?ND TPHCM và ti?u s? tóm t?t c?a ??ng chí Cao Thanh Bình. Các c? tri phát bi?u ?ánh giá cao n?ng l?c, trình ??, ph?m ch?t c?a ??ng chí Cao Thanh Bình; tin t??ng, n?u ???c tín nhi?m b?u làm ?B H?ND TPHCM, ??ng chí ti?p t?c làm t?t vai trò ng??i ??i bi?u và có nhi?u ?óng góp cho TPHCM.

Tran tr?ng ti?p thu và ghi nh?n các y ki?n góp y c?a c? tri, ??ng chí Cao Thanh Bình cam k?t, n?u ???c tín nhi?m và trúng c?, ??ng chí s? lu?n g?n g?i, n?m b?t tam t?, nguy?n v?ng c?a c? tri và chuy?n t?i t?i di?n ?àn H?ND TPHCM.

H?i ngh? ?? ti?n hành bi?u quy?t v?i k?t qu? 100% c? tri tham d? h?i ngh? ??ng y gi?i thi?u ??ng chí Cao Thanh Bình ?ng c? ?B H?ND TPHCM khóa X, nhi?m k? 2021-2026.

M?NH HòA

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

Xay d?ng ??ng

Qu?n 7 thành l?p 21 chi b? ? khu v?c và chi b? chung c?

Sáng 12 - 3, Qu?n ?y qu?n 7 t? ch?c h?i ngh? báo cáo ti?n ?? th?c hi?n k? ho?ch s? 12-KH/QU ngày 12/9/2020 c?a Ban Th??ng v? qu?n ?y v? t? ch?c l?i chi b? khu ph? thành chi b? ? khu v?c, có xét ??n ?? án t? ch?c, s?p x?p l?i khu ph?, t? dan ph? trên ??a bàn qu?n 7. 

Vi?t Nam và Th? gi?i

V?ng lòng bi?n ??o

Nhan s?

C?i cách hành chính

Phòng h?p kh?ng gi?y - n?i th?ng su?t, ch? ì ?ch

T? m? hình “Phòng h?p kh?ng gi?y” ???c UBND TPHCM tri?n khai tháng 6-2019, Thành ?y TPHCM yêu c?u trong tháng 9-2019 ph?i th?c hi?n ?ng d?ng h?p/làm vi?c kh?ng gi?y ??n t?t c? các s? ngành và qu?n huy?n, ti?n t?i n?m 2020 tri?n khai ??n t?t c? ph??ng, x?. ??n nay, m?t s? ??a ph??ng, ??n v? ?ang th?c hi?n t?t m? hình này, nh?ng t?i nhi?u n?i v?n theo cách th?c truy?n th?ng, s? d?ng tài li?u gi?y. 

??I H?I ??NG CáC C?P

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看