??ng chí ?inh Ti?n D?ng gi? ch?c Bí th? Thành ?y Hà N?i

SGGP
Ngày 3-4, t?i Tr? s? Thành ?y Hà N?i, Ban Th??ng v? Thành ?y Hà N?i t? ch?c h?i ngh? cán b? ch? ch?t ?? c?ng b? quy?t ??nh c?a B? Chính tr? v? c?ng tác cán b?. ??n d? có các ??ng chí ?y viên B? Chính tr?: Ch? t?ch Qu?c h?i V??ng ?ình Hu?, Th??ng tr?c Ban Bí th? V? V?n Th??ng, B? tr??ng B? Tài chính ?inh Ti?n D?ng.

Th??ng tr?c Ban Bí th? V? V?n Th??ng trao quy?t ??nh c?a B? Chính tr?  phan c?ng ??ng chí ?inh Ti?n D?ng gi? ch?c Bí th? Thành ?y Hà N?i, sáng 3-4. ?nh: VI?T CHUNG

Th??ng tr?c Ban Bí th? V? V?n Th??ng trao quy?t ??nh c?a B? Chính tr? phan c?ng ??ng chí ?inh Ti?n D?ng gi? ch?c Bí th? Thành ?y Hà N?i, sáng 3-4. ?nh: VI?T CHUNG

T?i h?i ngh?, Phó Tr??ng ban Th??ng tr?c Ban T? ch?c Trung ??ng Nguy?n Thanh Bình ?? c?ng b? Quy?t ??nh s? 35-Q?NS/TW ngày 31-3 v? vi?c B? Chính tr? phan c?ng, ch? ??nh ??ng chí ?inh Ti?n D?ng, ?y viên B? Chính tr?, Bí th? Ban Cán s? ??ng, B? tr??ng B? Tài chính, tham gia Ban Ch?p hành, Ban Th??ng v?, gi? ch?c Bí th? Thành ?y Hà N?i, nhi?m k? 2020-2025. 

T?i h?i ngh?, thay m?t B? Chính tr?, Th??ng tr?c Ban Bí th? V? V?n Th??ng ?? trao quy?t ??nh, t?ng hoa chúc m?ng ??ng chí ?inh Ti?n D?ng. Phát bi?u t?i h?i ngh?, ??ng chí V? V?n Th??ng ?ánh giá, ??ng chí ?inh Ti?n D?ng là cán b? ???c ?ào t?o c? b?n, tr??ng thành và tr?i qua nhi?u v? trí c?ng tác t? Trung ??ng ??n ??a ph??ng; là cán b? có b?n l?nh chính tr? v?ng vàng, ??o ??c, l?i s?ng g??ng m?u; có ki?n th?c, chuyên m?n; n?m v?ng c?ng tác xay d?ng ??ng và qu?n ly nhà n??c; có uy tín, kh? n?ng quy t?, ?oàn k?t n?i b?; có b? dày kinh nghi?m c?ng tác, am hi?u tình hình th?c t?, phù h?p v?i yêu c?u l?nh ??o th?c hi?n nhi?m v? chính tr? c?a thành ph? Hà N?i.

Phát bi?u nh?n nhi?m v?, tan Bí th? Thành ?y Hà N?i ?inh Ti?n D?ng cho bi?t, b?n than nh?n th?c sau s?c nhi?m v? ???c giao v?a là vinh d? và c?ng là trách nhi?m l?n tr??c Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? và tr??c ??ng b?, chính quy?n và nhan dan th? ?? Hà N?i.

Vì v?y, b?n than s? h?t s?c c? g?ng và n? l?c h?t mình ?? hoàn thành t?t nh?t nhi?m v? chính tr? ???c ??ng, Nhà n??c và nhan dan th? ?? giao. “?? k? th?a và phát huy t?t h?n nh?ng thành t?u ?? ??t ???c c?a thành ph? và truy?n th?ng 91 n?m c?a ??ng b? Th? ??, trên c??ng v? c?ng tác m?i, t?i xin h?a s? n? l?c h?t mình, nêu cao tính tiên phong, g??ng m?u, cùng t?p th? Ban Th??ng v?, Ban Ch?p hành ??ng b? thành ph? và c? h? th?ng chính tr? th? ?? nêu cao truy?n th?ng ?oàn k?t, th?ng nh?t, n?m b?t th?i c?, phát huy v?n h?i, v??t qua khó kh?n, thách th?c, t? ch?c th?c hi?n th?ng l?i Ngh? quy?t ??i h?i l?n th? XVII ??ng b? thành ph? và cùng c? n??c quy?t tam th?c hi?n th?ng l?i Ngh? quy?t ??i h?i l?n th? XIII c?a ??ng”, ??ng chí ?inh Ti?n D?ng nói.

NGUY?N QU?C

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?ng Tr?n Hoàng Quan gi? ch?c Giám ??c S? Xay d?ng TPHCM

?ng Tr?n Hoàng Quan gi? ch?c Giám ??c S? Xay d?ng TPHCM

Ch? t?ch UBND TPHCM Nguy?n Thành Phong trao quy?t ??nh c?a UBND TPHCM v? vi?c ti?p nh?n, b? nhi?m ?ng Tr?n Hoàng Quan, Bí th? Huy?n ?y Bình Chánh, gi? ch?c v? Giám ??c S? Xay d?ng TPHCM; trao quy?t ??nh ?i?u ??ng bà Nguy?n Th? Thanh Van, Ch? t?ch UBND qu?n Gò V?p ??n nh?n c?ng tác t?i V?n phòng ?oàn ?BQH và H?ND TPHCM.

H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

Xay d?ng ??ng

Qu?n 7 thành l?p 21 chi b? ? khu v?c và chi b? chung c?

Sáng 12 - 3, Qu?n ?y qu?n 7 t? ch?c h?i ngh? báo cáo ti?n ?? th?c hi?n k? ho?ch s? 12-KH/QU ngày 12/9/2020 c?a Ban Th??ng v? qu?n ?y v? t? ch?c l?i chi b? khu ph? thành chi b? ? khu v?c, có xét ??n ?? án t? ch?c, s?p x?p l?i khu ph?, t? dan ph? trên ??a bàn qu?n 7. 

Vi?t Nam và Th? gi?i

V?ng lòng bi?n ??o

C?i cách hành chính

Phòng h?p kh?ng gi?y - n?i th?ng su?t, ch? ì ?ch

T? m? hình “Phòng h?p kh?ng gi?y” ???c UBND TPHCM tri?n khai tháng 6-2019, Thành ?y TPHCM yêu c?u trong tháng 9-2019 ph?i th?c hi?n ?ng d?ng h?p/làm vi?c kh?ng gi?y ??n t?t c? các s? ngành và qu?n huy?n, ti?n t?i n?m 2020 tri?n khai ??n t?t c? ph??ng, x?. ??n nay, m?t s? ??a ph??ng, ??n v? ?ang th?c hi?n t?t m? hình này, nh?ng t?i nhi?u n?i v?n theo cách th?c truy?n th?ng, s? d?ng tài li?u gi?y. 

Nhan s?

??I H?I ??NG CáC C?P

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看