??c ?áo sen tr?ng

SGGP
Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

N?ng su?t th?p nh?ng h??ng s?c và hàm l??ng dinh d??ng c?a sen tr?ng cao h?n các gi?ng sen khác

N?ng su?t th?p nh?ng h??ng s?c và hàm l??ng dinh d??ng c?a sen tr?ng cao h?n các gi?ng sen khác

?n t??ng nh?t là th?ng qua d? án M?c Truly Hue’s do Ph?m Th? Di?u Huy?n (TP Hu?) sáng l?p và tri?n khai kh?ng ch? có m?c ?ích kinh t?, t?o c?ng ?n vi?c làm, mà còn góp ph?n b?o t?n, phát tri?n loài sen tr?ng g?c gác cung ?ình nhà Nguy?n t?ng mai m?t ra kh?p ao h? di tích thu?c Qu?n th? Di tích c? ?? Hu?.

??c ?áo sen tr?ng ?nh 1 Xu?ng gi?ng

Ngoài ra, qua t?ng s?n ph?m ??c tr?ng nh? h?t sen, tim sen, trà hoa sen... mà khách hàng ?a chu?ng, d? án này còn ??a ch?t li?u màu s?c, m?-típ c?a v?n hóa Hu? vào h?a ti?t, m?u m? bao bì s?n ph?m trên tranh làng Sình - dòng tranh dan gian n?i ti?ng b?c nh?t x? Hu?.

??c ?áo sen tr?ng ?nh 2 V? tranh trên lá sen

Nh? ?ó, du khách có thêm c? h?i khám phá t?ng sau v?n hóa qua t?ng cau chuy?n, hình ?nh v? giá tr? ?m th?c, v?n hóa, l?ch s? c?a vùng ??t c? ?? này.

??c ?áo sen tr?ng ?nh 3 Sen tr?ng x?a tr?ng ? h? Thái D?ch v?i d?ng y nang b??c chan thiên t? qua c?u Trung ??o - l?i ?i dành riêng cho nhà vua trong hoàng cung Hu?
??c ?áo sen tr?ng ?nh 4 Th??ng th?c trà ??p sen
??c ?áo sen tr?ng ?nh 5 Hoa sen t?o hình ?nh ??p, tinh t? và sang tr?ng cho Hu?
??c ?áo sen tr?ng ?nh 6 S?y l?nh ?? 4 mùa ??u có s?n ph?m t? sen
??c ?áo sen tr?ng ?nh 7 M?i bao bì s?n ph?m c?a M?c Truly Hue’s là m?t cau chuy?n v? di tích, v?n hóa, l?ch s? c? ?? Hu?

V?N TH?NG

Các tin, bài vi?t khác

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看