Cá bè ch?t trên H? Tr? An

H? Tr? An b? ? nhi?m

Theo k?t qu? quan tr?c c?a Chi c?c b?o v? m?i tr??ng thu?c S? TN-MT, m?i tr??ng n??c ? h? Tr? An (??ng Nai) kh?ng ??t quy chu?n cho phép.

?êm nay, ngày mai có th? xu?t hi?n m?a

Theo ?ài khí t??ng th?y v?n khu v?c Nam b?, mùa m?a n?m nay nh?n ??nh s? ??n s?m, cu?i tháng 4 ??u tháng 5 các t?nh khu v?c Nam b? s? b??c vào mùa m?a; t? tháng 4-5 m?a cao hon so v?i trung bình nhi?u n?m kho?ng 20%, nh?ng tháng 8-9 l?i th?p h?n trung bình nhi?u n?m kho?ng 15-20%.

N? l?c “h?i sinh” kênh Hy V?ng

Kênh Hy V?ng thu?c ph??ng 15, qu?n Tan Bình, TPHCM có vai trò quan tr?ng trong vi?c tiêu thoát n??c cho san bay Tan S?n Nh?t và dan c? ? khu v?c này. Tuy nhiên, 10 n?m qua kênh Hy V?ng ?ang b? b?c t? và ? nhi?m nghiêm tr?ng do l??ng rác th?i sinh ho?t kh?ng l? th?i ra làm khu v?c này lu?n b? ng?p m?i khi m?a ??n. M?i ?ay, nhi?u ng??i dan vui m?ng khi nghe th?ng tin Ban qu?n ly D? án ??u t? xay d?ng h? t?ng ?? th? v?a ?? xu?t ch? tr??ng ??u t? c?ng d? án c?i t?o kênh Hy V?ng. 

??u t? gi?i pháp c?i thi?n ch?t l??ng m?i tr??ng

C?ng ty TNHH MTV M?i tr??ng ?? th? TPHCM (Citenco) ?? ky h?p tác chi?n l??c v?i Tr??ng ??i h?c Tài nguyên và M?i tr??ng TPHCM nh?m h? tr? nang cao ch?t l??ng ?ào t?o ngu?n nhan l?c c?ng nh? ho?t ??ng x? ly ch?t th?i trong l?nh v?c m?i tr??ng trên ??a bàn TPHCM.
Rác th?i t?i khu v?c B?i Nhát, huy?n C?n ??o

Day d?a x? ly rác ? C?n ??o

Nhi?u n?m tr? l?i ?ay, rác th?i ?? tr? thành v?n ?? nh?c nh?i c?a huy?n C?n ??o nói riêng và t?nh Bà R?a - V?ng Tàu nói chung. Th? nh?ng, qua nhi?u l?n nang lên ??t xu?ng, d? án Nhà máy x? ly rác th?i v?n còn n?m trên gi?y và rác t?n ??ng ? ??o ng?c du l?ch này v?n ch?t cao nh? núi khi?n ng??i dan, du khách kh?ng kh?i lo l?ng.
Ch?t l??ng kh?ng khí ? Hà N?i g?n ?ay lu?n trong tình tr?ng r?t ? nhi?m

? nhi?m kh?ng khí t?i Hà N?i cao nh?t, TPHCM lo ng?i nh?t tri?u c??ng ?

Hà N?i là thành ph? có m?c ?? ? nhi?m b?i và bi?n ??ng qua các n?m cao h?n so v?i các ?? th? khác. Giá tr? trung bình n?m c?a th?ng s? b?i m?n PM2.5 và PM10 t?i t?t c? các tr?m quan tr?c m?i tr??ng kh?ng khí t? ??ng, liên t?c t?i Hà N?i giai ?o?n n?m 2018 - 2020 ??u v??t quá gi?i h?n cho phép.
Nhi?u ho?t ??ng h??ng ?ng Chi?n d?ch Gi? Trái ??t ???c các tình nguy?n viên th?c hi?n th?ng qua hình th?c online

Chi?n d?ch Gi? Trái ??t n?m 2021: Lên ti?ng vì thiên nhiên

??n tháng 3-2021, d?ch Covid-19 v?n di?n bi?n ph?c t?p, do v?y nh?ng ho?t ??ng h??ng ?ng Chi?n d?ch Gi? Trái ??t n?m 2021 s? ???c th?c hi?n tr?c tuy?n. T?i Vi?t Nam, Chi?n d?ch Gi? Trái ??t do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng phát ??ng thu hút hàng ch?c ngàn tình nguy?n viên tham gia v?i nhi?u ho?t ??ng online m?i m?. 
?nh minh h?a

M?t t?i c?a chuy?n ??i sinh thái

?ay là t?a ?? m?t bài vi?t trên tu?n báo Courrier International (Pháp), c?nh báo cái giá ph?i tr? v? kinh t? và m?i tr??ng cho phát tri?n n?ng l??ng tái t?o và tái ch? rác th?i.

Thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 

Phát tri?n b?n v?ng

Phòng cháy ch?a cháy

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看