?i?m tin SGGP Online ngày 4-4-2021

SGGPO

Yêu c?u H&M ?ình ch?, thu h?i s?n ph?m vi ph?m ch? quy?n Vi?t Nam; TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cay xanh ??t 2 n?m 2021; Sáng nay 4-4, Vi?t Nam ghi nh?n 3 ca m?c m?i Covid-19 ? B?c Giang; ?? có k?t lu?n “ch?t l?” mà nam h?c sinh l?p 10 b? nhóm b?n ?? vào mi?ng; Hàn - Nh?t - M? nh?t trí s?m n?i l?i ??i tho?i v?i Tri?u Tiên… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 4-4-2021.

MINH TH? (t?ng h?p)

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

Tan Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc tuyên th?; 30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành; Nam b? ti?p t?c có m?a; B?t nhóm “quái x?” n?t p?, ?ua xe qua phà Cát Lái; Các thành viên c?a VFF ?? ???c tiêm vaccine Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021.

Tin nóng trong ngày

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Phóng s? truy?n hình

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看