?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021

SGGPO
TP Th? ??c tuyên truy?n b?u c? cho cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c; 2 n? sinh viên b? xe t?i t?ng t? vong trên ?èo B?o L?c; Ti?n Giang: Qu?c l? 1 k?t xe kéo dài do tai n?n giao th?ng; L? h?ng quy ??nh trong x? ly “b?n cóc, xe dù”; L?nh th? ?ài Loan: Tàu tr?t ???ng ray, 50 ng??i thi?t m?ng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021.

THU H??NG (t?ng h?p)

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

Tan Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc tuyên th?; 30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành; Nam b? ti?p t?c có m?a; B?t nhóm “quái x?” n?t p?, ?ua xe qua phà Cát Lái; Các thành viên c?a VFF ?? ???c tiêm vaccine Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021.

Tin nóng trong ngày

Cháy x??ng nh?a ? qu?n 11, nhi?u tài s?n b? thiêu r?i

Cháy x??ng nh?a ? qu?n 11, nhi?u tài s?n b? thiêu r?i

Khuya ngày 6-4, ng??i dan phát hi?n l?a kèm theo khói ?en b?c lên t? x??ng nh?a ? con h?m trên ???ng L?c Long Quan, ph??ng 10, qu?n 11, TPHCM nên h? hoán d?p l?a. V? cháy làm nhi?u tài s?n b? thiêu r?i, may m?n kh?ng có th??ng vong v? ng??i. 

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Phóng s? truy?n hình

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看