?i?m tin SGGP Online ngày 6-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 6-4-2021

??ng y mi?n nhi?m Phó Ch? t?ch n??c ??i v?i ??ng chí ??ng Th? Ng?c Th?nh; ??ng chí V? Th? ánh Xuan ???c ?? c? ?? Qu?c h?i b?u làm Phó Ch? t?ch n??c; K? thi t?t nghi?p THPT n?m 2021 di?n ra t? ngày 6 ??n 9-7; Nhan viên t? vong trong t? th? treo c? sau khi b? ch? “nh?t” ? ti?m internet; Tu?n hành quy m? l?n kêu g?i b?o v? ng??i M? g?c á…  là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 6-4-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

Tan Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc tuyên th?; 30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành; Nam b? ti?p t?c có m?a; B?t nhóm “quái x?” n?t p?, ?ua xe qua phà Cát Lái; Các thành viên c?a VFF ?? ???c tiêm vaccine Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 4-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 4-4-2021

Yêu c?u H&M ?ình ch?, thu h?i s?n ph?m vi ph?m ch? quy?n Vi?t Nam; TP Th? ??c phát ??ng tr?ng cay xanh ??t 2 n?m 2021; Sáng nay 4-4, Vi?t Nam ghi nh?n 3 ca m?c m?i Covid-19 ? B?c Giang; ?? có k?t lu?n “ch?t l?” mà nam h?c sinh l?p 10 b? nhóm b?n ?? vào mi?ng; Hàn - Nh?t - M? nh?t trí s?m n?i l?i ??i tho?i v?i Tri?u Tiên… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 4-4-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021

TP Th? ??c tuyên truy?n b?u c? cho cán b?, c?ng ch?c, viên ch?c; 2 n? sinh viên b? xe t?i t?ng t? vong trên ?èo B?o L?c; Ti?n Giang: Qu?c l? 1 k?t xe kéo dài do tai n?n giao th?ng; L? h?ng quy ??nh trong x? ly “b?n cóc, xe dù”; L?nh th? ?ài Loan: Tàu tr?t ???ng ray, 50 ng??i thi?t m?ng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 3-4-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021

Qu?c h?i xem xét mi?n nhi?m Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng; Qu?c h?i th?ng qua Ngh? quy?t chính th?c mi?n nhi?m ch?c v? Th? t??ng Chính ph? ??i v?i ?ng Nguy?n Xuan Phúc; TPHCM ch?a thí ?i?m d?y ti?ng ??c và ti?ng Hàn là ngo?i ng? 1; ?i ng??c chi?u trên cao t?c, tài x? b? t??c gi?y phép lái xe; Pháp phong t?a toàn qu?c l?n 3… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 2-4-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021

Qu?c h?i phê chu?n Ngh? quy?t v? 3 Phó Ch? t?ch Qu?c h?i m?i; Trình Qu?c h?i mi?n nhi?m ch?c v? Th? t??ng Chính ph?; C?ng b? ?? tham kh?o k? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng n?m 2021; Yêu c?u x? ?úng ng??i, ?úng t?i v? bu?n bán ma túy ? B?nh vi?n Tam th?n Trung ??ng I; Qu?n 1 ra m?t “D?ch v? ??nh danh c?ng dan ?i?n t?”….  là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 1-4-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021

Tan Ch? t?ch Qu?c h?i V??ng ?ình Hu? tuyên th? nh?m ch?c; Qu?c h?i xem xét mi?n nhi?m các Phó Ch? t?ch Qu?c h?i: Tòng Th? Phóng, U?ng Chu L?u và Phùng Qu?c Hi?n; L?nh ??o TPHCM th?m, ??ng viên gia ?ình n?n nhan v? h?a ho?n 6 ng??i t? vong; Cháy b?i gi? xe vi ph?m giao th?ng ? TP Th? ??c… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 31-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 30-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 30-3-2021

Dang h??ng t??ng ni?m 41 n?m ngày m?t Ch? t?ch T?n ??c Th?ng; ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i trình Qu?c h?i mi?n nhi?m ch?c v? Ch? t?ch Qu?c h?i, Ch? t?ch H?i ??ng B?u c? qu?c gia; C?ng an TPHCM ch? ??o ?i?u tra làm r? nguyên nhan v? cháy khi?n 6 ng??i t? vong; ?ình ch? c?ng tác 2 ch? t?ch UBND ph??ng do s? d?ng ch?t kích thích; B?t kh?n c?p 4 ??i t??ng chém hàng xóm t? vong… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 30-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021

Tu?n làm vi?c th? 2, K? h?p th? 11, Qu?c h?i khóa XIV: B?t ??u xem xét, quy?t ??nh c?ng tác nhan s? Nhà n??c; ??i bi?u nh?c chính sách l??ng h?u cho cán b? ngh? tr??c n?m 1993; Nh?t l? thu?c chu?t trên ???ng ?i h?c v?, 2 h?c sinh c?p 1 m? u?ng và th??ng vong; Khen th??ng 2 CSGT “m? ???ng” cho ? t? ch? s?n ph? ??n b?nh vi?n; B?t thêm nhi?u ??i t??ng trong ???ng day bu?n l?u, pha ch? và mua bán x?ng gi?… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 29-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021

B?nh nhan 1.536 ?? kh?i Covid-19 ???c chuy?n v? B?nh vi?n Ch? R?y ?i?u tr? b?nh n?n; Ch? s? tia UV t?i nhi?u thành ph? mi?n Nam ?ang ? m?c c?nh báo r?t nguy hi?m; ?BSCL: G?n 40.000ha cay ?n trái có nguy c? thi?u n??c t??i; Xác minh clip CSGT ?ánh, ?á 2 thanh niên ? b?i ??t tr?ng; Trung Qu?c ban b? c?nh báo vàng v? b?o cát… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 28-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021

Bi?n nh?ng quy?t ??nh c?a ??i h?i ??ng thành hi?n th?c sinh ??ng trong th?c t?; C?ng an báo cáo v? g?n 400 tr??ng h?p ng? ??c ? Bình ??nh; B?nh nhan n?ng 1.536 ???c ?i?u tr? kh?i b?nh Covid-19; H?p báo chính th?c ??u tiên c?a T?ng th?ng M?: Nh?ng thách th?c kh?ng d? gi?i quy?t… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 27-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021

Sáng nay 26-3, có 2 ca m?c Covid-19 ? TPHCM và H?i Phòng, B? Y t? th?ng báo kh?n; TPHCM: 8 F1, 23 F2 c?a b?nh nhan 2.580 ?? có k?t qu? am tính l?n 1; TPHCM ti?p nh?n thêm 3 ca nghi ng? ??c pate chay; Khai m?c ngày h?i thanh niên n?m 2021; H?i ngh? th??ng ??nh EU th?o lu?n v? Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 26-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021

C?ng an phong t?a khám xét m?t c?a hàng x?ng d?u ? qu?n Gò V?p; Ngày 28-4: C?ng b? danh sách chính th?c ng??i ?ng c? ??i bi?u Qu?c h?i, H?ND các c?p; C? tri và nhan dan ?ánh giá c?ng tác nhan s? ???c ti?n hành dan ch?, khách quan; B?t ??u tìm ki?m tr? l?i các n?n nhan m?t tích t?i th?y ?i?n Rào Tr?ng 3; Bình D??ng: B?t gi? nhóm tr?m c?p liên t?nh lu?n th? súng trong ng??i; Ki?m tra c? s? c?a ng??i ?àn ?ng t? x?ng là “?ng tr?i”, ch?a ???c bách b?nh… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 25-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 24-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 24-3-2021

Qu?c h?i khóa XIV khai m?c k? h?p cu?i, b?u và phê chu?n nhan s? c?p cao trong b? máy nhà n??c; L?nh ??o ??ng và Nhà n??c ??t vòng hoa, vào L?ng vi?ng Ch? t?ch H? Chí Minh; Gi?m di?n tích s?n xu?t lúa, n?ng dan ?BSCL v?n có l?i; Truy t? ch? doanh nghi?p t?i ?à N?ng ?ánh ??p, bu?c ng??i khác vi?t gi?y n? 122 t? ??ng; Nh?t B?n: Y án chung than th? ph?m sát h?i bé Nh?t Linh… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 24-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 23-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 23-3-2021

H?ND TPHCM t? ch?c k? h?p chuyên ?? xem xét nhi?u v?n ?? c?p bách; TPHCM giao TP Th? ??c thu ngan sách h?n 8.300 t? ??ng; K? ni?m 90 n?m thành l?p, ?oàn Thanh niên ?ón nh?n Huan ch??ng H? Chí Minh; Qu?c h?i dành 7 ngày ?? làm c?ng tác nhan s?; B?t ??i t??ng b?t cóc cháu bé 1 tháng tu?i; Bi?n d?ng d??ng v?t do b?m silicon ?? t?ng kích th??c… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 23-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 22-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 22-3-2021

Ch? t?ch UBND TPHCM Nguy?n Thành Phong trao các quy?t ??nh nhan s? ch? ch?t; Ngày 22-3: Kh?ng có ca m?c m?i Covid-19, ti?p t?c th?c hi?n nghiêm 5K; Qu?n 7 v?n ??ng nhan dan hi?n ??t m? r?ng 10 tuy?n h?m; ?? ngh? tuyên bà D??ng Th? B?ch Di?p m?c án tù chung than; Australia s? tán hàng ngàn ng??i ?? tránh l?… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 22-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 21-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 21-3-2021

Ch? s? tia UV ? Nam b? c?c ??i trong 3 ngày t?i; Hai c? gái tr? t? vong nghi r?i t?ng cao chung c? Topaz Home; B?t t?m giam 3 ??i t??ng trong ???ng day “ch?y ?i?u ??ng” cán b?; NTK Lê Thanh Hòa ra m?t BST th?i trang m?i “Like The Sunshine”; ??i tho?i c?p cao M? - Trung: Kh?ng có ??t phá… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 21-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 20-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 20-3-2021

45 ??a ph??ng và nhi?u b?, c? quan “b?” gi?m k? ho?ch ??u t? v?n ngan sách trung ??ng ; L?y y ki?n c? tri n?i c? trú: Các ?ng c? viên ??u bình ??ng nh? nhau; Gi?i c?u ??i v? ch?ng cùng 2 con trong c?n nhà b?c cháy ? qu?n 5; Trên 300 h?c sinh, ng??i dan b? ng? ??c ? Bình ??nh; ??i tho?i c?p cao M? - Trung: C?ng th?ng do nhi?u mau thu?n… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 20-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 19-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 19-3-2021

TPHCM s? bình ?n h?c phí các c? s? giáo d?c ngoài c?ng l?p; Giá nguyên li?u nh?a t?ng m?nh, doanh nghi?p lao ?ao; T? 1-7, c?p m? s? thu? cá nhan qua m?ng; ??n n?m 2030, ?à N?ng có 300 tr?m s?c ? t? ?i?n; M? và Trung Qu?c kh?i ??ng ??i tho?i c?p cao t?i Alaska… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 19-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 18-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 18-3-2021

Hi?p th??ng l?n th? hai: TPHCM có 51 h? s? ?ng c? ?BQH khóa XV; C?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021 ph?i ??m b?o tuy?t ??i chính xác, th?ng nh?t; TPHCM ??t ki?u h?i k? l?c 6,1 t? USD; Xe container l?t ch?n gi?a vòng xoay, giao th?ng ùn ? kéo dài… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 18-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 17-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 17-3-2021

Th? t?c hành chính v? m?i tr??ng “ng?n” nhi?u chi phí c?a doanh nghi?p nh?t; TPHCM: Hàng lo?t ?i?u ch?nh trong d? th?o k? ho?ch tuy?n sinh ??u c?p n?m h?c 2021-2022; Nguy c? d?ch b?nh v?n lu?n th??ng tr?c; ?BSCL: Xam nh?p m?n d? báo t?ng cao vào cu?i tháng; Giá tiêu t?ng ??t bi?n; Ch? s? tia UV t?i Nam b? ? ng??ng gay h?i cao… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 17-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 16-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 16-3-2021

G?n 16.000 ng??i ???c tiêm vaccine Covid-19, ti?p t?c có ph?n ?ng s?t, s?ng ?au, phát ban; X? ly nhi?u lái xe vi ph?m n?ng ?? c?n ? TPHCM; 3 ng??i t? vong sau v? tai n?n gi?a xe t?i và xe khách; Kh?n tr??ng ?ng phó s? c? tràn d?u t?i khu v?c chìm tàu ch? tro nhi?t ?i?n… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 16-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 15-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 15-3-2021

Vaccine ng?a Covid -19 th? hai c?a Vi?t Nam ???c th? nghi?m trên ng??i; M?t tr??ng h?p rét run, co qu?p sau tiêm vaccine Covid-19; Chu?n b? k? h?p th? 11, k? h?p cu?i c?a Qu?c h?i khoá XIV: S? ti?n hành mi?n nhi?m và b?u nhan s? UBTVQH theo 3 ??t; Bà Nguy?n Th? Thanh Th?y làm Phó Chánh Thanh tra TPHCM; T? 0 gi? ngày 15-3, C?nh sát giao th?ng t?ng ki?m tra n?ng ?? c?n, ma túy… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 15-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 14-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 14-3-2021

??t nh?p vi?n th?m m? chui trong chung c?; N?i “quái x?” ?ua xe, b?c bánh g?n h?m Th? Thiêm là ?o?n ???ng n?m trong d? án ?ang thi c?ng; Dang h??ng t??ng nh? 64 li?t s? G?c Ma; M? li?t 5 c?ng ty Trung Qu?c vào danh sách ?en… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 14-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 13-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 13-3-2021

“Quái x?” t? t?p ?ua xe, b?c bánh gay náo lo?n g?n h?m Th? Thiêm; .??u tháng 6-2021, Youtuber Vi?t Nam s? b? ?ánh thu? thu nh?p 30%; T? ngày 13-3, xe khách b?t ??u ho?t ??ng t?i B?n xe Mi?n ??ng m?i; ?? tham kh?o thi t?t nghi?p THPT 2021 g?n sát v?i ho?t ??ng d?y và h?c trong ?i?u ki?n d?ch b?nh… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 13-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 12-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 12-3-2021

Vi?n Ki?m sát: Tr?nh Xuan Thanh gi? vai trò ??ng ph?m cao nh?t; C?c Qu?n ly y, d??c c? truy?n ?? ngh? báo cáo tình hình hành ngh? c?a ?ng V? Hoàng Yên; Bi?t th? kh?ng phép “m?c” gi?a TP B?o L?c; Nhà x??ng b?c cháy d? d?i lan ra d?y tr? ? huy?n Bình Chánh; Bà R?a - V?ng Tàu: Thanh tra toàn di?n d? án b?n thuy?n du l?ch Marina; M? ?i?u ch?nh m?c ?óng góp cho hi?p ??nh khí h?u… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 12-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 11-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 11-3-2021

B? Y t? c?nh báo l?a ??o cung ?ng vaccine Covid-19; 955 ng??i ?? ???c tiêm vaccine Covid-19 ch? g?p ph?n ?ng th?ng th??ng; B? C?ng an th?ng tin ???ng day ma túy l?n t? Lào vào Vi?t Nam; Apple b? ki?n t?i Pháp vì s? d?ng d? li?u riêng t?… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 11-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 10-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 10-3-2021

TPHCM: ?? xu?t ?i?u ch?nh h? s? m?n Ngo?i ng? trong k? thi tuy?n sinh l?p 10 n?m h?c 2021-2022; ?ng ?inh La Th?ng ti?p t?c b? ?? ngh? m?c án t? 12-13 n?m tù; Cao ?i?m ki?m tra x? ly xe c? nát, xe t? ch? trên ??a bàn TPHCM; X?ng E5 RON 92 ngày càng khó tiêu th?… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 10-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 9-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 9-3-2021

Th?ng qua nhan s? ?ng c? Ch? t?ch n??c, Th? t??ng Chính ph? và Ch? t?ch Qu?c h?i; “Cha ?? ATM g?o” Hoàng Tu?n Anh l?t Top G??ng m?t tr? Vi?t Nam tiêu bi?u 2020; Phát hi?n 34 ng??i Trung Qu?c nghi nh?p c?nh trái phép vào Vi?t Nam; Y án s? th?m v?i 6 b? cáo trong v? án ??ng Tam; Giá d?u lên m?c h?n 70 USD/thùng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 9-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 8-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 8-3-2021

Khai m?c H?i ngh? Trung ??ng l?n th? 2: Trình ph??ng án nhan s? ch? ch?t các c? quan Nhà n??c; Sáng 8-3, tri?n khai nh?ng m?i tiêm vaccine ng?a Covid-19 ??u tiên t?i TPHCM, Hà N?i và H?i D??ng; ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i ban hành k? ho?ch giám sát b?u c?; Qu?n 6: V?n hành h? th?ng ti?p nh?n và tr? h? s? t? ??ng 24/7… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 8-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 7-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 7-3-2021

TP Th? ??c phát ??ng, ra quan tr?ng cay xanh, d?n d?p v? sinh m?i tr??ng; Qu?ng Tr?: S? di d?i ?àn vo?c th??ng xuyên xu?ng ???ng t?n c?ng ng??i; ? t? va ch?m tàu h?a khi?n 1 ng??i ch?t, 2 ng??i b? th??ng; Hàn Qu?c khuy?n khích s? d?ng m? s? cá nhan khi truy v?t… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 7-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 6-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 6-3-2021

??i t??ng nào ? H?i D??ng, Hà N?i và TPHCM ???c ?u tiên tiêm vaccine Covid-19?; Mi?n Nam v?n còn n?ng nóng; Kh?i t? 2 v? ch?ng thuê “giang h?” t?t ch?t b?n, m?m t?m vào ti?m thu?c tay ? qu?n 8; OPEC+ ti?p t?c c?t gi?m s?n l??ng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 6-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 5-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 5-3-2021

Sáng nay 5-3, bé gái b? r?i t? t?ng 12A t??i t?n xu?t vi?n; B?t gi? thuy?n tr??ng c?a tàu Nh?t Minh 07 và Nh?t Minh 09 trong chuyên án 920G bu?n l?u x?ng gi?; N?ng nóng ? Nam b? kéo dài ??n ngày 8-3, ch? s? UV c?c ??i trong ngày ? m?c 9-10; ?? xu?t c?p ch?ng nh?n chung v? tiêm ch?ng ng?a Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 5-3-2021.

?i?m tin SGGP Online ngày 4-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 4-3-2021

Thí ?i?m d?y ti?ng Hàn và ??c ? Ch??ng trình giáo d?c ph? th?ng; ?ón 390 c?ng dan Vi?t Nam t?i Myanmar v? n??c; Các tr??ng ? TPHCM n?u kh?ng t? ch?c h?c tr?c tuy?n thì kh?ng ???c thu h?c phí; An Giang c?m karaoke l?u ??ng và loa k?o kéo; Ph?u thu?t thành c?ng cho c? bà 86 tu?i b? s?i bám to b?ng qu? tr?ng… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 4-3-2021.
?i?m tin SGGP Online ngày 3-3-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 3-3-2021

Thanh niên nhi?u t?nh thành lên ???ng nh?p ng?; Sáng nay 3-3, có 3 ca m?c Covid-19 nh?p c?nh, TP Chí Linh d? phong t?a; TPHCM: Rà soát tình hình mua s?m b? sung trang thi?t b? d?y h?c th?c hi?n CT GDPT 2018; B?o v? c?u n? sinh ?u lan can ? t?ng 3 tr??ng THCS ? qu?n 1… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 3-3-2021.

??c nhi?u nh?t

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021

Tan Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc tuyên th?; 30% nhan l?c du l?ch ?? r?i b? ngành; Nam b? ti?p t?c có m?a; B?t nhóm “quái x?” n?t p?, ?ua xe qua phà Cát Lái; Các thành viên c?a VFF ?? ???c tiêm vaccine Covid-19… là nh?ng n?i dung ?áng chú y có trong ?i?m tin SGGP Online ngày 5-4-2021.

Tin nóng trong ngày

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Phá ???ng day xuyên qu?c gia bu?n bán g?n 350kg ma túy

Ngày 5-4, C?c Phòng ch?ng ma túy và t?i ph?m B? ??i Biên phòng và C?c C?nh sát ?i?u tra t?i ph?m v? ma túy (C04) B? C?ng an ?? ch? trì ph?i h?p v?i B? ??i Biên phòng Ngh? an, C?ng an t?nh Ngh? An ??u tranh, phá thành c?ng chuyên án phá ???ng day bu?n bán ma túy xuyên qu?c gia.

Nh?p s?ng sài gòn

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Phóng s? truy?n hình

Vi?t Nam - Nh?ng ?i?m ??n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Du thuy?n Sarita Phú Qu?c: Cánh bu?m hoàng h?n

Là du thuy?n ??u tiên t?i Phú Qu?c, ???c nh?p kh?u nguyên chi?c t? Pháp, Sarita t? hào mang t?i cho b?n tr?i nghi?m hoàn toàn m?i m? và khác bi?t n?i ??o Ng?c. Chiêm ng??ng hoàng h?n tuy?t ??p ??y màu s?c t?i Phú Qu?c trên du thuy?n Sarita là m?t trong nh?ng ?i?u b?n nh?t ??nh kh?ng ???c b? l? khi ??n ?ay.

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看