?à N?ng ?? ra 6 nhi?m v? tr?ng tam trong quy II-2021

Ngày 2-4, Thành ?y ?à N?ng t? ch?c H?i ngh? l?n th? 3 Ban Ch?p hành ??ng b? thành ph? khóa XXII (m? r?ng). H?i ngh? t?p trung th?o lu?n các n?i dung quan tr?ng, có tính ??nh h??ng lau dài cho s? phát tri?n c?a thành ph?.

Video/Audio

Th?ng c?nh Làng Van nhìn t? ?èo H?i Van

35.000 t? ??ng xay d?ng khu ph?c h?p du l?ch, ?? th? Làng Van

Sáng 30-3, UBND TP ?à N?ng ?? chính th?c c?ng b? tái kh?i ??ng d? án Làng Van (ph??ng Hòa Hi?p B?c, qu?n Liên Chi?u, TP ?à N?ng). ?ay là m?t trong nh?ng s? ki?n chào m?ng k? ni?m 46 n?m ngày Gi?i phóng ?à N?ng (29-3-1975 – 29-3-2021). 
G?p g? các nhà ??u t? quan tam ?? án ?i?u ch?nh Quy ho?ch chung TP ?à N?ng

G?p g? các nhà ??u t? quan tam ?? án ?i?u ch?nh Quy ho?ch chung TP ?à N?ng

Chi?u 29-3, ?ng Lê Trung Chinh, Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng cùng l?nh ??o các s?, ban, ngành TP ?à N?ng có bu?i g?p g? và làm vi?c v?i các ch? ??u t? xay d?ng ?? án Trung tam Tài chính thành ph? và ??ng ky nghiên c?u quy ho?ch các d? án, các phan khu thu?c ?? án ?i?u ch?nh Quy ho?ch chung TP ?à N?ng.
Cú hích m?i cho ?à N?ng ??t phá

Cú hích m?i cho ?à N?ng ??t phá

H?m nay 29-3, ?à N?ng t? ch?c l? c?ng b? ngh? ??nh, quy?t ??nh c?a Chính ph? và Th? t??ng Chính ph? v? phát tri?n TP ?à N?ng, trong ?ó có ?? án ?i?u ch?nh Quy ho?ch chung TP ?à N?ng ??n n?m 2030, t?m nhìn ??n n?m 2045. ?ay là c? s? ??u tiên ?? h??ng ??n xay d?ng TP ?à N?ng tr? thành thành ph? ??ng l?c cho vùng kinh t? tr?ng ?i?m mi?n Trung, m?t trong nh?ng trung tam kinh t? - x? h?i l?n c?a c? n??c và khu v?c ??ng Nam á, kh?c ph?c các v?n ?? t?n t?i c?a quá trình phát tri?n ?? th?.
C?ng Liên Chi?u s? là c?a ng? ra bi?n ? quy m? qu?c t?

C?ng Liên Chi?u s? là c?a ng? ra bi?n ? quy m? qu?c t?

Chi?u 28-3, ?oàn c?ng tác c?a B? KH - ?T do ??ng chí Nguy?n Chí D?ng, B? tr??ng B? KH-?T làm tr??ng ?oàn ?? ?i kh?o sát m?t s? ??a ?i?m thu?c d? án c?ng Liên Chi?u. Cùng ?i v?i ?oàn có ?ng Lê Trung Chinh, Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng và l?nh ??o m?t s? s?, ban, ngành trên ??a bàn.

Nhi?u ch??ng trình ?u ??i ???c các ??a ph??ng áp d?ng trong d?p này

Mi?n Trung - Mi?n di s?n di?u k?

T?i 26-3, S? Du l?ch TP ?à N?ng ph?i h?p cùng Hi?p h?i Du l?ch ?à N?ng liên k?t v?i các ??a ph??ng Th?a Thiên - Hu?, Qu?ng Nam, Qu?ng Bình t? ch?c ch??ng trình thu hút khách du l?ch n?m 2021 v?i ch? ?? “Mi?n Trung - Mi?n di s?n di?u k?”.
?ng Lê Trung Chinh, Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng trao Quy?t ??nh ??n v? hành chính lo?i I

Ng? Hành S?n tr? thành ??n v? hành chính lo?i I

Sáng 25-3, UBND qu?n Ng? Hành S?n (TP ?à N?ng) t? ch?c l? ?ón nh?n quy?t ??nh ?i?u ch?nh phan lo?i ??n v? hành chính qu?n Ng? Hành S?n t? ??n v? lo?i II lên lo?i I và c?ng b? quy?t ??nh danh m?c di s?n v?n hóa phi v?t th? qu?c gia l? h?i Quán Th? ?m Ng? Hành S?n.
Trao gi?i chung k?t cu?c thi Tài n?ng Xuan và tu?i tr? TP ?à N?ng

Nhi?u ho?t ??ng chào m?ng 46 n?m ngày gi?i phóng ?à N?ng

Chi?u 23-3, S? V?n hóa - Th? thao ?à N?ng cho bi?t, ?? chào m?ng k? ni?m 46 n?m ngày gi?i phóng ?à N?ng, ng??i dan thành ph? và du khách s? ???c th??ng th?c nhi?u ch??ng trình v?n hóa v?n ngh?, các ho?t ??ng vui ch?i, gi?i trí.

V?i s? tham d? c?a 100 ??i bi?u, h?i th?o t?p trung phan tích, góp y cho ?? án Chuy?n ??i s? TP ?à N?ng h??ng ??n 3 l?nh v?c ?u tiên là kinh t? s?, chính quy?n s? và x? h?i s?

?à N?ng c?n ??y m?nh kinh t? s? ?? t?o b?n s?c riêng

Chi?u 22-3, UBND TP ?à N?ng t? ch?c H?i th?o "Chuyên gia v? ?? án Chuy?n ??i s? TP ?à N?ng ??n n?m 2025, ??nh h??ng ??n n?m 2030" t? ?ó hoàn thi?n n?i dung, góp ph?n ban hành, t? ch?c tri?n khai ?? án ??m b?o kh? thi, hi?u qu?.

 

Tin t?c - S? ki?n

C? h?i phát tri?n

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

V?i ngu?n tài nguyên du l?ch phong phú, ??c s?c; c? s? h? t?ng ???c ??u t? hi?n ??i, thu?n l?i c? v? ???ng b?, ???ng s?t, ???ng bi?n l?n ???ng hàng kh?ng; m?i tr??ng du l?ch an toàn; và là n?i di?n ra nhi?u s? ki?n qu?c t?, nh?ng n?m qua, ?à N?ng ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u ?i?m ??n h?p d?n v?i du khách trong n??c và qu?c t?. ??i h?i ??ng b? TP ?à N?ng l?n th? XX nhi?m k? 2020-2025 v?a qua c?ng ?ánh giá ?à N?ng ?? th?c hi?n hi?u qu? 3 ??t phá v? phát tri?n kinh t? - x? h?i, trong ?ó ??a du l?ch tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n, có th??ng hi?u và có kh? n?ng c?nh tranh qu?c t?.

Giáo d?c - ?ào t?o

Vi?t v? ?à n?ng

Ngao du ?à n?ng

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看