?à N?ng n? l?c xóa “?i?m ?en” giao th?ng

SGGPO

Hi?n tuy?n Ng? Quy?n – Ng? Hành S?n có 11 nút giao, trong ?ó 7 nút giao ?? l?p ??t h? th?ng ?èn tín hi?u và 4 vòng xuy?n t?i ?i?m c?u Tr?n Th? Ly, c?u S?ng Hàn, Nguy?n C?ng Tr?, Y?t Kiêu kh?ng có ?èn c?nh báo nguy hi?m. Vào khung gi? cao ?i?m, m?i ngày, trên tuy?n có t? 1.200 – 1.500 ph??ng ti?n xe ? t? ??u kéo cùng l?u th?ng h?n h?p. Nhi?u ng??i ?i?u khi?n xe máy, xe th? s? kh?ng quan sát k? bi?n ch? d?n, ?i sai làn ???ng quy ??nh… ?? d?n ??n kh?ng ít v? tai n?n th??ng tam. V?y gi?i pháp nào ti?n t?i xóa b? các ?i?m ?en giao th?ng trên nh?ng con ???ng này?

XU?N QU?NH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Tin t?c - S? ki?n

C? h?i phát tri?n

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

V?i ngu?n tài nguyên du l?ch phong phú, ??c s?c; c? s? h? t?ng ???c ??u t? hi?n ??i, thu?n l?i c? v? ???ng b?, ???ng s?t, ???ng bi?n l?n ???ng hàng kh?ng; m?i tr??ng du l?ch an toàn; và là n?i di?n ra nhi?u s? ki?n qu?c t?, nh?ng n?m qua, ?à N?ng ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u ?i?m ??n h?p d?n v?i du khách trong n??c và qu?c t?. ??i h?i ??ng b? TP ?à N?ng l?n th? XX nhi?m k? 2020-2025 v?a qua c?ng ?ánh giá ?à N?ng ?? th?c hi?n hi?u qu? 3 ??t phá v? phát tri?n kinh t? - x? h?i, trong ?ó ??a du l?ch tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n, có th??ng hi?u và có kh? n?ng c?nh tranh qu?c t?.

Giáo d?c - ?ào t?o

Vi?t v? ?à n?ng

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看