?à N?ng ??y m?nh th?c hi?n chính quy?n ?? th?, ph?c v? ng??i dan hi?u qu?

SGGPO

Giai ?o?n m?i, ?à N?ng ??t m?c tiêu phan c?p, phan quy?n, ?y quy?n là ?? phát huy hi?u qu? c?ng tác qu?n ly Nhà n??c, h??ng ??n ph?c v? t?t nh?t cho các t? ch?c, cá nhan, góp ph?n thúc ??y phát tri?n kinh t? - x? h?i thành ph?.

Lòng vòng chuy?n th? t?c

?? x? ly nhanh các h? s? cho doanh nghi?p, theo ?ng V? Nguyên Ch??ng, Phó Giám ??c S? Tài nguyên - M?i tr??ng TP ?à N?ng, c?n ph?i c?t gi?m các th? t?c hành chính. ?ng d?n ví d? v? phê duy?t báo cáo ?ánh giá tác ??ng m?i tr??ng v?i kinh phí r?t nh? c?ng ph?i trình lên UBND thành ph? phê duy?t. C? th?, nh?ng h? s? này ?i qua S? Tài nguyên-M?i tr??ng, lòng vòng m?t h?i lên t?i v?n phòng UBND thành ph?. Có tr??ng h?p s? Tài nguyên-M?i tr??ng v?a ph?i ky các ??n xin l?i doanh nghi?p do th? t?c ch?m tr?.

“Hi?u qu? c?ng vi?c kh?ng cao, trong khi doanh nghi?p tính b?ng ??n v? giay thì b? ph?n hành chính c?a chúng ta tính theo ??n v? ngày, r?i còn m? ngo?c là ngày làm vi?c và ngày kh?ng làm vi?c. Th? t?c tr? ? khau nào ch?a nói, nh?ng S? Tài nguyên- M?i tr??ng ti?p nh?n ??u vào mà ??u ra kh?ng ??m b?o th?i gian thì ph?i ky ??n xin l?i”, ?ng Ch??ng cho hay.

Bên c?nh ?ó, theo ?ng Ch??ng, UBND thành ph? nên m?nh d?n giao quy?n cho giám ??c các s?. B?i theo quy ??nh pháp lu?t v? c?ng ch?c thì ng??i tham m?u v?n là ng??i ch?u trách nhi?m cu?i cùng.

?à N?ng ??y m?nh th?c hi?n chính quy?n ?ô th?, ph?c v? ng??i dân hi?u qu?  ?nh 1 ?ng V? Nguyên Ch??ng, Phó Giám ??c S? Tài nguyên- M?i tr??ng TP ?à N?ng chia s?
?? c?p vi?c phan c?p qu?n ly ?? th? l?nh v?c xay d?ng trong th?i gian qua, ?ng V? T?n Hà, Phó giám ??c S? Xay d?ng ?à N?ng, hi?n các qu?n huy?n ???c phan c?p th?c hi?n c?p gi?y phép xay d?ng các c?ng trình c?p 3,4 và nhà ? riêng l?; qu?n ly cay xanh, ???ng ?ng c?p và thoát n??c trên tuy?n ???ng nh? h?n ho?c b?ng 7,5m. V?i nhi?u nhi?m v? quan tr?ng ???c giao, ngu?n l?c khi th?c hi?n nhi?m v? sau khi phan c?p ? các ??a ph??ng b??c ??u v?n còn nhi?u lúng túng.

??c bi?t, UBND thành ph? phan c?p cho UBND qu?n quy?t ??nh ch? tr??ng ??u t? ch??ng trình, d? án nhóm C s? d?ng v?n ??u t? c?ng thu?c qu?n, ph??ng qu?n ly theo quy ??nh c?a Lu?t ??u t? c?ng; t?ng c??ng n?ng l?c c?a các c? quan chuyên m?n thu?c UBND các qu?n, huy?n ?? ?áp ?ng yêu c?u trong c?ng tác th?m ??nh các d? án. ?ng Hà cho bi?t thêm, khi các qu?n huy?n th?c hi?n ?? án quy ho?ch s? l?y y ki?n c?a s?. Trong c?ng tác tham gia góp y tr? l?i, s? v?n th?y ch?a ??t nh? mong mu?n nên có tr??ng h?p làm cho ti?n ?? th?m ??nh quy ho?ch b? ch?m ?i.

“V?a r?i trong cu?c h?p x? ly d? án ?? có ?? c?p, s? s? nghiên c?u vi?c này ?? th?i gian tham gia y ki?n quy ho?ch cho qu?n huy?n ???c rút ng?n nh?ng v?n ??m b?o hi?u qu? th?c hi?n c?ng tác quy ho?ch”, ?ng Hà nói.

C?n t?o ?i?u ki?n c? quan ???c phan quy?n

Bà Phan Th? Th?ng L?i, Phó Ch? t?ch UBND qu?n H?i Chau, vi?c phan c?p, phan quy?n t?ng nhi?m v? c?ng tác nh?ng qu?n v?n kh?ng ???c t?ng c??ng t? ch?c b? máy, nhan l?c, tài chính và các ?i?u ki?n c?n thi?t khác ?? th?c hi?n nhi?m v? phan c?p, d?n ??n chính quy?n ??a ph??ng khó có th? th?c hi?n ???c “quy?n t? ch? và t? ch?u trách nhi?m”. Trong ?i?u ki?n tinh gi?m biên ch? hi?n nay ngu?n nhan l?c ??a ph??ng kh?ng ?? ?? ?áp ?ng gi?i quy?t k?p th?i, ??nh m?c chi ho?t ??ng cho cán b? c?ng ch?c c?p qu?n th?p so v?i cán b? c?ng ch?c thành ph? trong khi quy?n l?i kh?ng thay ??i nh?ng c?ng vi?c l?i t?ng (c?p qu?n 36 tri?u ??ng/ 1 ng??i/ 1 n?m, thành ph? 52 tri?u ??ng/ 1 ng??i/ n?m).

?à N?ng ??y m?nh th?c hi?n chính quy?n ?ô th?, ph?c v? ng??i dân hi?u qu?  ?nh 2 Vi?c phan c?p qu?n ly nhà n??c trong giai ?o?n hi?n nay là ch? tr??ng l?n và tát y?u c?a quá trình ??i m?i, nang cao hi?u qu? ho?t ??ng c?a b? máy nhà n??c
“Th?t s? phòng qu?n ly ?? th? ? qu?n quá t?i v? c?ng vi?c nh?ng con ng??i thì ch? ch?ng ?ó th?i”, bà L?i nhìn nh?n.

V? v?n ?? này, ?ng Lê Trung Chinh, Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng cho hay, tr??c ?ay qu?n huy?n có ngan sách, mu?n s?a ch?a hay mua s?m gì thì ch? ??ng. Bay gi? m?i cái ??u trình lên UBND thành ph?, là c? ch? xin cho. Vì v?y, thành ph? ph?i làm l?i quy ??nh v? phan c?p qu?n ly. C?ng theo ?ng Chinh, ?? vi?c phan c?p ??t hi?u qu?, tr??c h?t ph?i phát huy quy?n t? ch?, t? ch?u trách nhi?m c?a th? tr??ng c? quan chuyên m?n, UBND các qu?n, huy?n trong vi?c th?c hi?n các nhi?m v? qu?n ly Nhà n??c theo t?ng l?nh v?c và ??a bàn ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t, b?o ??m m?t vi?c kh?ng quá hai c?p hành chính qu?n ly. Vi?c nào, c?p nào sát th?c t? h?n, gi?i quy?t k?p th?i và ph?c v? t?t h?n các yêu c?u c?a t? ch?c và ng??i dan nên giao cho c?p ?ó th?c hi?n.

?? vi?c phan c?p ???c hi?u qu?, các ??n v? c?n t?ng c??ng t?p hu?n chuyên m?n nghi?p c?, h??ng d?n c? th? cán b? th?c hi?n. ??c bi?t, ph?i chú tr?ng t?ng c??ng tính c?ng khai, minh b?ch và trách nhi?m thanh tra, ki?m tra c?a c? quan Nhà n??c phan c?p, trách nhi?m gi?i trình c?a c? quan Nhà n??c ???c phan c?p th?c hi?n nhi?m v? qu?n ly Nhà n??c ??i v?i ngành, l?nh v?c ? ??a ph??ng.
?à N?ng ??y m?nh th?c hi?n chính quy?n ?ô th?, ph?c v? ng??i dân hi?u qu?  ?nh 3 ?ng Lê Trung Chinh, Ch? t?ch UBND TP ?à N?ng nh?n th?y vi?c phan c?p, phan quy?n ph?i ?i li?n v?i b?o ??m các ?i?u ki?n ?? th?c hi?n
“Vi?c phan c?p, phan quy?n ph?i ?i li?n v?i b?o ??m các ?i?u ki?n ?? th?c hi?n. Phan c?p mà kh?ng phan quy?n, kh?ng b?o ??m các y?u t? nh? trên thì ?au ph?i là b?n ch?t c?a phan c?p. Kh?ng nh?ng th?, phan c?p cho c?p d??i mà kh?ng ?? n?ng l?c qu?n ly, kh?ng ?? ?i?u ki?n th?c hi?n, nh?ng n?u c? ??y xu?ng cho các ??a ph??ng, ??n v? th?c hi?n thì v? hình chung chúng ta ??y cán b? c?a mình vào th? kh?ng hoàn thành nhi?m v? ???c giao”, ?ng Chinh chia s?.

XU?N QU?NH

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Tin t?c - S? ki?n

C? h?i phát tri?n

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

?à N?ng phát tri?n du l?ch ch?t l??ng cao

V?i ngu?n tài nguyên du l?ch phong phú, ??c s?c; c? s? h? t?ng ???c ??u t? hi?n ??i, thu?n l?i c? v? ???ng b?, ???ng s?t, ???ng bi?n l?n ???ng hàng kh?ng; m?i tr??ng du l?ch an toàn; và là n?i di?n ra nhi?u s? ki?n qu?c t?, nh?ng n?m qua, ?à N?ng ?? kh?ng ??nh th??ng hi?u ?i?m ??n h?p d?n v?i du khách trong n??c và qu?c t?. ??i h?i ??ng b? TP ?à N?ng l?n th? XX nhi?m k? 2020-2025 v?a qua c?ng ?ánh giá ?à N?ng ?? th?c hi?n hi?u qu? 3 ??t phá v? phát tri?n kinh t? - x? h?i, trong ?ó ??a du l?ch tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n, có th??ng hi?u và có kh? n?ng c?nh tranh qu?c t?.

Giáo d?c - ?ào t?o

Vi?t v? ?à n?ng

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看