?? có k?t lu?n “ch?t l?” mà nam h?c sinh l?p 10 b? nhóm b?n ?? vào mi?ng

SGGPO
Ngày 4-4, C?ng an qu?n Ninh Ki?u, TP C?n Th? cho bi?t, ?? có k?t qu? giám ??nh “ch?t l?” mà nam h?c sinh l?p 10 (Tr??ng THPT An Khánh) b? nhóm b?n cùng l?p kh?ng ch?, ??a vào nhà v? sinh r?i ?? vào mi?ng.

Tin liên quan

?ã có k?t lu?n 'ch?t l?' mà nam h?c sinh l?p 10 b? nhóm b?n ?? vào mi?ng ?nh 1 Tr??ng THPT An Khánh (qu?n Ninh Ki?u, TP C?n Th?), n?i nam h?c sinh l?p 10 b? 5 b?n cùng l?p kh?ng ch? ?? "ch?t l?" vào mi?ng

??i tá Tr?n V?n Sáu, Tr??ng C?ng an qu?n Ninh Ki?u cho bi?t, k?t qu? giám ??nh cho th?y kh?ng có ch?t ??c h?i, ho?c thành ph?n c?a ma túy. Qua th?ng tin xác minh, thu th?p ???c, b??c ??u c? quan ch?c n?ng xác ??nh ?ay là m?t lo?i dung d?ch thu?c lá ?i?n t?.

M?u giám ??nh tr??c ?ó ???c g?i ??n Phan Vi?n Khoa h?c Hình s? - B? C?ng an t?i TPHCM ?? ti?n hành giám ??nh.

Tuy nhiên qua s? vi?c trên, ??i tá Tr?n V?n Sáu c?nh báo, hi?n nay, trên m?ng x? h?i xu?t hi?n tràn lan vi?c rao bán các ch?t, thu?c l?, khiêu khích tính tò mò c?a gi?i tr?, ??c bi?t là l?a tu?i h?c sinh. Do ?ó, các ph? huynh c?n quan tam ??n vi?c qu?n ly s? d?ng m?ng x? h?i, c?ng nh? theo d?i sát sao các ho?t ??ng, thói quen, quan h? x? h?i c?a con em mình.

?ã có k?t lu?n 'ch?t l?' mà nam h?c sinh l?p 10 b? nhóm b?n ?? vào mi?ng ?nh 2 ??n nay em L. ?? có s?c kh?e ?n ??nh và ?i h?c tr? l?i bình th??ng

Sáng cùng ngày, ?ng Tr?n H?u Ph??c, cha c?a nam sinh l?p 10 cho bi?t, s?c kh?e c?a em L. hi?n t??ng ??i ?n ??nh, thi tho?ng còn than ?au ??u. Hi?n em ?? ?i h?c l?i bình th??ng, tam ly ?n ??nh.

Liên quan ??n 5 em h?c sinh ?? kh?ng ch?, ?? “ch?t l?” vào mi?ng b?n h?c, ?ng Duy Minh Trí, Hi?u tr??ng Tr??ng THPT An Khánh cho bi?t, sau th?i gian giao cho gia ?ình qu?n ly, giáo d?c t?i nhà ??i v?i 5 em này, ??n nay nhà tr??ng và gia ?ình ?? th?ng nh?t cho các em ?i h?c l?i bình th??ng, tam ly c?a các em c?ng ?? ?n ??nh.

Nh? Báo SGGPO ?? th?ng tin, ngày 22-3, trong gi? ra ch?i, nam sinh tên T.H.L. (h?c sinh l?p 10, Tr??ng THPT An Khánh) b? m?t nhóm 5 b?n nam cùng l?p kh?ng ch?, ??a vào nhà v? sinh r?i ?? “ch?t l?” vào mi?ng.

Sau ?ó, em L. xu?t hi?n tình tr?ng b? choáng, nh?c ??u, ?o giác và n?n ói. Phát hi?n v? vi?c, c? giáo và nhà tr??ng ?? ??a em L. ??n b?nh vi?n c?p c?u vào chi?u cùng ngày.

V? vi?c ?? ???c c? quan c?ng an nhanh chóng vào cu?c xác minh, ?i?u tra làm r?.

TU?N QUANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看