Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh

SGGPO

Chi?u ngày 4-4, t? c?ng tác g?m: ??i C?nh sát giao th?ng Hàng Xanh thu?c Phòng C?nh sát giao th?ng ???ng b? - ???ng s?t (PC08), C?ng an TPHCM cùng Thanh tra S? GTVT TPHCM ?? túc tr?c t?i 2 b?n xe cóc 391 và 397 ?inh B? L?nh (tr??c B?n xe Mi?n ??ng), qu?n Bình Th?nh, TPHCM ?? x? ly tình tr?ng ?ón tr? khách kh?ng ?úng n?i quy ??nh.

 

 

Ghi nh?n c?a phóng viên báo SGGP, th?i ?i?m t? c?ng tác có m?t thì c?a c?a 2 b?n cóc này khoá kín. Ch?ng vài ch?c phút l?i có xe ? t? kh?ng có khách, ch? có tài x? cùng ph? xe ch?y t? 2 b?n cóc này ra ngoài.

Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 1 L?c l??ng ki?m tra các xe khách ra vào 2 b?i xe cóc chi?u 4-4. ?nh: CHí TH?CH 
Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 2 CSGT yêu c?u d?ng ki?m tra m?t xe t? b?i xe ?i ra. ?nh: CHí TH?CH 
 
Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 3
Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 4
Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 5 Tuy nhiên, các xe b? ki?m tra l?i kh?ng có hành khách trên xe. ?nh: CHí TH?CH 

Tuy nhiên theo các ngu?n tin, 2 b?n cóc này v?n ho?t ??ng khi kh?ng có l?c l??ng ki?m tra. Còn theo th?ng tin t? l?c l??ng ki?m tra, th?i gian qua, ch? ph?t ???c kho?ng 20 tr??ng h?p ?ón tr? khách sai qui ??nh c?a 2 b?n xe này.

V? ho?t ??ng trá hình, l?n chi?m s?ng r?ch t?i 2 b?n xe 391 và 397 ?inh B? L?nh, nhi?u l?n, UBND TPHCM và các ban, ngành liên quan ?? có nhi?u v?n b?n ch? ??o gi?i quy?t sai ph?m c?a 2 b?n xe này.

Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 6 B?i xe cóc 397 ???ng ?inh B? L?nh khoá kín và ch? ?? h? v?a cho khách ra vào. ?nh: CHí TH?CH 

C? th? là hành vi ?? ??t ?á, l?n chi?m hàng tr?m mét vu?ng s?ng khu v?c Bình Tri?u ?? ???c phát hi?n t? n?m 2008, t? ch?c ?ón tr? khách trá hình. Tuy nhiên, nh?ng sai ph?m v?n t?n t?i kéo dài ??n nay.

Ban Tuyên giáo Thành ?y TPHCM ?? có v?n b?n ?? xu?t Th??ng tr?c Thành ?y TPHCM ch? ??o Ban cán s? ??ng UBND TP ch? ??o UBND TP giao S? GTVT ch? trì, ph?i h?p C?ng an TP và UBND qu?n Bình Th?nh kh?n tr??ng ki?m tra, x? ly d?t ?i?m ho?t ??ng c?a 2 b?n xe, báo cáo ?? xu?t UBND TP ph??ng án x? ly nghiêm các tr??ng h?p bao che (n?u có).

Ch?a gi?i quy?t d?t ?i?m ho?t ??ng 2 b?n xe cóc trên ???ng ?inh B? L?nh, qu?n Bình Th?nh  ?nh 7 B?i xe cóc 391 ???ng ?inh B? L?nh v?n r?t ??ng khách ra vào. ?nh: CHí TH?CH 

Ch? riêng B?n xe 397 ?inh B? L?nh ?? có hành vi san l?p r?ch thoát n??c c?ng c?ng; ?? ??t ?á xu?ng s?ng Bình Tri?u làm c?n tr? dòng ch?y; san l?p kênh m??ng thoát n??c trái quy ??nh… ?? b? UBND qu?n Bình Th?nh ban hành 4 quy?t ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính t? n?m 2008 ??n tháng 1-2014.

Tháng 8-2019, Phòng TN-MT qu?n Bình Th?nh ti?n hành ki?m tra phát hi?n ch? s? d?ng khu ??t 397 ?inh B? L?nh ?? l?n chi?m s?ng Bình Tri?u hàng tr?m mét vu?ng. Do ?ó, ngày 16-3-2020, Ch? t?ch UBND qu?n Bình Th?nh ban hành Quy?t ??nh 2008/Q?-CCXP c??ng ch? th?c hi?n kh?c ph?c h?u qu?, nh?ng ??n nay v?n ch?a c??ng ch? ???c.

CHí TH?CH - ?OàN HI?P

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看