Nguyên T?ng Ki?m toán Nhà n??c H? ??c Ph?c nh?n g?i ng??i k? nhi?m

Bên hành lang Qu?c h?i, ngay tr??c khi c? quan l?p pháp phê chu?n ng??i k? nhi?m mình, nguyên T?ng Ki?m toán Nhà n??c H? ??c Ph?c kh?ng ??nh, do ??c thù c?a c?ng vi?c ki?m toán nhà n??c, 5 n?m qua, ?ng t?ng ??i di?n v?i nh?ng cu?c tranh lu?n gay g?t, th?m chí trên ngh? tr??ng; t?ng nh?n ???c nh?ng c?ng v?n ph?n ?ng… song v?n kh?ng th?y b? b?t c? áp l?c gì, vì "nói ph?i c? c?i c?ng nghe".

?ng Tr?n Hoàng Quan gi? ch?c Giám ??c S? Xay d?ng TPHCM

Ch? t?ch UBND TPHCM Nguy?n Thành Phong trao quy?t ??nh c?a UBND TPHCM v? vi?c ti?p nh?n, b? nhi?m ?ng Tr?n Hoàng Quan, Bí th? Huy?n ?y Bình Chánh, gi? ch?c v? Giám ??c S? Xay d?ng TPHCM; trao quy?t ??nh ?i?u ??ng bà Nguy?n Th? Thanh Van, Ch? t?ch UBND qu?n Gò V?p ??n nh?n c?ng tác t?i V?n phòng ?oàn ?BQH và H?ND TPHCM.
Ch? t?ch H?ND TPHCM Nguy?n Th? L? phát bi?u t?i phiên h?p ?y ban b?u c?. ?nh: VI?T D?NG

T?p trung t?i ?a, ??m b?o ti?n ?? c?ng tác chu?n b? b?u c?

Chi?u 6-4, ?y ban b?u c? ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH) khóa XV và ?B H?ND TPHCM nhi?m k? 2021-2026 (g?i t?t là ?y ban b?u c? TPHCM) t? ch?c phiên h?p th? VIII. ??ng chí Nguy?n Th? L?, Phó Bí th? Thành ?y, Ch? t?ch H?ND TPHCM, Ch? t?ch ?y ban b?u c? TPHCM ch? trì phiên h?p.
??ng chí V? Th? ánh Xuan

??ng chí V? Th? ánh Xuan ???c ?? c? ?? Qu?c h?i b?u làm Phó Ch? t?ch n??c

Ti?p t?c ch??ng trình ngh? s? t?i k? h?p, cu?i bu?i sáng 6-4, Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc ?? trình danh sách ?? c? ?? Qu?c h?i b?u Phó Ch? t?ch n??c. Theo ?ó, ??ng chí V? Th? ánh Xuan, ?y viên Trung ??ng ??ng, Bí th? T?nh ?y An Giang ???c ?? c? ?? Qu?c h?i b?u gi? c??ng v? Phó Ch? t?ch n??c.
??ng chí ??ng Th? Ng?c Th?nh ???c Qu?c h?i b?u gi? ch?c v? Phó Ch? t?ch n??c CHXHCN Vi?t Nam vào tháng 4-2016

Trình mi?n nhi?m Phó Ch? t?ch n??c ??i v?i ??ng chí ??ng Th? Ng?c Th?nh

Trong chi?u 5-4, Qu?c h?i ?? nghe Ch? t?ch n??c Nguy?n Xuan Phúc trình bày T? trình v? vi?c mi?n nhi?m Phó Ch? t?ch n??c ??i v?i ??ng chí ??ng Th? Ng?c Th?nh. Phó Ch? t?ch Qu?c h?i Tr?n Thanh M?n c?ng ?? trình Qu?c h?i mi?n nhi?m m?t s? ?y viên ?y ban Th??ng v? Qu?c h?i, Ch? nhi?m m?t s? ?y ban c?a Qu?c h?i, T?ng th? ky Qu?c h?i và T?ng Ki?m toán Nhà n??c. 

H?c sinh Nguy?n Ng?c T??ng, Tr??ng THPT Hàn Thuyên (qu?n Phú Nhu?n), trong ngày ??ng vào hàng ng? c?a ??ng

??m m?m xanh cho ??ng

Xác ??nh c?ng tác b?i d??ng, gi?i thi?u ngu?n h?c sinh ?u tú cho ??ng xem xét k?t n?p là nhi?m v? quan tr?ng, nhi?u chi b? tr??ng THPT t?i TPHCM có nh?ng cách làm hay ?? t?o m?i tr??ng cho h?c sinh (HS) rèn ??c, luy?n tài. T? sinh ho?t c?a cau l?c b? (CLB) ??i nhóm, chi b? các tr??ng ?? phát hi?n, “??m m?m”, gi?i thi?u nh?ng g??ng m?t ?u tú cho ??ng xem xét, k?t n?p. ?ay là cách nhi?u chi b? ??ng trong tr??ng h?c trao cho ng??i tr? c? h?i ???c th? thách, rèn luy?n, tr??ng thành.
Chia s? kinh nghi?m v?i n? ?ng viên ??i bi?u H?ND

Chia s? kinh nghi?m v?i n? ?ng viên ??i bi?u H?ND

H?i Liên hi?p Ph? n? (LHPN) TPHCM v?a t? ch?c bu?i trao ??i, chia s? kinh nghi?m, k? n?ng gi?a n? ??i bi?u Qu?c h?i (?BQH), n? ?B H?ND TPHCM v?i các n? ?ng c? viên là cán b? h?i ?ng c? ?B H?ND các c?p, nhi?m k? 2021-2026.
Nang cao ch?t l??ng sinh ho?t chi b?

Nang cao ch?t l??ng sinh ho?t chi b?

Qu?n ?y qu?n Bình Tan (TPHCM) v?a t?ng k?t c?ng tác t? ch?c xay d?ng ??ng; ki?m ?i?m, ?ánh giá, x?p lo?i ch?t l??ng ??i v?i t? ch?c ??ng, ??ng viên và t?p th?, cá nhan cán b? l?nh ??o, qu?n ly các c?p n?m 2020 và tri?n khai nhi?m v? n?m 2021.

H?c t?p và làm theo t?m g??ng ??o ??c H? Chí Minh

Xay d?ng ??ng

Qu?n 7 thành l?p 21 chi b? ? khu v?c và chi b? chung c?

Sáng 12 - 3, Qu?n ?y qu?n 7 t? ch?c h?i ngh? báo cáo ti?n ?? th?c hi?n k? ho?ch s? 12-KH/QU ngày 12/9/2020 c?a Ban Th??ng v? qu?n ?y v? t? ch?c l?i chi b? khu ph? thành chi b? ? khu v?c, có xét ??n ?? án t? ch?c, s?p x?p l?i khu ph?, t? dan ph? trên ??a bàn qu?n 7. 

Vi?t Nam và Th? gi?i

V?ng lòng bi?n ??o

Nhan s?

C?i cách hành chính

Phòng h?p kh?ng gi?y - n?i th?ng su?t, ch? ì ?ch

T? m? hình “Phòng h?p kh?ng gi?y” ???c UBND TPHCM tri?n khai tháng 6-2019, Thành ?y TPHCM yêu c?u trong tháng 9-2019 ph?i th?c hi?n ?ng d?ng h?p/làm vi?c kh?ng gi?y ??n t?t c? các s? ngành và qu?n huy?n, ti?n t?i n?m 2020 tri?n khai ??n t?t c? ph??ng, x?. ??n nay, m?t s? ??a ph??ng, ??n v? ?ang th?c hi?n t?t m? hình này, nh?ng t?i nhi?u n?i v?n theo cách th?c truy?n th?ng, s? d?ng tài li?u gi?y. 

??I H?I ??NG CáC C?P

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看