Ti?m ?n s? c? hóa ch?t ? vùng ??ng Nam b?

Vài n?m g?n ?ay, trên ??a bàn các t?nh, thành ??ng Nam b? liên t?c x?y ra các s? c? liên quan quá trình v?n chuy?n hóa ch?t, gay lo ng?i cho ng??i dan. 

H?i thao k? thu?t ch?a cháy và c?u n?n, c?u h? Qu?n 4

Trong chu?i s? ki?n chào m?ng các ngày L? l?n c?a ??t n??c, k? ni?m 59 n?m Ngày truy?n th?ng l?c l??ng C?nh sát Phòng cháy và ch?a cháy, 19 n?m Ngày toàn dan phòng cháy và ch?a cháy (4/10/2001 - 4/10/2020), UBND Qu?n 4 t? ch?c H?i thao k? thu?t ch?a cháy và c?u n?n, c?u h? ??i v?i l?c l??ng dan phòng và l?c l??ng PCCC c? s? c?p Qu?n n?m 2020.

Hi?m h?a cháy n? t? các x??ng ch? bi?n g?

T? ??u n?m 2020 ??n nay, t?i t?nh Bình D??ng và TPHCM ?? x?y ra hàng lo?t v? cháy nhà x??ng ch? bi?n g?, gay thi?t h?i hàng ch?c t? ??ng, gay ?ình ??n s?n xu?t, c?ng nhan m?t vi?c, doanh nghi?p (DN) tr?ng tay… Tình tr?ng này ?ang là ti?ng chu?ng c?nh báo v? vi?c tuan th? pháp lu?t phòng cháy ch?a cháy (PCCC) ?? gi?m thi?u r?i ro cháy n?.
TPHCM ?? và ?ang t?ng b??c n? l?c ??m b?o ngu?n n??c “c?u h?a” trên toàn ??a bàn

S?t ru?t v?i tr? n??c c?u h?a

??i tá Nguy?n Thanh H??ng, Phó Giám ??c C?ng an TPHCM, kh?ng kh?i s?t ru?t khi nh?c t?i n??c c?u h?a. B?i l?, th? t?c gi?y t? kh?ng ch? r?c r?i th?i ?i?m bàn giao mà còn l?ng nh?ng b?i ph?n ? khau duy tu, s?a ch?a.
C?nh sát PCCC TPHCM t?p hu?n k? n?ng cho ng??i lao ??ng t?i m?t c? s? s?n xu?t

N? l?c kéo gi?m cháy n? ? c? s? s?n xu?t

Càng v? cu?i n?m, ho?t ??ng s?n xu?t hàng hóa ???c ??y nhanh, theo ?ó nguy c? cháy n? ? các c? s? s?n xu?t t?ng cao. ?? kéo gi?m nguy c? cháy, hi?n Phòng C?nh sát PCCC và c?u n?n c?u h? (PC07) - C?ng an TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u gi?i pháp, trong ?ó tuyên truy?n và ki?m tra x? ly vi ph?m ???c xem là gi?i pháp tr?ng tam.  
V? cháy ngày 7-12 khi?n 3 ng??i ch?t t?i nhà s? 485 Hu?nh T?n Phát (qu?n 7)

S?m lu?t hóa lo?i hình nhà ? k?t h?p kinh doanh

Lo?i hình nhà ? k?t h?p kinh doanh lau nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n, nh?ng ?ay c?ng là ?i?m nóng ti?m ?n nhi?u nguy c? cháy n?. V? cháy ngày 7-12 (t?i ??a ch? 485 Hu?nh T?n Phát, ph??ng Tan Thu?n ??ng, qu?n 7, TPHCM) làm 3 ng??i ch?t l?i m?t l?n n?a gióng lên h?i chu?ng c?nh báo v? nguy c? cháy t? lo?i hình này.
Hi?n tr??ng v? cháy t?i C?ng ty TNHH Th??ng m?i Qu?c t? Dragon Up

Hi?m h?a cháy n? t? c? s? hóa ch?t

B?t ch?p pháp lu?t, an toàn tính m?ng con ng??i, nhi?u c? s? s?n xu?t, kinh doanh, t?n tr?, s? d?ng hóa ch?t (g?i t?t c? s? hóa ch?t) trên ??a bàn TPHCM v?n vi ph?m các quy ??nh v? phòng cháy, ch?a cháy (PCCC). Trong khi ?ó, nhi?u gi?i pháp phòng ng?a c?a chính quy?n ??a ph??ng và ngành ch?c n?ng ch?a phát huy ???c hi?u qu?, khi?n nguy c? cháy n? ? l?nh v?c này ?ang t?ng cao. 
L?c l??ng PCCC tri?n khai xe thang c?u ng??i trên các t?ng cao

S?m kh?c ph?c nh?ng b?t c?p v? phòng cháy ch?a cháy

C?ng tác phòng ch?ng cháy n? trên ??a bàn TPHCM th?i gian qua ?? có chuy?n bi?n so v?i tr??c, tuy nhiên, nguy c? cháy n? v?n r?t cao; vi?c tri?n khai phòng cháy ch?a cháy (PCCC) t?i c? s? còn nhi?u h?n ch?, b?t c?p. 
M?i h?a t? h? th?ng, thi?t b? ?i?n

M?i h?a t? h? th?ng, thi?t b? ?i?n

Thành ph? H? Chí Minh có kho?ng 172.000 doanh nghi?p, h?n 453.000 c? s? s?n xu?t - kinh doanh. Quá trình m? r?ng, phát tri?n s?n xu?t - kinh doanh, d?ch v? ?òi h?i doanh nghi?p, c? s? t?p trung nhi?u nguyên li?u, nhiên li?u, hàng hóa c?ng nh? ngu?n n?ng l??ng ti?m ?n nguy c? cao v? cháy, n?. 
Ng?n nguy c? cháy n? hóa ch?t

Ng?n nguy c? cháy n? hóa ch?t

Th?i gian g?n ?ay, tình hình cháy n? các c? s? ho?t ??ng liên quan ??n hóa ch?t x?y ra trên ??a bàn c? n??c nói chung và TPHCM nói riêng có chi?u h??ng gia t?ng. Tính ch?t ph?c t?p, gay thi?t h?i l?n v? tài s?n, ?nh h??ng nhi?u ??n m?i tr??ng c?a các v? cháy n? hóa ch?t khi?n d? lu?n b?t an. 
B?i d??ng ki?n th?c ki?m tra an toàn PCCC

B?i d??ng ki?n th?c ki?m tra an toàn PCCC

Phòng C?nh sát PCCC-CNCH, C?ng an TPHCM v?a t? ch?c h?i ngh? t?p hu?n áp d?ng quy chu?n, tiêu chu?n trong c?ng tác qu?n ly nhà n??c v? PCCC trên ??a bàn TP cho cán b? tr?c ti?p làm c?ng tác ki?m tra an toàn PCCC.

Giao th?ng v?n t?i

Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao th?ng

Ngay t? khi tái l?p t?nh (n?m 1997), t?nh Bình D??ng ?? xác ??nh k?t c?u h? t?ng giao th?ng là n?n t?ng c?n b?n ??i v?i s? phát tri?n kinh t? - x? h?i, t? ?ó ?? ?u tiên ??u t?, xay d?ng hàng lo?t tr?c giao th?ng ???ng b? huy?t m?ch giúp Bình D??ng tr? thành m?t trong nh?ng t?nh d?n ??u c? n??c v? thu hút ??u t?. 

Quy ho?ch ki?n trúc

Phát tri?n b?n v?ng

Thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看