Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng

SGGPO
Th?ng tin ban ??u, s? vi?c x?y ra vào kho?ng 1 gi? ngày 4-4, t?i c?a hàng ?? dùng m? và bé (s? 311 T?n ??c Th?ng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i). V? h?a ho?n khi?n 4 ng??i t? vong. 
Theo Th??ng tá Tr?n ?ình Ngh?a, Chánh v?n phòng C?ng an TP Hà N?i, v? cháy t?i s? 311 ???ng T?n ??c Th?ng, qu?n ??ng ?a, TP Hà N?i là v? cháy r?t nghiêm tr?ng, khi?n ít nh?t 4 ng??i t? vong. Vào kho?ng th?i gian trên, có nhi?u ng??i l?n và tr? em ?ang ng?. 

Sau khi ti?p nh?n v? vi?c, c?nh sát ch?a cháy ?i?u 10 xe ch?a cháy chuyên d?ng cùng hàng ch?c chi?n s? t?i hi?n tr??ng. L?c l??ng ch?c n?ng phá c?a, dùng xe thang phun n??c, ??n 3 gi? 30 phút sáng cùng ngày, ?ám cháy ?? ???c d?p t?t; trong khi ?ó, 4 xe c?u th??ng túc tr?c s?n ? phía ngoài.

Theo ghi nh?n, t?i kho?ng h?n 7 gi? sáng cùng ngày, l?c l??ng c?u h? ?? ??a hai thi th? cu?n kín ch?n lên xe c?u th??ng ra ngoài.
Hi?n, l?c l??ng ch?c n?ng v?n ?ang ti?p t?c tìm ki?m. Theo ng??i dan s?ng xung quanh, ng?i nhà trên có khá ??ng ng??i sinh s?ng.
Trong khi ?ó, theo báo cáo nhanh c?a UBND qu?n ??ng ?a, qua ?i?u tra s? b?, xác ??nh ?ám cháy lan ra toàn b? ng?i nhà có ??a ch? nh? trên (lo?i nhà hình ?ng, cao 3 t?ng, 1 t?ng tum san th??ng, có mái l?p t?n hàn s?t, di?n tích m?t sàn m?i t?ng kho?ng 60m2, m?t ti?n r?ng kho?ng 3,2m, nhà có m?t l?i ra vào duy nh?t là c?a chính).
Gia ?ình sinh s?ng và kinh doanh ?? s? sinh (b?m, s?a...) cho tr? em, các m?t hàng bày bán ???c x?p trên các k? t? hàng ??t ? t?ng 1 c?a ng?i nhà. Các t?ng 2, t?ng 3 và t?ng tum san th??ng dùng làm n?i ch?a hàng hóa kinh doanh và sinh ho?t c?a gia ?ình.
?ng Lê Tu?n ??nh, Ch? t?ch UBND qu?n ??ng ?a, Hà N?i cho bi?t, c? quan ch?c n?ng c?a qu?n ?ang ph?i h?p v?i các ??n v? nghi?p v? C?ng an TP Hà N?i ?i?u tra làm r? nguyên nhan v? ho? ho?n x?y ra t?i s? 311 ph? T?n ??c Th?ng khi?n 4 ng??i trong cùng gia ?ình t? vong. Nói v? nguyên nhan ban ??u, l?nh ??o qu?n ??ng ?a cho hay, kh? n?ng do ch?p ?i?n nên d?n ??n v? cháy th??ng tam trên. 
Hi?n t?i, c? quan ch?c n?ng xác ??nh b??c ??u danh tính các n?n nhan g?m: ?ng Nguy?n Th?c Thi (sinh n?m 1940); ch? Nguy?n ánh H?ng (sinh n?m 1981, hi?n ?ang mang thai kho?ng 3 tháng tu?i), là con gái c?a ?ng Thi; anh ?inh Hùng V? (sinh n?m 1983, là ch?ng c?a ch? H?ng); n?n nhan th? 4 cháu ?inh Hà Tu? M?n (sinh n?m 2011, con gái c?a ch? H?ng và anh V?).
Tr??c m?t, S? lao ??ng - Th??ng binh và x? h?i TP Hà N?i quy?t ??nh h? tr? cho m?i  n?n nhan 5 tri?u ??ng; UBND qu?n ??ng ?a quy?t ??nh h? tr? cho m?i n?n nhan 10 tri?u ??ng.
>> M?t s? hình ?nh t? hi?n tr??ng: 
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 1
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 2
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 3
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 4 Xe c?u th??ng túc tr?c bên ngoài
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 5 Hi?n l?c l??ng ch?c n?ng ?ang tích c?c tìm ki?m n?n nhan trong v? cháy
Cháy c?a hàng ?? dùng m? và bé, 4 ng??i thi?t m?ng ?nh 6

?? TRUNG - QU?C L?P

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看