Ch?m chút “lá ph?i” c?a TPHCM - Bài 2: X? h?i hóa ??u t? c?ng viên cay xanh

SGGP
C?ng viên cay xanh (CVCX) là phúc l?i x? h?i, là th??c ?o cho s? phát tri?n c?a nh?ng ?? th? l?n và quan tr?ng, nh? TPHCM. Chính vì v?y, ?? ??n lúc ph?i nhìn nh?n, ?ánh giá l?i quy ho?ch CVCX; thay ??i ph??ng pháp qu?n ly, thu hút ??u t?, x? h?i hóa ??u t? CVCX ?? TPHCM ngày càng xanh, s?ch, ??p.

Tin liên quan

Các b?n sinh viên trong gi? th?c hành v? t?i c?ng viên Tao ?àn. ?nh: Vi?t D?ng

Các b?n sinh viên trong gi? th?c hành v? t?i c?ng viên Tao ?àn. ?nh: Vi?t D?ng

T?ng h? dan cùng chung tay

Sau nhi?u n?m các c?ng viên trên ??a bàn TP b? bê t?ng hóa, thu h?p d?n, n?m 2021, l?n ??u tiên UBND TPHCM “phát l?nh” ??u t? xay d?ng hàng lo?t c?ng viên m?i. Kh?i ??u cho m?c tiêu là ??a t? l? di?n tích ??t c?ng viên t? 0,64m2 hi?n nay lên 1m2/ng??i vào n?m 2030.

C?ng viên Phú H?u (ph??ng Phú H?u, TP Th? ??c) là m?t trong s? 7 c?ng viên m?i ???c ??a vào s? d?ng trong n?m nay. Ch? Nguy?n Th? Vui (nhà ? khu ph? 3) cho bi?t, t? ??u n?m 2021, c?ng viên hoàn thành ??a vào s? d?ng, cu?c s?ng tinh th?n ng??i dan thay ??i nhi?u. M?i ng??i b?t ??u có thói quen t?p trung ra c?ng viên vui ch?i, t?p th? d?c. Cán b? ph??ng d?n chúng t?i ra c?ng viên, gi?i thi?u: khu c?ng viên có di?n tích 3.500m2, ???c kh?i c?ng t? cu?i n?m 2020. C?ng viên kh?ng l?n nh?ng ???c ??u t? ??y ?? các h?ng m?c ph?c v? sinh ho?t, vui ch?i c?ng ??ng t? l?i ?i d?o, d?ng c? th? d?c, khu vui ch?i dành cho tr? em, th?m xanh, b?i gi? xe... Ngày cu?i tu?n có ??n hàng tr?m l??t ng??i t?i c?ng viên vui ch?i, gi?i trí. 

Trên c?ng tr??ng xay d?ng c?ng viên ven s?ng ???ng Tr?n Xuan So?n (qu?n 7), các h?ng m?c c?ng ?ang ??ng lo?t thi c?ng. Nh?ng l?i ?i, th?m xanh ?ang hình thành.

?ng Nguy?n ??c Trí, Tr??ng Phòng Qu?n ly ?? th? qu?n 7, cho bi?t: “Ch? ??u t? ??n ??c ??n v? thi c?ng th?c hi?n ?úng ti?n ??. Qu?n quy?t tam ??a c?ng viên vào s? d?ng trong n?m 2021 theo ?úng k? ho?ch c?a TP”.

D? án c?ng viên ven s?ng ???ng Tr?n Xuan So?n là m?t trong 3 c?ng viên có quy m? l?n mà qu?n 7 tri?n khai th?c hi?n. C?ng viên có chi?u dài trên 3.000m, v?i di?n tích trên 97.000m2. Hai c?ng viên còn l?i là C?ng viên Song Tan (? ph??ng Tan Ki?ng) r?ng 10ha và C?ng viên r?ch B?n ??n (ph??ng Bình Thu?n) r?ng 9ha. Cùng kh?ng khí kh?n tr??ng trên c?ng trình c?ng viên ven s?ng ???ng Tr?n Xuan So?n, c?ng viên R?ch Tra, hàng lo?t d? án xay d?ng c?ng viên ? các qu?n huy?n nh? C?ng viên Cay S?p (qu?n 12), C?ng viên ? d? án h? t?ng giao th?ng c?m ??i h?c Qu?c gia TPHCM (qu?n Tan Bình), C?ng viên t?i ???ng Bùi Th? ?i?t (huy?n C? Chi) c?ng ?ang tri?n khai th?c hi?n. 

?? ??t m?c tiêu 1m2 ??t cay xanh trên m?i ng??i vào n?m 2030, thì ch? riêng ngu?n ngan sách TP s? kh?ng ??, mà ph?i x? h?i hóa, m?i g?i doanh nghi?p cùng tham gia và thay ??i cách làm. Th?c t? cho th?y, trong nh?ng n?m g?n ?ay, b?ng hình th?c x? h?i hóa, thu hút ngu?n l?c c?a doanh nghi?p, TP ?? có thêm nhi?u khu CVCX l?n, hi?n ??i.

Trong s? ?ó, ph?i k? ??n C?ng viên  Nam Viên t?i Khu ?? th? Phú M? H?ng (qu?n 7) do C?ng ty liên doanh Phú M? H?ng làm ch? ??u t?. Khu c?ng viên l?n g?m 3 c?ng viên nh? n?i k?t nhau, v?i chi?u dài 630m. C?ng viên ???c thi?t k? hi?n ??i, có h? th?ng ???ng ?i, ti?u c?nh và cay xanh bao l?y khu vui ch?i c?ng c?ng, nhà ?.

H? th?ng cay xanh b? trí h?p ly trong kh?ng gian khu ?? th?, kh?ng ch? t?p trung m?t ?i?m mà phan tán r?i ??u, ?? bi?n Phú M? H?ng thành khu ?? th? xanh. T? l? ??t cay xanh trên m?i c? dan Khu ?? th? Phú M? H?ng là 16m2-, r?t cao so v?i t? l? 0,64m2 c?a ng??i dan TP hi?n nay. T?i Khu ?? th? V?n Phúc (ph??ng Hi?p Bình Ph??c, TP Th? ??c), T?p ?oàn ??i Phúc là ch? ??u t? d? án C?ng viên Kênh S?ng Tr?ng r?ng 5ha, kinh phí ??u t? 350 t? ??ng.  

?ng D??ng H?ng Th?ng, Ch? t?ch UBND huy?n Hóc M?n, cho bi?t: th?c hi?n m?c tiêu di?n tích ??t c?ng viên 1m2/ng??i vào n?m 2030, ngoài vi?c x? h?i hóa, thu hút các ngu?n l?c x? h?i, Hóc M?n c? g?ng thay ??i n?p ngh? cách làm ?? t?t c? ng??i dan cùng tham gia tr?ng cay. Bên c?nh s? d?ng ngu?n ngan sách Nhà n??c h?p ly, huy ??ng ngu?n l?c x? h?i ?? ??u t? xay d?ng c?ng viên có di?n tích l?n, huy?n chú tr?ng và yêu c?u các x?, ch? ??u t? ki?m tra, rà soát ?? ph? kín m?ng xanh trong các d? án, khu dan c?. Chính quy?n các c?p t? huy?n ??n x? v?n ??ng, t? ch?c cho ng??i dan tr?ng cay phan tán, làm xanh t? ?p, ???ng sá, t?o c?nh quan m?i tr??ng. M?i ng??i, t?ng h? dan cùng chung tay tr?ng cay xanh t? nhà ra ???ng s? góp ph?n t?ng di?n tích ??t c?ng viên, m?ng cay xanh trên toàn huy?n. 

Nhi?u gi?i pháp phát tri?n c?ng viên

TPHCM ?ang h??ng t?i m?t ?? th? sáng t?o, th?ng minh, xanh s?ch và phát tri?n b?n v?ng, trong ?ó phát tri?n CVCX là m?c tiêu l?n. ?? ???c nh? v?y, nh?t ??nh TP c?n kh?c ph?c nh?ng b?t c?p trong c?ng tác qu?n ly nhà n??c, “?i?m m?t” ??n v?, cá nhan ?? x?y ra tình tr?ng CVCX b? s? d?ng sai m?c ?ích, l?n chi?m m?t b?ng ?? kinh doanh. Bên c?nh ?ó, TP kiên quy?t x? ly các ch? ??u t? khu ?? th?, khu dan c? kh?ng tri?n khai di?n tích CVCX theo k? ho?ch ??ng ky v?i chính quy?n ??a ph??ng. 

L?nh ??o S? QH-KT TPHCM cho bi?t, m?t th?ng tin ?áng m?ng là ??u n?m 2021, UBND TPHCM ?? ban hành quy?t ??nh phê duy?t Ch??ng trình phát tri?n c?ng viên và cay xanh c?ng c?ng trên ??a bàn TP giai ?o?n 2020-2030. Theo ?ó, TPHCM ??t ra ch? tiêu trong giai ?o?n 2020-2025, ??i v?i c?ng viên t?ng thêm t?i thi?u 150ha ??t c?ng viên c?ng c?ng. Di?n tích c?ng viên c?ng c?ng trên ??u ng??i t?ng 0,65m2/ng??i. Trong giai ?o?n 2026-2030, ??i v?i c?ng viên, ??t c?ng viên c?ng c?ng ??t bình quan 1m2/ng??i. T?t c? các d? án khu nhà ? trên ??a bàn TP ??u ???c ??u t? hoàn ch?nh CVCX…

?? th?c hi?n các m?c tiêu trên, TPHCM ?? ra m?t s? nhóm gi?i pháp nh?: Phát tri?n c?ng viên trên ??a bàn TP; trong ?ó, ??i v?i các khu ??t ???c quy ho?ch c?ng viên trong các ?? án quy ho?ch các c?p (1/5000, 1/2000) s? th?c hi?n rà soát, l?p danh m?c, c?p nh?t v? ngu?n g?c khu ??t. Tùy theo tính ch?t c?a t?ng khu ??t s? ?? xu?t l?p d? án xay d?ng ho?c kêu g?i ??u t?. Rà soát, thu h?i vi?c s? d?ng, cho thuê ??t c?ng ???c quy ho?ch là ??t c?ng viên ?? ??u t? xay d?ng c?ng viên.

??ng th?i, ??i v?i các nhà x??ng, nhà máy hi?n h?u trong các khu dan c? thì th?c hi?n vi?c di d?i ra khu v?c phù h?p. ?i?u ch?nh ch?c n?ng các khu ??t này thành ??t c?ng viên, v??n hoa ?? xay d?ng, ph?c v? cho c?ng ??ng dan c? sinh s?ng. Rà soát danh m?c các c?ng viên trong d? án phát tri?n nhà ? ch?a ??u t? xay d?ng, nh?t là các d? án ?? có ng??i dan vào sinh s?ng. ??i v?i nh?ng tr??ng h?p ch?a th?c hi?n ho?c th?c hi?n ch?a hoàn ch?nh thì yêu c?u ch? ??u t? ph?i có k? ho?ch, l? trình h?p ly ?? ??u t? hoàn ch?nh toàn b? CVCX trong d? án ?úng theo quy m? trong ?? án quy ho?ch xay d?ng chi ti?t 1/500 và ??m b?o ch?t l??ng cay xanh, m?ng xanh.

M?t khác, nang cao hi?u qu? qu?n ly, khai thác CVCX hi?n h?u trên ??a bàn TP. Trong ?ó, ??i v?i c?ng viên c?ng c?ng, tri?n khai h??ng d?n l?p và phê duy?t quy ho?ch chi ti?t xay d?ng t?ng m?t b?ng ??i v?i t?ng c?ng viên c?ng c?ng t?p trung. Tr??c m?t, trong giai ?o?n 2020-2021 t?p trung hoàn t?t th?c hi?n ??i v?i các c?ng viên l?n, trung tam trên ??a bàn TP. Th?c hi?n vi?c xác ??nh, thi?t l?p ranh m?c, ch? quy?n, s? hóa các c?ng viên c?ng c?ng trên ??a bàn TP.

Xay d?ng ph?n m?m, c? s? d? li?u ?? th?ng nh?t vi?c qu?n ly quy ho?ch, m?t b?ng các c?ng viên. ??ng th?i, rà soát các tr? s?, c? quan, nhà dan chi?m d?ng trên m?t b?ng các c?ng viên và l?p ?? án th?c hi?n vi?c di d?i ?? tr? l?i m?t b?ng các c?ng viên. Trong giai ?o?n tr??c m?t, các c?ng viên trên ??a bàn TP còn thi?u thì t?n d?ng các qu? ??t m?ng xanh l?n, ??t cay xanh cách ly, ??t d? tr? giao th?ng ?? ??u t?, b? sung các ch?c n?ng t??ng t? nh? c?ng viên.

???C TRUNG - TR?N YêN

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

?ng giáo Ng? Tùng Bích ?ang luy?n ch? cho h?c sinh nghèo vùng biên

“Vi?c nh?” c?a ?ng giáo tu?i bát th?p

V? huy?n biên gi?i Bù ??p, t?nh Bình Ph??c h?i th?m l?p h?c tình th??ng c?a ?ng giáo Ng? Tùng Bích (80 tu?i), h?u nh? ai c?ng bi?t. L?p h?c n?m trong con h?m nh? c?a ?p Tan Hòa (x? Tan Ti?n), h?n 10 n?m qua am th?m nang b??c cho h?c sinh nghèo và con em ??ng bào dan t?c thi?u s? trong hành trình làm ch? con ch?. V?i ?ng giáo Bích, ?ó ch? là vi?c làm “nh? h?n nhi?u so v?i nhi?u vi?c làm khác”.

?nh

??c ?áo sen tr?ng

Nh?ng ki?t tác ngh? thu?t c?a cung ?i?n vàng son, ??n ?ài, l?ng t?m nguy nga, tráng l? d??ng nh? hòa quy?n vào s? thanh tao, tinh khi?t c?a h??ng s?c hoa sen, t?o cho c? ?? Hu? v? ??p riêng, x?a mà kh?ng c?.

Video

Talk show Cau chuy?n th? thao s? ??u tiên v?i c?u HLV Nguy?n Tu?n Phong

Talk show Cau chuy?n th? thao là ch??ng trình hoàn toàn m?i do Báo Sài Gòn Gi?i Phóng Online và SGGP Th? thao Online s?n xu?t theo hình th?c truy?n hình trên n?n t?ng báo ?i?n t?. V?i s? ??u tiên này, ekip ch??ng trình  kính m?i quy v? cùng theo d?i cu?c trò chuy?n ??y chan tình và c?i m? gi?a nhà báo ?? Hoàng v?i c?u Hu?n luy?n viên Nguy?n Tu?n Phong - ng??i t?ng c?ng tác t?i Trung tam ?ào t?o bóng ?á tr? PVF và Tr? ly HLV c?a Sài Gòn FC. 

Giao l?u tr?c tuy?n

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看