Trang tr?i heo t?i t?nh Bình Thu?n c?a C?ng ty Vissan - doanh nghi?p nhi?u n?m tham gia ch??ng trình bình ?n th? tr??ng. ?nh: CAO TH?NG

T?ng h?p tác t?o ngu?n cung, ?n ??nh giá

Theo nh?n ??nh c?a Giám ??c S? C?ng th??ng TPHCM Bùi Tá Hoàng V?, t?ng c??ng h?p tác v?i các t?nh thành là m?t trong nh?ng nhi?m v? ph?i th?c hi?n th??ng xuyên, liên t?c; là c? s? ?? TPHCM ??m b?o ngu?n hàng v?i giá c? ?n ??nh, cung ?ng ??y ?? nhu c?u tiêu dùng c?a ng??i dan.

L??ng tr??c r?i ro ?? h?n ch? phát sinh tranh ch?p

Làm sao ?? tránh b? l?a ??o khi ky k?t h?p tác ??u t? v?i doanh nghi?p n??c ngoài; có cách nào t?n d?ng tri?t ?? ?u ??i t? các hi?p ??nh th??ng m?i t? do hay kh?ng…? Tr?n tr? này c?a m?t s? DN c?ng chính là th?c m?c chung trong quá trình DN Vi?t Nam h?i nh?p san ch?i toàn c?u.
Trái cay Vi?t ???c th? gi?i ?a chu?ng

Trái cay Vi?t ???c th? gi?i ?a chu?ng

Theo k? ho?ch c?a B? NN-PTNT, trong n?m 2021, Vi?t Nam s? có thêm nhi?u lo?i trái cay xu?t kh?u sang nh?ng th? tr??ng khó tính nh? Hoa K?, Nh?t B?n, New Zealand… ??n nay, Vi?t Nam ?? m? c?a ???c 16 th? tr??ng cho nhi?u lo?i trái cay nh? thanh long, nh?n, v?i, xoài, ch?m ch?m, vú s?a, d?a h?u, mít, chu?i. Trong ?ó có 9 lo?i qu? t??i ???c xu?t kh?u chính ng?ch sang Trung Qu?c.
C?n tr?ng tr??c l?a ??o bán hàng qua m?ng

C?n tr?ng tr??c l?a ??o bán hàng qua m?ng

C? quan ch?c n?ng ? TPHCM v?a phát ?i c?nh báo v? tình tr?ng live stream - quay video ?i?n tho?i phát tr?c ti?p trên m?ng x? h?i nh?ng m?t hàng t? n??c ngoài, g?i hàng qua chuy?n phát nhanh, m?i g?i ng??i dan ??u t? vào các app kinh doanh hoàn ti?n. Nhi?u ng??i dan mu?n t?ng thu nh?p ?? b? cu?n vào vòng xoáy kinh doanh này b?t ch?p r?i ro. 
??u t? c?ng ngh? ?? phát tri?n b?n v?ng

??u t? c?ng ngh? ?? phát tri?n b?n v?ng

Nh?ng n?m g?n ?ay, nh? c?ng tác tuyên truy?n t?t, nhi?u h?p tác x? (HTX) ki?u m?i ?? h??ng ??n s?n xu?t s?n ph?m ??t tiêu chu?n an toàn, ch?t l??ng cao, giúp m? hình phát tri?n b?n v?ng và c?i thi?n cu?c s?ng nhi?u n?ng dan. 
Ngành c?ng th??ng TPHCM: Tri?n khai 14 danh m?c ?? án, ch??ng trình tr?ng ?i?m

Ngành c?ng th??ng TPHCM: Tri?n khai 14 danh m?c ?? án, ch??ng trình tr?ng ?i?m

N?m 2021 là n?m ??u tiên th?c hi?n K? ho?ch phát tri?n kinh t? - v?n hóa - x? h?i trên ??a bàn TPHCM giai ?o?n 2021-2025, c?ng là n?m ??u tiên ngành c?ng th??ng t?p trung tri?n khai nhi?u ch??ng trình, ?? án quan tr?ng ???c UBND TPHCM phê duy?t vào tháng 12-2020 v?a qua, góp ph?n h?i ph?c và ??a kinh t? TPHCM ??t m?c t?ng tr??ng t? 6% tr? lên.
Siêu th? GO! và Big C gi?m giá 49%

Siêu th? GO! và Big C gi?m giá 49%

Trong khu?n kh? ch??ng trình “Khai xuan may m?n”, h? th?ng ??i siêu th? GO!  và Big C trên toàn qu?c v?a tri?n khai gi?m giá ??n 40% g?n 1.000 s?n ph?m thu?c nhi?u nhóm ngành hàng nh?: th?c ph?m t??i s?ng, th?c ph?m ch? bi?n, s?a, ?? u?ng, gia v?, n??c ch?m; hóa m? ph?m; hàng gia d?ng; th?i trang; ?? dùng gia ?ình; hàng tiêu dùng thi?t y?u... 
Trái cay t??i ???c ki?m tra d? l??ng thu?c b?o v? th?c v?t,  truy xu?t ngu?n g?c tr??c khi xu?t kh?u

C? h?i t?ng xu?t kh?u n?ng s?n vào th? tr??ng g?n

V?i vi?c ti?p t?c ky k?t Hi?p ??nh ??i tác kinh t? toàn di?n khu v?c (RCEP), các n??c trong khu v?c tham gia ky k?t nh? Vi?t Nam s? thu?n l?i trong v?n chuy?n. RCEP k? v?ng t?ng giá tr? xu?t kh?u cho n?ng nghi?p Vi?t Nam, nh?t là rau qu?, trái cay t??i, nh? gi?m chi phí b?o qu?n, logistics.

Xúc ti?n c?ng nghi?p th??ng m?i

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Phòng cháy ch?a cháy

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看