Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao th?ng

SGGP
Ngay t? khi tái l?p t?nh (n?m 1997), t?nh Bình D??ng ?? xác ??nh k?t c?u h? t?ng giao th?ng là n?n t?ng c?n b?n ??i v?i s? phát tri?n kinh t? - x? h?i, t? ?ó ?? ?u tiên ??u t?, xay d?ng hàng lo?t tr?c giao th?ng ???ng b? huy?t m?ch giúp Bình D??ng tr? thành m?t trong nh?ng t?nh d?n ??u c? n??c v? thu hút ??u t?. 

Tuy nhiên, trong b?i c?nh n?n kinh t? phát tri?n nóng, t?c ?? ?? th? hóa nhanh ?? làm quá t?i h? t?ng ???ng b?, ??t ra v?n ?? ph?i có gi?i pháp ??t phá v? giao th?ng nh?m ?áp ?ng t?t h?n n?a nhu c?u phát tri?n kinh t? - x? h?i.

Bình D??ng ?u tiên phát tri?n h? t?ng giao thông ?nh 1 Tình tr?ng k?t xe, ùn t?c di?n ra hàng ngày trên cao t?c M? Ph??c - Tan V?n. ?nh: V?N PHONG
D?u ?n nh?ng c?ng trình

Trong nhi?u n?m qua, k?t c?u h? t?ng giao th?ng c?a t?nh Bình D??ng phát tri?n c? v? ch?t l??ng l?n quy m?: N?u nh? n?m 1997, t?nh ch? có 2.186km ???ng giao th?ng v?i quy m?, ch?t l??ng ? m?c th?p v?i s? v?n ??u t? cho h? t?ng giao th?ng ch? kho?ng 36,73 t? ??ng thì ??n n?m 2005, toàn t?nh có 5.350km ???ng giao th?ng, g?p 2,5 l?n so v?i n?m 1997, v?i t?ng v?n ??u t? lên t?i 309 t? ??ng, bao g?m 3 tuy?n qu?c l? 1A, 1K, 13 và 10 tuy?n ???ng t?nh, 212 tuy?n ???ng huy?n. ??n n?m 2015, t?ng chi?u dài h? th?ng ???ng b? trên toàn t?nh ?? lên ??n 7.421km (t?ng 2.071km so v?i n?m 2005) g?m 3 tuy?n qu?c l? trên nh?ng v?i t? l? nh?a hóa ??t 100%. Trong ?ó, qu?c l? 13 ?o?n qua t?nh Bình D??ng dài 62km v?i quy m? ???ng c?p 1, 6 làn xe n?i li?n v?i TPHCM, ch?y su?t chi?u dài c?a t?nh, qua t?nh Bình Ph??c, n?i li?n v?i Campuchia ??n biên gi?i Thái Lan. Qu?c l? này ???c xem là “x??ng s?ng” trong h? th?ng giao th?ng c?a t?nh, là ?i?m nh?n n?i b?t v? ki?n trúc ?? th? và phát tri?n c?ng nghi?p - d?ch v? c?a Bình D??ng. Qu?c l? 13 c?ng là hình m?u thành c?ng ??u tiên c?a c? n??c trong b?i c?nh toàn t?nh ch?a có c?ng trình và d? án giao th?ng s? d?ng v?n c?a Chính ph? hay B? GTVT. 

N?m 2009, t?nh Bình D??ng xay d?ng tuy?n ???ng huy?t m?ch M? Ph??c - Tan V?n dài 62km v?i s? v?n 4.300 t? ??ng do T?ng C?ng ty Becamex IDC ??u t?, k?t n?i v?i các tuy?n ???ng, rút ng?n th?i gian, kho?ng cách l?u th?ng và v?n chuy?n hàng hóa. Ch? riêng TP Thu?n An, tuy?n ???ng này ?i qua các ph??ng Bình Chu?n, Thu?n Giao, An Phú giúp k?t n?i v?i các ??a ph??ng khác và ??n các ??n c?ng bi?n, san bay; ??ng th?i là m?t trong nh?ng m?t xích liên k?t vùng và là tr?c giao th?ng B?c - Nam n?i khu v?c Tay Nguyên v?i Vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam. Nh? có con ???ng này và c?u Phú Long m?i ???c ??a vào s? d?ng g?n ?ay, kho?ng cách gi?a TPHCM và Bình D??ng ???c rút ng?n, m? ra nhi?u c? h?i phát tri?n cho t?nh.

??i m?t v?i thách th?c

Dù ???c quan tam ??u t?, nh?ng do t?c ?? phát tri?n nhanh, m?c ?? t?p trung các khu c?ng nghi?p dày ??c, th??ng m?i d?ch v?, v?n chuy?n hàng hóa t?ng nhanh, trong khi k?t c?u h? t?ng giao th?ng Bình D??ng v?n ch?a theo k?p. C? th? là t?c ?? gia t?ng l?u l??ng và ph??ng ti?n v?n t?i (t?nh Bình D??ng hi?n chi?m kho?ng 10% s? l??ng xe container trên toàn qu?c), d?n ??n tình tr?ng ùn t?c giao th?ng mà ?i?m nóng là khu v?c vòng xoay An Phú và ng? t? 550 (TP Thu?n An). T?i các khu v?c này, tình tr?ng k?t xe di?n ra nhi?u n?m qua, nh?t là khi ???ng M? Ph??c - Tan V?n ???c n?i v?i ???ng ?T 743, ng? t? c?a 2 tuy?n ???ng này quá g?n vòng xoay An Phú nên ch? c?n x?y ra ách t?c nh? 1 v? trí s? d?n ??n k?t xe c? khu v?c.

?? gi?i quy?t các thách th?c trên, giai ?o?n 2021-2025, t?nh Bình D??ng xem ??u t? phát tri?n giao th?ng là m?t trong 4 ch??ng trình ??t phá. Theo ?ó, t?nh ti?p t?c xay d?ng h? th?ng giao th?ng ???ng b? theo h??ng k?t n?i ???ng ??a ph??ng v?i h? th?ng giao th?ng c?a Vùng kinh t? tr?ng ?i?m phía Nam, san bay Qu?c t? Long Thành và c?m c?ng bi?n Th? V?i - V?ng Tàu, Hi?p Ph??c - TPHCM, ?? nang cao n?ng l?c l?u th?ng hàng hóa qua các ??u m?i giao th?ng, t?o thu?n l?i thu hút ??u t?, phát tri?n c?ng nghi?p, ?? th?.

Các c?ng trình c? th? s? ???c th?c hi?n th?i gian t?i nh?: ph?i h?p B? GTVT tái kh?i ??ng xay d?ng ???ng H? Chí Minh, ??u t? ???ng Vành ?ai 3 t? Bình Chu?n ?i Qu?c l? 22 và ?o?n t? Nh?n Tr?ch (??ng Nai) ??n Tan V?n (Bình D??ng); Vành ?ai 4  ?o?n t? ?T 744 ??n s?ng Sài Gòn, xay d?ng c?u b?c qua s?ng; ??u t? nang c?p, m? r?ng Qu?c l? 13 và giai ?o?n 2020-2025 hoàn thành c?i t?o các giao l? trên Qu?c l? 13 (t?ng v?n h?n 1.400 t? ??ng); hoàn thành và ??a vào s? d?ng tr?c ???ng M? Ph??c - Tan V?n - Bàu Bàng; nang c?p m? r?ng ???ng ?T 743 lên 6-8 làn xe t?o ti?n ?? hình thành tuy?n ???ng cao t?c TPHCM - Th? D?u M?t - Ch?n Thành… 

H?ND t?nh Bình D??ng c?ng ?? phê duy?t ch? tr??ng ??u t? d? án t?o c?nh quan, ch?ng ùn t?c giao th?ng trên b?n tuy?n ???ng c?a t?nh theo hình th?c ??i tác c?ng - t? (PPP), g?m: ???ng M? Ph??c - Tan V?n; ???ng ?T 746, ?T 747 B và ?T 743. V? quy m?, tuy?n ???ng M? Ph??c - Tan V?n có 6 c?u v??t và 6 h?m chui trên tuy?n chính; 15 h?m chui ???ng ngang; 28 c?u v??t cho ng??i ?i b?; 7 ???ng gom dan sinh d?c tuy?n; duy tu, s?a ch?a ???ng và xay d?ng tr?m thu phí. T?ng v?n ??u t? d? ki?n h?n 9.600 t? ??ng, lo?i h?p ??ng kinh doanh - qu?n ly (O&M), ngu?n v?n th?c hi?n là các kho?n thu t? tr?m thu phí, v?n t? có c?a nhà ??u t? và v?n vay.

Theo nguyên Ch? t?ch n??c Nguy?n Minh Tri?t, t?nh Bình D??ng có ??a th? thu?n l?i, ??t ?ai r?ng r?i, phù h?p ?? phát tri?n các khu c?ng nghi?p, ?? th?. T? th?i k? còn là t?nh S?ng Bé, l?nh ??o t?nh ?? nh?n th?y ???ng qu?c l? 13 n?i t?nh S?ng Bé ??n TPHCM quá nh? h?p, trong khi n?i ?ay ?ang hình thành hàng ch?c khu c?ng nghi?p nên ?? có nhi?u cu?c làm vi?c v?i B? GTVT, v?n ??ng s?c dan, doanh nghi?p làm ???ng BOT có thu phí v?i quy m? d? ki?n 8 làn xe. Tuy nhiên, th?i ?i?m ?ó, B? GTVT ch? ??ng y m? r?ng lên 6 làn và ??n nay tuy?n ???ng qu?c l? 13 huy?t m?ch c?a khu v?c ??ng Nam b? ?? quá t?i tr?m tr?ng.

XU?N TRUNG

Các tin, bài vi?t khác

Phòng cháy ch?a cháy

Thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 

Phát tri?n b?n v?ng

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看