Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Nhi?u gi?i pháp thích ?ng v?i bi?n ??i khí h?u

Theo S? TN-MT TPHCM, thích ?ng v?i tình hình bi?n ??i khí h?u di?n ra ngày càng ph?c t?p, TPHCM ?? và ?ang tri?n khai nhi?u k? ho?ch hành ??ng ?? ?ng phó. ??n c? nh? trong l?nh v?c c?ng nghi?p, thành ph? th?c hi?n c?ng tác ki?m toán n?ng l??ng, xay d?ng m? hình qu?n ly n?ng l??ng ? doanh nghi?p có m?c tiêu th? n?ng l??ng trên 6 tri?u kWh/n?m. 

S?a lu?t, m? ???ng ch?nh trang kênh r?ch

V?i h?n 20.000 c?n nhà ven và trên kênh r?ch là bài toán khó mà TP ph?i gi?i quy?t trong vi?c ch?nh trang ?? th?. Hy v?ng s?p t?i, nh?ng ??i thay t? chính sách pháp lu?t s? làm cu?c cách m?ng trong l?nh v?c ?? th? này.

D? báo sai dan s?, gay khó quy ho?ch ?? th?

Dan s? là n?n t?ng c?a ??t n??c, t?t c? vi?c ho?ch ??nh chi?n l??c, ??u t? h? t?ng k? thu?t - x? h?i… ??u d?a trên c? s? này. N?u d? báo ???c dài h?i v? dan s?, chúng ta s? có ?ng x? t?t v?i ?? th?, t?m nhìn cho hàng tr?m n?m sau.


              ?èn LED chi?u sáng t?i C?ng viên V?n Lang         ?nh: CAO TH?NG

?ng d?ng c?ng ngh? chi?u sáng c?a th? k? 21 ?

??c tính m?i n?m, TPHCM chi 130 t? ??ng cho vi?c chi?u sáng c?ng c?ng và n?u thay th? toàn b? h? th?ng ?èn chi?u sáng hi?n t?i b?ng ?èn LED s? giúp ti?t ki?m r?t nhi?u ?i?n n?ng - quy ra ti?t ki?m ???c 88 t? ??ng/n?m; ??c bi?t, s? gi?m s? l??ng phát th?i khí CO2 ra m?i tr??ng...
N?o vét nhánh r?ch Bà L?n, huy?n Bình Chánh ?? kh?i th?ng dòng ch?y ?nh: THàNH TRí

H?n ch? bê t?ng hóa ?? gi?m ng?p

M?i ?ay, t?i m?t h?i th?o liên quan ??n v?n ?? này, ?ng Hoàng Tùng, Phó giám ??c S? Quy ho?ch và Ki?n trúc TPHCM, c?ng dành th?i l??ng khá nhi?u ?? trình bày v? ch? ?? ?i?u ti?t n??c m?a trong quy ho?ch qu?n ly ?? th?. 
V?ng r?n Nhà Bè

V?ng r?n Nhà Bè

Nhi?u n?m qua, m?i khi tri?u lên là vùng tr?ng sau ? huy?n Nhà Bè (TPHCM) ng?p chìm trong n??c. Nh?ng con ???ng trong huy?n, ??c bi?t là tuy?n ???ng chính Lê V?n L??ng, nhi?u ?o?n ng?p lút sau, ???ng bi?n thành s?ng, mênh m?ng bi?n n??c. Tình tr?ng này ?? gay r?t nhi?u khó kh?n cho ng??i dan trong khu v?c m?u sinh, ?i l?i, h?c hành…
Xay d?ng chung c? xanh - xu h??ng t?t y?u

Xay d?ng chung c? xanh - xu h??ng t?t y?u

??nh tri?u cu?i n?m 2017 ?? ??t m?c m?i, t?i Tr?m Phú An trên s?ng Sài Gòn ??t m?c 1,71m (??nh tri?u n?m 2014 là 1,68m). R? ràng, vi?c ?ng phó v?i ng?p n??c t?i TPHCM lu?n là v?n ?? l?n, ngày càng ph?c t?p. 
M? h? tr? Vi?t Nam d? báo th?i ti?t

M? h? tr? Vi?t Nam d? báo th?i ti?t

C? quan Phát tri?n qu?c t? M? (USAID) v?a ph?i h?p v?i C? quan Hàng kh?ng V? tr? Hoa K? (NASA) th?c hi?n d? án h? tr? Vi?t Nam c?i thi?n n?ng l?c d? báo th?i ti?t.
Quy ho?ch Khu ?? th? du l?ch bi?n C?n Gi?

Quy ho?ch Khu ?? th? du l?ch bi?n C?n Gi?

UBND TPHCM v?a giao S? Quy ho?ch và Ki?n trúc TP h??ng d?n C?ng ty c? ph?n ?? th? du l?ch C?n Gi? l?p và tri?n khai th?c hi?n d? án Khu ?? th? du l?ch bi?n C?n Gi? (quy m? 2.870ha), t?i x? Long Hòa và th? tr?n C?n Th?nh, huy?n C?n Gi?, theo k?t lu?n c?a Ban Th??ng v? Thành ?y. 
H? tr? nhà ? b? ?nh h??ng khi nang ???ng

H? tr? nhà ? b? ?nh h??ng khi nang ???ng

V?n phòng UBND TPHCM v?a có v?n b?n truy?n ??t k?t lu?n, ch? ??o c?a Phó Ch? t?ch UBND TP Tr?n V?nh Tuy?n v? m?c h? tr? cho ch? s? h?u nhà ? riêng l? b? ?nh h??ng b?i các d? án ??u t? xay d?ng nang c?p ???ng giao th?ng có cao ?? chênh l?ch so v?i cao ?? hi?n tr?ng c?a nhà ? trên ??a bàn thành ph?.
C?i t?o 60,3km kênh r?ch

C?i t?o 60,3km kênh r?ch

Theo Trung tam ?i?u hành ch??ng trình ch?ng ng?p n??c TPHCM, ?? gi?i quy?t thoát n??c và ch?ng ng?p cho khu v?c TPHCM, hi?n TP ?ang tri?n khai th?c hi?n 2 quy ho?ch ?? ???c Th? t??ng Chính ph? phê duy?t. ?ó là Quy ho?ch t?ng th? h? th?ng thoát n??c TPHCM ??n n?m 2020, Quy?t ??nh 752 phê duy?t n?m 2001 và Quy ho?ch th?y l?i ch?ng ng?p úng khu v?c TPHCM theo Quy?t ??nh 1547 ???c phê duy?t vào n?m 2008.

Xúc ti?n c?ng nghi?p th??ng m?i

Linh ho?t th? tr??ng, gi? ?à t?ng tr??ng

Các doanh nghi?p ngành ch? bi?n l??ng th?c - th?c ph?m ?ang th?c hi?n nhi?u gi?i pháp trong b?i c?nh chi phí ??u vào t?ng cao và s? c?nh tranh hàng ngo?i nh?p ngày càng gay g?t.

H?p tác kinh t? và ??u t?

Long An - “??a ch? ??” thu hút ??u t?

V?i chi?n l??c ??u t? h? t?ng và chính sách h?p ly trong th?i gian qua ?? giúp t?nh Long An tr? thành ?i?m sáng, “??a ch? ??” thu hút ??u t?, nh?t là ??u t? n??c ngoài. ??ng th?i, Long An c?ng bi?t cách khai thác các ti?m n?ng, l?i th? c?a ??a ph??ng mình ?? v??n lên phát tri?n trong t?p ??u c?a khu v?c ?BSCL. 

Phòng cháy ch?a cháy

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看