B?t kh?n c?p 1 ??i t??ng dam ? ng??i d??i 16 tu?i

SGGPO
Ngày 4-4, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Chau Thành (t?nh Trà Vinh) cho bi?t, v?a thi hành l?nh b?t kh?n c?p Nguy?n Thi?n Toàn (28 tu?i, ng? ?p Trà Cu?n, x? Vinh Kim, huy?n C?u Ngang) v? hành vi dam ? ??i v?i ng??i d??i 16 tu?i.
B?t kh?n c?p 1 ??i t??ng dâm ô ng??i d??i 16 tu?i ?nh 1 ??i t??ng Toàn b? b?t kh?n c?p ?? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t. ?nh: C.A cung c?p

Trong kho?ng 3 tháng qua, trên ?o?n qu?c l? 53 (thu?c x? Ph??c H?o, huy?n Chau Thành), nhi?u n? sinh ?? tu?i t? 13 ??n d??i 16 tu?i ?i ngang ?o?n ???ng này ??u b? m?t ??i t??ng l? m?t ch?n ???ng, s? vào vùng nh?y c?m. Sau ?ó, ??i t??ng còn khoe “c?a quy” c?a mình.

Qua ph?n ánh c?a ng??i dan, l?c l??ng ch?c n?ng ?? theo d?i, n?m tình hình. ??n ngày 3-4, c?ng an ?? b?t gi? Nguy?n Thi?n Toàn, khi ??i t??ng ?ang th?c hi?n hành vi sàm s? v?i 1 n? sinh trên ???ng ?i h?c.

T?i c? quan c?ng an, Toàn th?a nh?n toàn b? hành vi ph?m t?i c?a mình.

Hi?n c? quan ch?c n?ng ?ang c?ng c? h? s? ?? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t. 

TíN HUY

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看