B?t ??i t??ng ??a ng??i ra n??c ngoài trái phép

SGGP
Ngày 3-4, C? quan An ninh ?i?u tra C?ng an t?nh Hà T?nh ?? kh?i t? v? án, kh?i t? b? can, l?nh b?t t?m giam Hoàng Ngh?a S? (27 tu?i, trú x? ??c Liên, huy?n V? Quang, t?nh Hà T?nh) ?? ?i?u tra v? hành vi “T? ch?c, m?i gi?i cho ng??i khác tr?n ?i n??c ngoài ho?c ? l?i n??c ngoài trái phép”.

??i t??ng Hoàng Ngh?a S?

??i t??ng Hoàng Ngh?a S?

N?m 2017, S? ?i lao ??ng t?i Trung Qu?c. Quá trình làm vi?c t?i ?ay, S? móc n?i v?i m?t s? ??i t??ng ?? ??a ng??i Vi?t Nam v??t biên sang Trung Qu?c qua ???ng mòn, l?i m? v?i m?c phí 8 - 10 tri?u ??ng/ng??i.

Tháng 3-2018, S? v? n??c ??a 8 ng??i Vi?t Nam v??t biên trái phép sang Trung Qu?c. Sau khi s?p x?p n?i ? cho 8 lao ??ng nói trên, S? tr? l?i Vi?t Nam thì b? b?t. 

D??NG QUANG

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

B?t t?m giam tr??ng phòng c?ng ch?ng liên quan v? làm gi? s? ??

B?t t?m giam tr??ng phòng c?ng ch?ng liên quan v? làm gi? s? ??

Chi?u 5-4, l?nh ??o C?ng an t?nh Qu?ng Nam cho bi?t, C? quan C?nh sát ?i?u tra ?? thi hành quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh b?t t?m giam 4 tháng ??i v?i ?ng Bùi V?n ?n (67 tu?i, làm vi?c t?i V?n phòng C?ng ch?ng Bùi ?n, ph??ng ?i?n Ng?c, th? x? ?i?n Bàn, Qu?ng Nam) ?? ?i?u tra hành vi “Thi?u trách nhi?m gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

T? v?n Pháp lu?t

Thanh tra khi?u n?i, t? cáo

V? ch?ng ?ng D?ng “lò v?i” g?p báo chí nói r? v? v? t? cáo ?ng V? Hoàng Yên

Chi?u ngày 16-3, t?i khu du l?ch ??i Nam, ?ng Hu?nh Uy D?ng (còn g?i là "D?ng lò v?i", Ch? t?ch H?QT CTCP ??i Nam) và v? là bà Nguy?n Ph??ng H?ng (T?ng Giám ??c Khu du l?ch ??i Nam) ?? t? ch?c bu?i g?p g? báo chí và truy?n th?ng ?? chia s? thêm các th?ng tin v? v? vi?c t? cáo ?ng V? Hoàng Yên l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n.

An ninh - tr?t t?

Cháy x??ng nh?a ? qu?n 11, nhi?u tài s?n b? thiêu r?i

Khuya ngày 6-4, ng??i dan phát hi?n l?a kèm theo khói ?en b?c lên t? x??ng nh?a ? con h?m trên ???ng L?c Long Quan, ph??ng 10, qu?n 11, TPHCM nên h? hoán d?p l?a. V? cháy làm nhi?u tài s?n b? thiêu r?i, may m?n kh?ng có th??ng vong v? ng??i. 

V? án

C?u B? tr??ng B? C?ng th??ng V? Huy Hoàng s?p h?u tòa tr? l?i

Ngày 22-4, Toà án nhan dan TP Hà N?i s? m? l?i phiên tòa xét x? s? th?m c?u B? tr??ng B? C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? án "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" và "Vi ph?m các quy ??nh v? qu?n ly ??t ?ai" x?y ra t?i B? C?ng Th??ng và TPHCM.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看