B?o ??m quy?n l?i c?a h?c sinh ? các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p

SGGP
V? hàng tr?m h?c sinh H?c vi?n Múa Vi?t Nam kh?ng ???c c?p b?ng, gay x?n xao d? lu?n trong tu?n qua, ??n nay ?? ???c B? VH-TT-DL và B? GD-?T ph?i h?p gi?i quy?t. Tuy v?y, qua v? vi?c này cho th?y ho?t ??ng ?ào t?o c?a các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ?ang có nhi?u v?n ??, quy?n l?i h?c t?p c?a h?c sinh ch?a ???c ??m b?o.

H?c sinh Tr??ng Cao ??ng Ngh? Long Biên,  Hà N?i trong m?t gi? h?c. ?nh: QUANG PHúC

H?c sinh Tr??ng Cao ??ng Ngh? Long Biên, Hà N?i trong m?t gi? h?c. ?nh: QUANG PHúC

C? s? giáo d?c ngh? nghi?p kh?ng có ch?c n?ng d?y b? túc v?n hóa

?ng Tr?n V?n H?i, Quy?n Giám ??c H?c vi?n Múa Vi?t Nam, cho bi?t có 273 h?c viên vào tr??ng t? n?m 2012 ??n n?m 2016, ??c bi?t là nh?ng em h?c h? cao ??ng, b? v??ng m?c v? b?ng c?p do “l?i k? thu?t”. C? th?, v?i b?ng THCS và THPT, tr??ng d?y theo Quy?t ??nh 92 v? ch??ng trình khung giáo d?c trung h?c chuyên nghi?p thu?c ngành múa.

Theo quy ??nh, sau khi hoàn thành ch??ng trình trung c?p chuyên nghi?p (TCCN), h?c sinh ???c c?p b?ng t?t nghi?p trình ?? trung c?p, kh?ng có b?ng t?t nghi?p THCS, THPT, nh?ng v?n ???c thi lên ??i h?c ? các tr??ng nhóm v?n hóa, ngh? thu?t. Tuy nhiên, t? n?m 2017 tr? l?i ?ay, theo quy ??nh, các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ph?i liên k?t v?i trung tam giáo d?c th??ng xuyên (GDTX) ?? b? túc v?n hóa cho h?c sinh, kh?ng ???c t? ch?c d?y v?n hóa nh? tr??c. Do H?c vi?n Múa Vi?t Nam khi ?ó “ch?a nh?n th?y nhu c?u” nên ?? kh?ng liên k?t v?i trung tam GDTX ?? b? túc v?n hóa cho h?c sinh, do ?ó d?n ??n tình tr?ng các em h?c xong kh?ng có b?ng THCS, THPT, b?i vi?c ?ào t?o v?n hóa c?a h?c vi?n là kh?ng ?úng quy ??nh.

Ngoài v?n ?? b?ng t?t nghi?p THCS và THPT, sinh viên cao ??ng chính quy ngành di?n viên múa c?a H?c vi?n Múa Vi?t Nam còn kh?ng ???c c?p b?ng TCCN. Ly do, t? n?m 2012, tr??ng xin phép m? ch??ng trình tích h?p ??c thù, tuy?n sinh ??u vào là trung c?p và ??u ra là cao ??ng. Tuy nhiên, khi th?c hi?n nhà tr??ng ?? x?y ra “l?i k? thu?t”, kh?ng ??ng ky ??u vào là trung c?p v?i B? GD-?T mà ch? ??ng ky ??u ra là cao ??ng. Vì v?y, khi h?t giai ?o?n 1 (trung c?p) ?? chuy?n sang giai ?o?n 2 (cao ??ng), tr??ng kh?ng ???c c?p b?ng TCCN. Vi?c ?ào t?o này c?a h?c vi?n ?? khi?n hàng tr?m em h?c sinh “ch?t d?”. ?? b?o ??m quy?n l?i cho h?c sinh, B? GD-?T ?? cho phép H?c vi?n Múa Vi?t Nam c?p b?ng t?t nghi?p TCCN và gi?y ch?ng nh?n hoàn thành các m?n v?n hóa THPT cho nh?ng h?c viên g?p v??ng m?c v? b?ng c?p.

T? v? vi?c này, d? lu?n ??t ra v?n ?? ?ào t?o c?a các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p ?? b?o ??m quy?n l?i h?c t?p c?a h?c sinh. B? GD-?T kh?ng ??nh, theo quy ??nh c?a Lu?t Giáo d?c 2019, ch? có trung tam GDTX, trung tam giáo d?c ngh? nghi?p - GDTX ???c th?c hi?n ch??ng trình GDTX c?p THPT.

C? th?, ch??ng trình GDTX l?y v?n b?ng c?a h? th?ng giáo d?c qu?c dan g?m: ??i v?i giáo d?c ph? th?ng là ch??ng trình GDTX c?p THCS và THPT (B? GD-?T c?p phép); ??i v?i giáo d?c ngh? nghi?p là ch??ng trình GDTX trình ?? trung c?p và trình ?? cao ??ng (B? L?TB-XH c?p phép); ??i v?i trình ?? ??i h?c là ch??ng trình GDTX trình ?? ??i h?c (B? GD-?T c?p phép). “Các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p kh?ng có ch?c n?ng gi?ng d?y ch??ng trình GDTX c?p THPT. T? tr??c ??n nay, B? GD-?T c?ng ch?a có quy ??nh cho phép các c? s? giáo d?c ngh? nghi?p th?c hi?n gi?ng d?y ch??ng trình GDTX c?p THPT”, ?ng Hoàng ??c Minh, V? tr??ng V? GDTX (B? GD-?T), kh?ng ??nh.

V?i nh?ng h?c sinh t?t nghi?p THCS vào h?c trình ?? trung c?p, có nguy?n v?ng h?c ??ng th?i ch??ng trình GDTX c?p THPT ?? d? thi l?y b?ng t?t nghi?p THPT thì các tr??ng trung c?p, cao ??ng c?n ph?i h?p v?i trung tam GDTX, trung tam giáo d?c ngh? nghi?p - GDTX ?óng trên ??a bàn ?? các trung tam t? ch?c gi?ng d?y ch??ng trình GDTX c?p THPT. Các trung tam GDTX s? c? giáo viên ??n các tr??ng trung c?p, cao ??ng ngh? ?? d?y ch??ng trình GDTX c?p THPT cho h?c sinh.

S? quy ??nh r?

Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p 2014 quy ??nh: “B? tr??ng B? GD-?T quy ??nh kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT mà ng??i h?c ph?i tích l?y ?? h?c trình ?? cao ??ng”. Theo ?ng Hoàng ??c Minh, m?c dù Lu?t Giáo d?c ngh? nghi?p có hi?u l?c t? ngày 1-7-2015, nh?ng ?? phù h?p v?i ch??ng trình giáo d?c ph? th?ng m?i, B? GD-?T ch?a có ?? c? s? khoa h?c ?? ban hành th?ng t? quy ??nh kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT mà ng??i h?c ph?i tích l?y ?? h?c trình ?? cao ??ng. Do ?ó, trong th?i gian chuy?n ti?p, ngày 23-6-2017, B? GD-?T ?? ban hành c?ng v?n s? 2691/BGD?T-GD?H v? vi?c ph?i h?p m?t s? ho?t ??ng trong giáo d?c ngh? nghi?p, cho phép các tr??ng cao ??ng, trung c?p t? ch?c gi?ng d?y và c?p gi?y ch?ng nh?n hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT mà ng??i h?c ph?i tích l?y ?? h?c trình ?? cao ??ng”. T?i ?ay, B? GD-?T s? hoàn thi?n và ban hành th?ng t? quy ??nh kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT cho h?c sinh có b?ng t?t nghi?p THCS vào h?c trình ?? trung c?p h?c lên trình ?? cao ??ng phù h?p v?i ch??ng trình giáo d?c ph? th?ng 2018. 

Th?ng t? này s? theo h??ng, kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT d?y trong tr??ng ngh? ph?i phù h?p v?i ngành ngh? ?ào t?o c?a h?c sinh và ?? ?? h?c sinh theo h?c trình ?? cao h?n ? giáo d?c ngh? nghi?p. Theo ?ó, ??i v?i h?c sinh t?t nghi?p THCS vào h?c trình ?? trung c?p, n?u ch? có nhu c?u h?c kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT ?? h?c lên trình ?? cao ??ng, các tr??ng trung c?p, cao ??ng t? ch?c d?y kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa này theo quy ??nh và c?p gi?y ch?ng nh?n ??t yêu c?u hoàn thành kh?i l??ng ki?n th?c v?n hóa THPT ?? h?c lên trình ?? cao ??ng theo quy ??nh. V?i h?c sinh t?t nghi?p THCS vào h?c trình ?? trung c?p, n?u có nguy?n v?ng ??ng th?i h?c ch??ng trình GDTX c?p THPT ?? d? thi t?t nghi?p THPT, các tr??ng trung c?p, cao ??ng ph?i ph?i h?p v?i trung tam GDTX, trung tam giáo d?c ngh? nghi?p - GDTX ?? các trung tam ch? trì vi?c t? ch?c d?y ch??ng trình GDTX c?p THPT ??m b?o ch?t l??ng.

L?M NGUYêN

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

H??ng nghi?p - tuy?n sinh

Các tr??ng quan ??i c?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021

Ban Tuy?n sinh quan s? B? Qu?c phòng v?a c?ng b? th?ng tin tuy?n sinh n?m 2021, các tr??ng trong quan ??i ti?p t?c th?c hi?n tuy?n sinh theo ph??ng án c?a B? GD-?T, s? d?ng k?t qu? thi t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng ?? xét tuy?n.

Giáo d?c h?i nh?p

Khai tr??ng Trung tam Giáo d?c Troia ? qu?n Tan Bình

Troia kh?ng ch? ?ào t?o ngo?i ng? nh? các trung tam th?ng th??ng mà ?ào t?o g?n v?i ??nh h??ng ngh? nghi?p c? th? cho t?ng nhóm ??i t??ng khác nhau nh? du h?c, ??nh c? hay ?? ?i lao ??ng ? n??c ngoài.

V?n hay ch? t?t

Trao gi?i “V?n hay ch? t?t” và “L?n lên cùng sách”

H?i thi “V?n hay ch? t?t” c?p thành ph? l?n th? 21 ???c t? ch?c vào ngày 7-1 và h?i thi “L?n lên cùng sách” l?n th? 6 ???c t? ch?c vào ngày 8-1 v?a qua ?? khép l?i thành c?ng t?i L? t?ng k?t trao gi?i sáng nay 15-1 t?i TPHCM.

Gi?i th??ng v? tr??ng to?n

Gi?i th??ng V? Tr??ng To?n 2020: Nh?ng c?ng hi?n trong s? nghi?p “tr?ng ng??i”

Ghi nh?n 4 trong s? 50 g??ng nhà giáo là cán b?, giáo viên ???c trao gi?i th??ng V? Tr??ng To?n 2020, chúng t?i nh?n th?y các th?y c? là nh?ng giáo viên nhi?t huy?t, say mê v?i ngh?, có nhi?u ?óng góp trong c?ng tác giáo d?c, lan t?a các sáng ki?n hay v? ??i m?i ph??ng pháp qu?n ly và t? ch?c gi?ng d?y, ???c ??ng nghi?p tin yêu, ph? huynh và h?c sinh kính tr?ng.

H?c b?ng nguy?n v?n h??ng

Mong ??c c?a ng??i truy?n l?a

Bu?i sáng cu?i tu?n, các bác s? tr?, sinh viên ngành y d??c t?ng ???c nh?n h?c b?ng Nguy?n V?n H??ng ?? h?n nhau ??n th?m gia ?ình bác s? T? Trung Qu?c, m?nh th??ng quan ?ng h? tài chính giúp sinh viên có hoàn c?nh khó kh?n v??t khó v??n lên trong h?c t?p, th?c hi?n ??c m? khoác áo blouse tr?ng, trong h?n 10 n?m qua. 

Gi?i th??ng t?n ??c th?ng

Hun ?úc ng?n l?a sáng t?o

“N?u kh?ng có bà Bé Ba, ch?c gi? này chúng t?i ?? b? cu?c và phá s?n”, ?ng Ph?m Thành L?c, C?ng ty c? ph?n N?ng nghi?p c?ng ngh? cao Thanh Bình, b?c b?ch trong lúc d?n chúng t?i ?i th?m nh?ng m? hình tr?ng khí canh ??y ?p rau xanh ? huy?n C? Chi, TPHCM. 

Di?n ?àn Ch?ng b?nh thành tích trong giáo d?c

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看