AI ph?i gi?i quy?t các v?n ?? c?p thi?t trong ??i s?ng

SGGP
Chi?u 2-4, ?oàn c?ng tác c?a B? KH-CN do Th? tr??ng B? KH-CN Bùi Th? Duy d?n ??u ?? có bu?i làm vi?c v?i UBND TPHCM xung quanh ch??ng trình Tri?n khai chi?n l??c qu?c gia v? nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng Trí tu? nhan t?o (AI) ??n n?m 2030 cùng k? ho?ch tri?n khai ch??ng trình nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng AI t?i TPHCM giai ?o?n 2020 - 2030. 

M?c tiêu l?n nh?ng ph?i làm c? th?

T?i cu?c h?p, Phó ch? t?ch UBND TPHCM D??ng Anh ??c kh?ng ??nh, TPHCM lu?n xác ??nh là ??a ph??ng ?i ??u trong ch??ng trình nghiên c?u, phát tri?n và ?ng d?ng AI nên ?? ??t ra các m?c tiêu l?n, mang t?m vóc. Th?i gian qua, TP liên t?c ph?i h?p v?i B? KH-CN t? ch?c các ho?t ??ng nh?m th?c hi?n ch??ng trình AI hi?u qu? nh?t. 

“Khi nói tri?n khai AI, Chính ph? xác ??nh AI là v?n ?? kinh t? - x? h?i ch? kh?ng còn là v?n ?? khoa h?c vì l?i ích, hi?u qu? c?a AI ?? ???c th? hi?n r? ràng. AI nên t?p trung ??n giáo d?c, khoa h?c c?ng ngh? và th?ng tin truy?n th?ng”, Th? tr??ng Bùi Th? Duy phát bi?u. 

Trên c? s? ?ó, Th? tr??ng Bùi Th? Duy cho r?ng, m?c tiêu và ??nh h??ng l?n nh?ng làm ph?i c? th?. AI hay CNTT ph?i g?n v?i các ngành khác, AI ph?i g?n v?i các v?n ?? kinh t? - x? h?i, gi?i quy?t các v?n ?? c?p thi?t trong ??i s?ng. ?? án AI giao thoa v?i các ?? án CNTT khác nên v?n ?? ??t ra là TPHCM c?n ?ng d?ng AI cho 3 l?nh v?c: an ninh tr?t t?; các d?ch v? c?a ng??i dan liên quan ??n s?c kh?e, d?ch v? c?ng, tài chính; qu?n ly tài nguyên - m?i tr??ng. 

AI ph?i gi?i quy?t các v?n ?? c?p thi?t trong ??i s?ng ?nh 1 TPHCM ?ng d?ng AI vào camera nh?m ??m b?o tr?n t? an toàn giao th?ng. ?nh: D?NG PH??NG
Th? tr??ng B? KH-CN Bùi Th? Duy c?ng ?? xu?t TPHCM c?n gi?i quy?t bài toán các nhà khoa h?c t?o ra s?n ph?m nh?ng kh?ng ?ng d?ng ???c cho c? quan nhà n??c và phía c? quan nhà n??c làm gì ?? ??t hàng cho các nhà khoa h?c nghiên c?u. Qua ?ay, Th? tr??ng Bùi Th? Duy c?ng ?? xu?t TPHCM ch?n TP Th? ??c là n?i th? nghi?m các ch??ng trình AI c?a TPHCM. 

Thúc ??y doanh nghi?p ?ng d?ng AI trong chuy?n ??i s?

UBND TPHCM ?? ban hành Quy?t ??nh s? 575/Q?-UBND phê duy?t Ch??ng trình “Nghiên c?u và phát tri?n ?ng d?ng trí tu? nhan t?o (AI) t?i TPHCM giai ?o?n 2020-2030” v?i m?c tiêu ??a AI tr? thành m?t trong nh?ng c?ng ngh? c?t l?i trong xay d?ng ?? th? sáng t?o, thành ph? th?ng minh, thúc ??y phát tri?n kinh t? s? nhanh, b?n v?ng.

Ch??ng trình AI c?a thành ph? c?ng ??t các m?c tiêu c? th?: xay d?ng c? ch?, chính sách và th? tr??ng phát tri?n AI; xay d?ng h? t?ng tính toán (h? t?ng s?, h? t?ng siêu máy tính x? ly, phan tích AI, ph?c v? các ho?t ??ng trong h? sinh thái AI g?m nghiên c?u, khai thác và th? nghi?m); xay d?ng h? t?ng d? li?u (trong ?ó d? li?u dùng chung, d? li?u chia s?, d? li?u m? c?a các l?nh v?c thu?c t?t c? c? quan qu?n ly nhà n??c và d? li?u c?ng ??ng); 100% c? quan qu?n ly nhà n??c có c? s? d? li?u nghi?p v? ???c k?t n?i, chia s?, m? ph?c v? ?ng d?ng AI; nghiên c?u, phát tri?n và th? nghi?m các ?ng d?ng AI (nhóm gi?i pháp: ?? án ?? th? sáng t?o, ?? th? th?ng minh, trong ?ó ?u tiên áp d?ng c?ng ngh? AI vào các v?n ?? c?p bách ?nh h??ng ??n ??i s?ng ng??i dan).  

?oàn c?ng tác c?a B? KH-CN ?ánh giá cao và k? v?ng Ch??ng trình AI c?a TPHCM s? t?o ?i?u ki?n cho doanh nghi?p kh?i nghi?p, doanh nghi?p nh? và v?a trong l?nh v?c AI phát tri?n, ??ng th?i thu hút v?n ??u t? vào l?nh v?c AI; thúc ??y các doanh nghi?p tri?n khai ?ng d?ng AI trong chuy?n ??i s? nh?m phát huy n?i l?c, t?ng tính c?nh tranh... Bên c?nh ?ó, ?oàn c?ng góp y TPHCM c?n xay d?ng các s?n ph?m, th??ng hi?u l?n trong l?nh v?c AI. Th? tr??ng Bùi Th? Duy mong mu?n TPHCM quan tam ??n vi?c thí ?i?m ??t hàng và mua s?m c?ng các s?n ph?m AI t? các doanh nghi?p kh?i nghi?p ?? t?o ?i?u ki?n cho các doanh nghi?p này phát tri?n. Song song ?ó c?n ti?p t?c xay d?ng ngu?n nhan l?c, phát tri?n ?ng d?ng AI ? t?ng ngành c? th?.

Bá T?N

Các tin, bài vi?t khác

??c nhi?u nh?t

Kh?i ??ng ch??ng trình Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021

Kh?i ??ng ch??ng trình Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021

Ngày Chuy?n ??i s? Vi?t Nam 2021 (Vietnam DX Day 2021) d? ki?n s? có s? tham gia c?a 3.000 ??i bi?u. Ch??ng trình s? t?p trung vào 4 n?i dung chính: C?p nh?t xu th? chuy?n ??i s?; gi?i thi?u ph??ng pháp chuy?n ??i s? hi?u qu?; chia s? kinh nghi?m chuy?n ??i s? thành c?ng; và k?t n?i cung c?u chuy?n ??i s?.

S?n ph?m c?ng ngh?

Epson Vi?t Nam thu h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh

Epson Vi?t Nam ph?i h?p cùng L?i ?ay Refill Station, m?t th??ng hi?u h??ng ??n s? b?n v?ng và than thi?n v?i m?i tr??ng, phát ??ng chi?n d?ch “Be Cool with Epson” qua hành ??ng n?p h?p m?c c?, góp qu? tr?ng cay xanh.

Cau chuy?n c?ng ngh?

Th? tr??ng - chính sách

Laptop ngày càng r? và “ngon”

Hi?n nay, laptop kh?ng còn là th? tài s?n mà là c?ng c? ?? “ki?m c?m”, h?c t?p t? h?c sinh ti?u h?c cho ??n ??i h?c, nh?t là trong mùa d?ch Covid-19 n?m ngoái t?i nay. Cùng c?u hình, nh?ng laptop ?ang có xu h??ng ngày càng r?, tính theo m?c thu nh?p và tiêu dùng trung bình c?a ng??i lao ??ng.
ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看