Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình kh?ng m?i

Trong su?t 33 n?m hình thành và phát tri?n, Agribank lu?n n? l?c v??t qua m?i khó kh?n, thách th?c, kh?ng ??nh vai trò ch? l?c trên th? tr??ng tài chính n?ng th?n và ?i ??u th?c hi?n trách nhi?m x? h?i c?a m?t doanh nghi?p l?n ??i v?i c?ng ??ng.

Agribank ???c ??ng, Chính ph? ghi nh?n là doanh nghi?p có thành tích xu?t s?c ph?c v? phát tri?n kinh t? n?ng nghi?p, n?ng th?n và n?ng dan trong th?i k? ??i m?i, ngan hàng vì c?ng ??ng, doanh nghi?p th?c hi?n t?t trách nhi?m x? h?i và phát tri?n c?ng ??ng.

Agribank là m?t trong nh?ng ngan hàng th??ng m?i ch? l?c c?a Nhà n??c, bám sát và th?c hi?n theo ?úng các ch? tr??ng, ???ng l?i, chính sách c?a ??ng, c?a Ngan hàng Nhà n??c, hoàn thành t?t các nhi?m v? ???c giao trong vi?c th?c thi chính sách ti?n t?, th?c hi?n kinh doanh ch?t l??ng, hi?u qu?, ph?c v? t?t cho tín d?ng n?ng nghi?p n?ng th?n. Cùng v?i ?ó, Agribank lu?n tích c?c tri?n khai r?t nhi?u ch??ng trình, ho?t ??ng x? h?i t? thi?n giàu y ngh?a nhan v?n, ??m b?o an sinh x? h?i, h??ng t?i c?ng ??ng và vì s? phát tri?n c?a c?ng ??ng. Agribank gi? vai trò tích c?c trong Ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia v? phát tri?n n?ng th?n m?i, góp ph?n làm thay ??i b? m?t các vùng n?ng th?n trong c? n??c.

M?i n?m Agribank ??u dành hàng tr?m t? ??ng ?? th?c hi?n nhi?u ch??ng trình an sinh x? h?i, t?p trung vào các l?nh v?c xóa ?ói gi?m nghèo, ??n ?n ?áp ngh?a, tài tr? giáo d?c, y t?, giao th?ng n?ng th?n, quan tam chia s? và h? tr? ng??i nghèo, ??ng bào vùng sau vùng xa, dan t?c thi?u s? còn nhi?u khó kh?n và gi?m thi?u thi?t h?i thiên tai d?ch b?nh, h??ng v? bi?n ??o quê h??ng… Trong giai ?o?n 2009 - 2020, Agribank ?? dành kho?ng 3.520 t? ??ng ?? tri?n khai các ho?t ??ng an sinh x? h?i trên toàn qu?c, riêng n?m 2020 – m?t n?m ??y bi?n ??ng và khó kh?n nh?ng Agribank v?n ?u tiên dành 400 t? ??ng cho các ho?t ??ng thi?n nguy?n.

Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình không m?i ?nh 1 Ho?t ??ng an sinh x? h?i lu?n ???c Agribank tri?n khai song song cùng ho?t ??ng kinh doanh trong nhi?u n?m qua
Là “?i?m t?a” v?ng ch?c c?a nhà n?ng 

Agribank là ngan hàng tiên phong tham gia ??u t? các ch??ng trình tr?ng ?i?m, ch??ng trình l?n c?a Chính ph? v? chính sách tín d?ng ph?c v? phát tri?n n?ng nghi?p, n?ng th?n. Hi?n nay, Agribank ?ang t?p trung tri?n khai hi?u qu? 7 ch??ng trình tín d?ng chính sách và 2 ch??ng trình m?c tiêu qu?c gia v? xay d?ng n?ng th?n m?i, gi?m nghèo b?n v?ng: Cho vay theo Ngh? ??nh 41/2010/N?-CP v? chính sách tín d?ng ph?c v? phát tri?n n?ng nghi?p, n?ng th?n; Ngh? ??nh 55/2015/N?-CP v? chính sách phát tri?n n?ng nghi?p, n?ng th?n; cho vay theo Quy?t ??nh 68/2013/Q?-TTg c?a Th? t??ng Chính ph? v? chính sách h? tr? nh?m gi?m t?n th?t trong n?ng nghi?p; cho vay tái canh cay cà phê; tri?n khai thí ?i?m cho vay cánh ??ng m?u l?n và chu?i liên k?t, s?n xu?t ?ng d?ng c?ng ngh? cao t?i các ??a ph??ng trên c? n??c; tri?n khai Ngh? ??nh 67/2014/N?-CP c?a Chính ph? v? m?t s? chính sách phát tri?n th?y s?n nh?m “ti?p s?c” ng? dan bám bi?n và chung tay cùng c? n??c xay d?ng n?ng th?n m?i; Th?c hi?n Ngh? quy?t 30a/2008/NQ-CP v? ch??ng trình h? tr? gi?m nghèo nhanh và b?n v?ng ??i v?i 62 huy?n nghèo thu?c 20 t?nh trên c? n??c... Th?c hi?n các ch??ng trình tín d?ng chính sách c?a Chính ph?, ??ng v?n c?a Agribank ?? giúp thoát nghèo và t?o c? h?i làm giàu cho nhi?u n?ng dan, góp ph?n quan tr?ng vào quá trình chuy?n d?ch c? c?u kinh t? ? m?i ??a ph??ng, th?c s? là ?òn b?y hi?u qu? trong phát tri?n n?ng nghi?p, n?ng th?n và xay d?ng n?ng th?n m?i, t?ng b??c th?c hi?n thành c?ng ?? án tái c? c?u n?n n?ng nghi?p Vi?t Nam.

Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình không m?i ?nh 2 ??ng v?n c?a Agribank "len l?i" t?i t?ng th?n, xóm, giúp cho nhi?u h? n?ng dan trên kh?p c? n??c có cu?c s?ng ?m no, góp ph?n tích c?c thay ??i di?n m?o n?ng th?n Vi?t Nam
Ngu?n v?n Agribank chi?m trên 50% trong s? 1,8 tri?u t? ??ng ??u t? cho “Tam n?ng” hi?n nay t?i Vi?t Nam, gi? vai trò ch? ??o cung ?ng v?n cho ??a bàn n?ng th?n. Agribank ?? và ?ang tri?n khai, ??y m?nh cho vay qua t?, nhóm và các d?ch v? ngan hàng dành riêng cho khách hàng vùng sau vùng xa nh? d?ch v? ngan hàng l?u ??ng, d?ch v? th? dành cho khách hàng khu v?c n?ng th?n.
M?c dù là ngan hàng th??ng m?i ph?i c?nh tranh huy ??ng v?n theo c? ch? th? tr??ng nh?ng n?ng nghi?p, n?ng dan, n?ng th?n lu?n là ??i t??ng ???c Agribank ?u tiên l?i su?t cho vay th?p h?n các ??i t??ng khác t? 1-2%. M?i n?m, Agribank v?n dành hàng tr?m ngàn t? ??ng ?? h? tr? cho vay l?i su?t th?p ??i v?i các ??i t??ng ?u tiên trong s?n xu?t n?ng nghi?p. 

??ng hành v?i c?ng ??ng trong cu?c chi?n ch?ng d?ch Covid-19

Ngay t? nh?ng ngày ??u n?m 2020, Agribank là m?t trong nh?ng ngan hàng s?m chính th?c ban hành các v?n b?n ch? ??o các chi nhánh tri?n khai các gi?i pháp tín d?ng h? tr? khách hàng kh?c ph?c thi?t h?i do ?nh h??ng c?a d?ch Covid-19. Nh?ng khách hàng ch?u ?nh h??ng l?n b?i ??i d?ch Covid-19 ?? k?p th?i ???c Agribank tháo g? khó kh?n là các khách hàng ho?t ??ng s?n xu?t kinh doanh trong nhi?u l?nh v?c; c? c?u l?i th?i h?n tr? n?; xem xét mi?n, gi?m l?i ti?n vay; linh ho?t ??i t??ng ??u t? thay th? phù h?p; can ??i, ?áp ?ng k?p th?i nhu c?u v?n, cho vay m?i nh?m duy trì và ?n ??nh s?n xu?t, kinh doanh.

Agribank ??ng th?i mi?n, gi?m phí các giao d?ch ngan hàng ?i?n t? cho khách hàng, h? tr? và khuy?n khích khách hàng th?c hi?n thanh toán online tránh ti?p xúc tr?c ti?p trong mùa d?ch. Ngoài ra, Agribank còn dành nhi?u ngu?n v?n tín d?ng ??u t? cho các ??i t??ng khách hàng khác nhau ?? giúp các doanh nghi?p, h? s?n xu?t có ngu?n v?n kh?i ph?c s?n xu?t do ?nh h??ng c?a d?ch b?nh… Trong n?m 2020, Agribank ?? tiên phong 7 l?n gi?m l?i su?t cho vay; trong ?ó có 4 l?n gi?m l?i su?t cho vay ??i v?i các l?nh v?c ?u tiên, 9 l?n gi?m phí d?ch v?, ??ng th?i tri?n khai các ch??ng trình tín d?ng v?i l?i su?t cho vay th?p h?n t? 0,5% - 2,5% so v?i tr??c khi có d?ch b?nh Covid-19 ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a t?ng nhóm ??i t??ng khách hàng… Ngoài các ch??ng trình mi?n, gi?m l?i, phí, t?ng s? ti?n Agribank ?? ?ng h? các ho?t ??ng phòng, ch?ng Covid-19 trên ph?m vi c? n??c kho?ng 28 t? ??ng. V?i nh?ng ?óng góp tích c?c ?ó, ??ng b? Agribank ???c ??ng ?y Kh?i Doanh nghi?p Trung ??ng t?ng b?ng khen v? thành tích xu?t s?c trong phòng ch?ng Covid-19.

Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình không m?i ?nh 3 Cùng chung tay v?i Chính ph? trong "cu?c chi?n" ch?ng Covid-19, Agribank tri?n khai hàng lo?t các bi?n pháp h? tr? ng??i dan và khách hàng kh?c ph?c h?u qu? do ?nh h??ng c?a d?ch b?nh
Agribank chú tr?ng tri?n khai nhi?u ho?t ??ng x? h?i t? thi?n th?ng qua vi?c tài tr? kinh phí trao t?ng các c?ng trình an sinh x? h?i: xay d?ng nhà tình ngh?a, nhà ??i ?oàn k?t, tr?m y t?, xay d?ng tr??ng h?c, xay d?ng ???ng giao th?ng n?ng th?n, t?ng quà T?t cho ng??i nghèo, ph?ng d??ng m? Vi?t Nam anh hùng, giúp ?? ??ng bào vùng thiên tai, b?o l?, xay d?ng nhà v?n hóa ?a n?ng trên ??o C? Lin...
Hàng n?m th?ng qua t? ch?c c?ng ?oàn, v?n ??ng cán b? viên ch?c ng??i lao ??ng ?óng góp 4 ngày l??ng/n?m ?? ?ng h? các qu?: Qu? tình ngh?a, Qu? ??n ?n ?áp ngh?a, Qu? B?o tr? tr? em, Qu? Vì ng??i nghèo, Qu? Tình ngh?a ngành ngan hàng… và trích m?t ph?n Qu? phúc l?i ?? th?c hi?n c?ng tác t? thi?n x? h?i ??i v?i c?ng ??ng và các ho?t ??ng an sinh x? h?i n?i b? c?a Agribank. M?i n?m, Agribank dành ngu?n kinh phí kho?ng 300 - 400 t? cho c?ng tác an sinh x? h?i trên toàn qu?c.

Trong ??t l? l?t l?ch s? n?m 2020 v?a qua, chung tay cùng ??ng bào mi?n Trung ru?t th?t, toàn h? th?ng Agribank ?? h? tr? g?n 30 t? ??ng ??i v?i các t?nh: Hà T?nh, Qu?ng Bình, Qu?ng Tr?, Th?a Thiên - Hu?, Qu?ng Nam, Qu?ng Ng?i. Kh?ng ch? ?ng h? v? v?t ch?t, các cán b? Agribank ?óng t?i ??a bàn mi?n Trung v?a g?ng mình ch?ng l? ?? ??m b?o ho?t ??ng an toàn, th?ng su?t, v?a s?n sàng “x?ng vào r?n l?” h? tr? bà con v??t qua khó kh?n. T?ng bao g?o, thùng mì, chai n??c m?m, áo phao c?u h?, các nhu y?u ph?m khác… ?? ???c cán b? Agribank trao t?n tay bà con vùng l?. 

Th??ng hi?u Agribank – Ngan hàng vì c?ng ??ng ti?p t?c ???c kh?ng ??nh th?ng qua tri?n khai ch??ng trình trao t?ng t? sách, thi?t b? h?c t?p “Thêm con ch?, b?t ?ói nghèo” t?i 30 ??a ph??ng trên c? n??c v?i t?ng kinh phí 4,5 t? ??ng trong n?m 2020. Ch??ng trình này ?? th? hi?n s? quan tam ??n th? h? tr?, h?c sinh ? khu v?c n?ng th?n, vùng sau, vùng xa, thi?u c? s? v?t ch?t cho vi?c d?y và h?c, góp ph?n nang cao c?ng tác giáo d?c t?i ??a bàn n?ng th?n, vùng sau vùng xa.

Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình không m?i ?nh 4 Agribank lu?n s?n sàng h? tr? c?ng tác giáo d?c t?i các ??a ph??ng trên c? n??c, giúp th? h? t??ng lai c?a ??t n??c có ?i?u ki?n h?c t?p t?t h?n
M?i d?p T?t ??n, Xuan v?, th?u hi?u và s? chia v?i tam tr?ng c?a nh?ng ng??i c?ng nhan lao ??ng xa quê h??ng mong m?i ???c ?oàn viên cùng gia ?ình, trong nhi?u n?m qua, Agribank ?? ph?i h?p cùng Báo Lao ??ng t? ch?c ch??ng trình “T?t sum v?y” nh?m h? tr? ng??i c?ng nhan lao ??ng, ??c bi?t là ng??i lao ??ng nghèo, có hoàn c?nh ??c bi?t khó kh?n trên kh?p m?i mi?n t? qu?c b?ng nh?ng ch??ng trình thi?t th?c nh?: t?ng quà, mua vé tàu xe cho c?ng nhan v? quê ?n t?t... ?ó c?ng là ni?m vui c?a Agribank khi ???c chia s? trách nhi?m v?i c?ng ??ng, góp ph?n ch?m lo ??i s?ng tinh th?n cho nh?ng ng??i con xa quê.
Agribank vì c?ng ??ng - m?t hành trình không m?i ?nh 5 Góp ph?n mang cái "T?t ?oàn viên"  ??n v?i c?ng nhan lao ??ng là ni?m vui c?a Agribank m?i d?p xuan v?
V?i nh?ng ?óng góp tích c?c cùng ngành ngan hàng góp ph?n ??m b?o an sinh x? h?i, Agribank kh?ng ch? ???c ghi nh?n là “Ngan hàng vì c?ng ??ng” t?i Vi?t Nam trong các n?m 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, mà còn t?ng b??c v??n ra khu v?c khi ???c nh?n gi?i th??ng “Ngan hàng th?c hi?n t?t trách nhi?m x? h?i khu v?c ??ng Nam á” do t? ch?c Asian banking & Finance trao t?ng. 

Các tin, bài vi?t khác

ΑV天堂在线观看免费-无缓冲不卡无码AV在线观看